T.C.
KÜTAHYA
2. İCRA DAİRESİ
2017/128 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapuda Kütahya ili Yıldırım Beyazıt Mah. 2580 ada 22 parsel sayılı
mesken niteliğinde olup 200 m2 yüzölçümlü 4. kat 10 bağımsız bölüm numaralı mesken borçlu adına tam hisseli 31/200 oranında arsa paylıdır. Taşınmazın adresi Yıldırım Beyazıt Mah. Mısırlı Sok. Kılınç Apt. No:11-13/10 dur. Taşınmaz imar planında bitişik nizam 6 kat yapı adasında kalmakta olup önemli alan (ÖA-1) içerisindedir. Kütahya Askeri Havaalanı mania planı ile ilgili yapılaşmalarda mania planı kriterlerine uyulacak, mainakotu:967-967 m dir. Taşınmazda pencereler pvc doğrama, daire giriş kapısı çelik kapı, duvarlar alçı sıva üzeri plastik boya yerler odalarda ve salonda laminant kaplı ıslak hacimler seramik olup apartmanın asansörü vardır ve dış cephe yalıtımı yapılmıştır. Taşınmazda 4 oda, 1 salon, 1 mutfak, 2 banyo, 1 tuvalet ve 2 balkon bulunmakta olup yaklaşık alanı 160 m2 dir. Taşınmaz 3B yapı grubunda kombili doğal gazlı ısınma sistemiyle ısınmakta olup, ulaşım ve altyapı hizmetlerinden fayladalanmakta, yaklaşık 5 seneliktir. Konumu, yeni ve bakımlı olması, çarşı merkezine yakınlığı değerini arttırmaktadır.
Kıymeti : 240.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1.Satış Günü : 26/01/2018 günü 10:30- 10:35 arası
2.Satış Günü : 20/0w2/2018 günü 10:30 – 10:35 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa Mah. A.
Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA
Satış şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/128 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
22.12.2017 Dumlupınar Gazetesi
İHALE İLANI
İŞPORTA PAZARI ÇELİK ÇATI YAPIM İŞİ
KÜTAHYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İŞPORTA PAZARI ÇELİK ÇATI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2017/649907
1-İdarenin
a) Adresi :Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 43100 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası :2742236012 – 2742236651
c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :1 adet işporta pazarı çelik çatısı yaptırılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :Kütahya / Merkez
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Belediye Hizmet Binası-Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 Merkez/KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati :27.12.2017 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer işlere dair tebliğde yer alan B ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ III. GRUP İşler Benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Belediye Hizmet Binası-Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 Merkez/KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Belediye Hizmet Binası-Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 Merkez/KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
19.12.2017 Dumlupınar Gazetesi
T.C.
KÜTAHYA
1. İCRA DAİRESİ
2017/675 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı takirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 16/01/2018 günü, saat 14:30 – 14:35 arası.
2.İhale Tarihi : 31/01/2018 günü, saat 14:30 – 14:35 arası.
İhale Yeri : AĞAOĞLU YEDİEMİN TRAFİK OTOPARKI-FUATPAŞA MAH.YENİ SANAYİ SİTESİ 25/1 KÜTAHYA
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 75.000,00 1 %1 43 YC 967 plakalı 2007 model Nissan marka Pathfınder tipi siyah renkli jeep.Aracın ön tamponda macun atığı ve boya eksiği çizikler mevcut.Başka görünürde hasar yok.Lastikler yeni.Aracın anahtarı olmadığından km.sine bakılamadı.Aracın ruhsatı yok.
(İİK m.114/1,114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.
11.12.2017 Dumlupınar Gazetesi
GENEL KURUL İLANI
Ticaret Ünvanı
GÜRAL PORSELEN TURİZM ve
VİTRİFİYE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret Sicil No: 9481 Mersis No:0439030062900028
Güral Porselen Turizm ve Vitrifîye Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığından,
Şirketimizin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 23.12.2017 Cumartesi günü saat 12:00’de İnköy Mahallesi Eskişehir Karayolu no:94/l Güral Porselen Fabrikası Kütahya adresinde aşağıda yazılı gündemi müzakere ve karara bağlamak üzere toplanacağından sayın hissedarlarımızın teşrifleri rica olunur.
Bu toplantıda hazır bulunacak pay sahiplerinin toplantı gününe kadar yukarıda belirtilen adresteki şirket yetkilisine müracaat ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.
Toplantıda kendisini mümessil vasıtası ile temsil ettireceklerin tanzim edecekleri vekaletname şirket merkezinden temin edilebilir.
Saygı ile duyururuz.
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1-Açılış ve başkanlık divanının teşkili ve Genel Kurul toplantı tutanağının imzası hususunda başkanlık divanına yetki verilmesi,
2-2016 yılı sonuçları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması,
3-2016 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının tetkik ve tasdiki,
4-2016 yılı ait şirket faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
5-Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
6-2016 yılı kar payının tevzii ve tahsisi hakkında Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve bu hususta karar ittihazı,
7-Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakları tespiti
8-Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396 maddelerinde yazılı ticari iş ve muamelelerini yapabilmeleri hususunda yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi,
9-Dilek ve temenniler,
10-Kapanış
07.12.2017 Dumlupınar Gazetesi
GENEL KURUL İLANI
Ticaret Ünvanı
HERİŞ SERAMİK VE TURİZM
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret Sicil No: 1645
Heriş Seramik ve Turizm Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığından
Şirketimizin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 23.12.2017 cumartesi günü saat ll:00’de İnköy Mahallesi Eskişehir Karayolu no:94/l Güral Porselen Fabrikası Kütahya adresinde aşağıda yazılı gündemi müzakere ve karara bağlamak üzere toplanacağından sayın hissedarlarımızın teşrifleri rica olunur.
Bu toplantıda hazır bulunacak pay sahiplerinin toplantı gününe kadar yukarıda belirtilen adresteki şirket yetkilisine müracaat ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.
Toplantıda kendisini mümessil vasıtası ile temsil ettireceklerin tanzim edecekleri vekaletname şirket merkezinden temin edilebilir.
Saygı ile duyururuz.
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM
1.Açılış ve başkanlık divanının teşkili ve Genel Kurul toplantı tutanağının imzası hususunda başkanlık divanına yetki verilmesi,
2.2016 yılı sonuçları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet ve Bağımsız Denetim raporunun okunması,
3.2016 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının tetkik ve tasdiki,
4.2016 yılı ait şirket faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
5.2016 yılı kar payının tevzii ve tahsisi hakkında Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve bu hususta karar ittihazı,
6.Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakları tespiti
7.Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396 maddelerinde yazılı ticari iş ve muamelelerini yapabilmeleri hususunda yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi,
8.6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2017 faaliyet yılı için , Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi,
9.Dilek ve temenniler,
10.Kapanış
07.12.2017 Dumlupınar Gazetesi
İLAN
T.C.
KÜTAHYA
1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2015/434 Esas
Kütahya ili Aslanapa ilçesi, Camdibi köyü Cilt no 12 Aile sıra no 56 sırada nüfusa kayıtlı 01/04/1942 doğumlu 04/06/2015 tarihinde vefat eden müteveffa Süleyman Kar ‘ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK’nun 612.ncu maddesi gereğince terekenin re’sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,
Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK’nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.
07.12.2017 – 04.01.2018 Dumlupınar Gazetesi
T.C.
KÜTAHYA
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2017/628
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Merkez ilçesi, Balıklı Mahallesi
MEVKİİ : –
PAFTA NO : 14
ADA NO : 81
PARSEL NO : 2
VASFI : Altında dükkanı olan kerpiç ev
YÜZÖLÇÜMÜ : 71,15 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hatice Çal (Çetinkaya)
KAMULAŞTIRMA BEDELİ : 257.923,73 TL
DURUŞMA GÜNÜ : 12/01/2018 Saat: 11:30
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN : Vakıflar Genel Müdürlüğüne izafeten Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/628 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
06.12.2017 Dumlupınar Gazetesi
İHALE İLANI
PERSONEL İLE ARAÇ KİRALAMA
HİZMETİ ALINACAKTIR
KÜTAHYA İLİ YEREL YÖNETİMLERİ KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ YAPMA İŞLETME BİRLİĞİ
PERSONEL HİZMET ALIMI İLE ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2017/630547
1-İdarenin
a) Adresi :ZAFER MEYDANI KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası :2742168006 – 2742261001
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :10 KİŞİ x12 AY SÜRE İLE VE 2 BİNEK HİZMET ARACI x 12 AY SÜRE İLE
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :Kütahya/Merkez
c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Belediye Hizmet Binası Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 Merkez KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati :29.12.2017 – 10:30
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1.Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Bu ihalede Personel çalıştırmaya dayalı hizmet veya araç çalıştırmaya dayalı hizmet alımları benzer iş olarak değerlendirilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Belediye Hizmet Binası Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 Merkez KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Belediye Hizmet Binası Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 Merkez KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
06.12.2017 Dumlupınar Gazetesi
T.C.
KÜTAHYA
1. İCRA DAİRESİ
2014/143 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya İl, Merkez İlçe, 1391 Ada, 2 Parsel, Otuz Ağustos Mahalle/Köy, Afyon Caddesi
Mevkii, 53 Nolu Bağımsız Bölüm. Taşınmaz tapuda Otuz Ağustos Mahallesi 1391 Ada, 2 Parselde arsa niteliğinde olup on birinci kat bağımsız bölüm numarası 53 olan mesken borçlu adına tam hisseli 12/576 oranında arsa paylıdır.Taşınmazda 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 tuvalet ve 1 banyo bulunmaktadır.Taşınmazın toplam alanı yaklaşık 110 m2’dir.Taşınmazda pencereler pvc doğramadır.Daire giriş kapısı çelik kapıdır.3B yapı grubunda doğalgaz kombili ısınma sistemiyle ısınmakta olup, ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.Taşınmaz yaklaşık 20 seneliktir.Taşınmazın bulunduğu apartman asansörlü olup dış cephe yalıtımı yapılmıştır.
Adresi : 75.Yıl Mahallesi Şehit Uzman Çavuş Turgut Gündüz Caddesi No:30C 11.Kat İç Kapı No:41 Merkez / KÜTAHYA
Yüzölçümü : 2.641,80 m2
Arsa Payı : 12/576
İmar Durumu : İmar planında 5m. yapı yaklaşma sınırı olan E:2,00, BT1, 1 adet 12 katlı bloktan oluşan yapı adasında kalmaktadır.Askeri havaalanı mania planı kriterlerine uyulacaktır.Mania kotu:1017- 1025m’dir.
Kıymeti : 120.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1.Satış Günü : 03/01/2018 günü 14:30 -14:35 arası
2.Satış Günü : 30/01/2018 günü 14:30 -14:35 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa Mah. A. Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA
Satış şartları:
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/143 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİKm.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
30.11.2017 Dumlupınar Gazetesi
T.C.
KÜTAHYA
2. İCRA DAİRESİ
2017/398 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 13/12/2017 günü, saat 10:30 – 10:35 arası.
2.İhale Tarihi : 28/12/2017 günü, saat 10:30 -10:35 arası.
İhale Yeri : Garaambar Emniyet Otoparkı- Fuatpaşa Mah. 42. Sok. No:23 Kütahya No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Değeri TL.
1 60.000,00 1 %1 41HE995 Plakalı, Toyota Corolla marka 2015 model AA Sedan tipli beyaz renkli anahtar ve ruhsatı olmayan muhtelif yerlerinde çizikleri bulunan, lastikleri orta halli, çelik jantlı araç
(İİK m.114/1,114/3)
* :Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.
30.11.2017 Dumlupınar Gazetesi
KÜTAHYA
2. İCRA DAİRESİ
2017/53 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Kütahya İli Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1264 ada 10 parsel 2.344,20m2 yüz ölçümlü dörder katlı sekiz bloktan oluşan betonarme konut ve arsası niteliğinde olup B blok birinci kat bağımsız bölüm numarası 3 olan mesken borçlu adına tam oranında hisseli 57/2344 oranında arsa paylıdır. Taşınmazın adresi Yunus Emre Mahallesi Şehit P. Kom. Er Yunus Pişkin Sokak Dış Kapı No: 5 iç kapı No: 3’dür. Taşınmazda 3 oda, 1 salon 1 mutfak 1 banyo 1 tuvalet, 2 balkon bulunmakta olup yaklaşık alanı 115,00m2’dir. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyadır. Yerler odalarda ve salonda laminant kaplı ıslak hacimler seramiktir. Bina 3B yapı sınıfında doğal gaz kombili ısınma sistemiyle ısınmakta olup, ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmazın içerisinde kiracı oturmaktadır. Taşınmaz yaklaşık 16 seneliktir. Taşınmazın bulunduğu apartman asansörsüz olup dış cephe yalıtımı yapılmıştır. Taşınmaz çarşı merkezine yaklaşık 4,5 km mesafededir. Taşınmaz genel anlamda bakımlıdır.
Kıymeti : 125.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1.Satış Günü : 27/12/2017 günü 11:35 – 11:40 arası
2.Satış Günü : 25/01/2018 günü 11:35 – 11:40 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa Mah. A. Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/53 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
24.11.2017 Dumlupınar GazetesiALE İLANI
KÜTAHYA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR
İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN HİZMETLERDE
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE HEMŞİRE VE
SOSYAL ÇALIŞMA GÖREVLİSİ
KÜTAHYA ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün ihtiyacı olan hizmetlerde çalıştırılmak üzere Hemşire ve Sosyal Çalışma Görevlisi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2017/601094
1-İdarenin
a) Adresi :Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:111 43020
KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası :2742713482 – 2742713480
c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :2 Kişilik Özel Hizmet Alımı (1 Adet Sosyal Çalışma Görevlisi,
1 Adet Hemşire)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulu nan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. DSİ Karşısı KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati :30.11.2017 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. DSİ Karşısı KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. DSİ Karşısı KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
22.11.2017 Dumlupınar Gazetesi TİHALE İLANI
KÜTAHYA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR
İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN HİZMETLERDE
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE HEMŞİRE VE
SOSYAL ÇALIŞMA GÖREVLİSİ
KÜTAHYA ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün ihtiyacı olan hizmetlerde çalıştırılmak üzere Hemşire ve Sosyal Çalışma Görevlisi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2017/601094
1-İdarenin
a) Adresi :Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:111 43020
KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası :2742713482 – 2742713480
c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :2 Kişilik Özel Hizmet Alımı (1 Adet Sosyal Çalışma Görevlisi,
1 Adet Hemşire)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulu nan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. DSİ Karşısı KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati :30.11.2017 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. DSİ Karşısı KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. DSİ Karşısı KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
22.11.2017 Dumlupınar Gazetesi .CİHALE İLANI
BİLGİSAYAR, MONİTÖR VE ÇOK FONKSİYONLU YAZICI MAL ALIMI
KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE
KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİSAYAR, MONİTÖR VE ÇOK FONKSİYONLU YAZICI MAL ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2017/581387
1-İdarenin
a) Adresi :Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 43100 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası :2742236012 – 2742236651
c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :8 adet bilgisayar kasası, 10 adet bilgisayar monitörü, 1 adet çok fonksiyonlu yazıcı alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
c) Teslim tarihi :Sözleşme imzalanmasına müteakip 30 içerisinde Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Belediye Hizmet Binası-Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 Merkez/KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati :24.11.2017 – 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Belediye Hizmet Binası-Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 Merkez/KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Belediye Hizmet Binası-Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 Merkez/KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
17.11.2017 Dumlupınar Gazetesi
. T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO: 2017/560KAMULAŞTIRMA İLANI KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Kütahya İli, Merkez İlçesi,LHP MahallesiMEVKİİ : -PAFTA NO : 47ADA NO : 210PARSEL NO : 10VASFI : Avlulu Kerpiç EvYÜZÖLÇÜMÜ : 77,09 m2MALİKİN ADI VE SOYADI : İsmail AYKANATKAMULAŞTIRMA BEDELİ : 44.631,72 TLDURUŞMA GÜNÜ : 18/12/2017KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : Kütahya Vakıflarr Bölge MüdürlüğüKAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırmabedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/560 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14.11.2017 Dumlupınar Gazetesi
T.C. KÜTAHYA 1. İCRA DAİRESİ 2017/3329 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleri : Kütahya İl, Merkez İlçe, 1252 Ada, 4 Parsel, YILDIRIM BEYAZIT Mahalle/Köy, 1 Nolu Bağımsız Bölüm. Taşınmaz tapuda Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1252 Ada, 4 parsel, 1.087,00 m2 yüz ölçümlü dört katlı üç bloktan oluşan betonarme konut ve arsası niteliğinde olup A blok Zemin kat bağımsız bölüm numarası 1 olan mesken borçlu adına tam oranında hisseli 1/18 oranında arsa paylıdır.Taşınmazda 3 oda, I salon, 1 mutfak, 1 banyo, 1 tuvalet ve 2 balkon bulunmakta olup yaklaşık net alanı 90,00 m2’dir. Pencereler pvc doğramadır.Daire giriş kapısı çelik kapıdır.Duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyadır.Yerler odalarda ve salonda laminant, ıslak hacimler ve mutfak seramik kaplıdır.Bina 3B yapı sınıfında doğalgaz kombili ısınma sistemiyle ısınmakta olup, ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydanılmaktadır.Taşınmaz yaklaşık 6 seneliktir.Taşınmaz bulunduğu apartman asansörsüz olup dış cephe yalıtımı yapılmıştır.Taşınmaz çarşı merkezine yaklaşık 4,5 km mesafededir.Taşınmaz genel anlamda bakımlıdır.Adresi :Yunus Emre Mahallesi İrfan Sokak A Blok Dış Kapı No: 18 İç Kapı No: 1    Merkez / KÜTAHYAYüzölçümü : 1.087 m2Arsa Payı : 1/18İmar Durumu : İmar planında 3m.ön bahçeli bitişik nizam 3 kat yapı adasında kalmaktadır.Kütahya   askeri havaalanı mania planı kriterlerine uyulacaktır.Mania kotu:978-984 m’dir. Kıymeti :125.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler : Türk Ekonomi Bankası AŞ lehine ipotekli.1.Satış Günü : 20/12/2017 günü 10:45 -10:50 arası2.Satış Günü : 16/01/2018 günü 10:45 – 10:50 arasıSatış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa Mah.   A.Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYASatış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/3329 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.(İİK m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.13.11.2017 Dumlupınar Gazetesi
T.C. KÜTAHYA 4. İCRA DAİRESİ 2016/6754 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleri : Kütahya ili merkez ilçe 1134 Ada 14 Parsel Yıldırım Beyazıt Mahallesi Zemin kat 3 Nolu bağımsız bölüm Adresi Yunusemre Mahallesi Kemer sokak Dış kapı No:55 İç kapı No:1, İmar planı: Bitişik nizam 3 Kat olan yapı adasında kalmaktadır,Kütahya askeri Havaalanı mani Planı kriterlerine uyulacaktır, Mania kodu 980/982 M. dir.Taşınmaz tapu kaydında Dükkan görünsede hali hazırda mesken olarak kullanılmaktadır.Taşınmaz onaylı mimari Projesinde 7,00 M2 DÜKKAN Görünmekte olup daha sonra Garaj ve kömürlükle birleştirilmiş olup MESKEN Olarak kullanılmaktadır, Taşınmazda pencereler pvc doğramadır,Daire giriş kapısı çelik kapıdır,taşınmazda duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyadır,taşınmazın dış cephesi ısı yalıtımı vardır,Taşınmazda odalar ve Mutfak laminant ıslak hacimler seramik kaplıdır,Taşınmazın hali hazırda 2 Oda,l Salondur, Taşınmaz şehir merkezine yaklaşık 5,4 Km dir taşınmaz doğalgaz kombili ısınma sistemi ile ısınmaktadır,taşınmaz ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanılmaktadır, Taşınmaz 3B Yapı gurubunda olup yaklaşık 5 Seneliktir,7 M2 Yüzölçümlü 26/206 Arsa paylıdır.Adresi : Yunusemre Mahallesi.Kemer Sk, Dışkapı No:55 İçkapı No:lYüzölçümü : 7,00 m2Arsa Payı : 26/206İmar Durumu : YokKıymeti : 17.000,00 TLKDV Oranı : %181. Satış Günü : 18/12/2017 günü 11:20 – 11:25 arasıSatış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa Mah.   A.Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYASatış şartları:1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde( 7) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/6754 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13.11.2017 Dumlupınar Gazetesi
İHALE İLANI
4 ADET 19+1 KİŞİLİK OTOBÜS İLE 5 GÜZERGAHTA PERSONEL(SERVİS )TAŞIMA HİZMET ALIMI İŞİ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KÜTAHYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4 adet 19+1 kişilik Otobüs ile 5 Güzergahta personel(servis )taşıma hizmet alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2017/569033
1-İdarenin
a) Adresi :ISTIKLAL MAH. LALA HÜSEYIN PASA CAD. NO: 275 43040
KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası :2742313340 – 2742313351
c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :4 adet 19+1 kişilik Otobüs ile 5 Güzergahta personel(servis )
taşıma hizmet alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü
c) Süresi :İşe başlama tarihi 02.01.2018, işin bitiş tarihi 30.06.2018
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya Orman İşletme
Müdürlüğü İstiklal Mah.Lala Hüseyin Paşa Cad.No:275 43040 / KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati :20.11.2017 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekli kendisine/firmasına ait veya kiralamış olduğu araç ile hizmet sunmak istiyorsa aracın kendisine/firmasına ait veya kiralamış olduğunu gösteren belgeleri (ruhsat,demirbaş defteri veya kira sözleşmesinin noter tasdikli fotokopisinden kendisine ait olanı) ihale dosyasına koyacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel Sektörde yapılan Personel Taşıma Hizmet İşleri
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı : Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
10.11.2017 Dumlupınar Gazetesi
İLAN
KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
1-Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Yoncalı Mahallesi Ececik Mevkisinde tapunun 308 ada, 6 numaralı parselinde kayıtlı 18.448,47 m² yüzölçümlü arsa ve üzerindeki Termal Otel, 20 adet tek odalı tesis ve 10 adet apart motelden oluşan taşınmazlar ve içerisindeki tefrişatlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satışa çıkartılmıştır.
2-Şartname ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir.
3-İhaleye girecek olanlar ihale dosyasını 500 TL ücret karşılığında alabileceklerdir. İhaleye girenlerin ihale dosyasını almaları ve ücretini yatırmaları zorunludur.
4-İhale 16/11/2017 Perşembe günü saat 14:00’dan itibaren Kütahya İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl Encümen toplantı salonunda ihale komisyonu (İl Encümeni) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü uygulanmak suretiyle yapılacaktır.
5-Muhammen bedel; Termal Otel, 20 adet tek odalı tesis ve 10 adet apart motelden oluşan taşınmazlar ve içerisindeki tefrişatların tahmini bedeli 5.700.000,00-TL+KDV(%18).-‘dir.
6-Geçici teminat İdaremiz adına 171.000,00 TL‘lik banka teminat mektubu (süresiz) olarak verilecek veya nakit olarak idaremizin banka hesabına yatırılacaktır.
7-İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler:
A) Geçici teminatı ve şartname bedelini yatırmış olmak
1 – Maliye Bakanlığınca belirlenmiş bankalardan alınacak Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu olacaktır.
2 – Geçici teminat bedelinin ve şartname bedelinin(şartname bedeli mutlaka nakit olarak ve ayrı makbuz alınarak yatırılacaktır) yatırıldığına dair makbuzlar (Kütahya İl Özel İdaresinin T.C. Ziraat Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 iban nolu hesabına veya T.C. Halk Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki TR43 0001 2009 5270 0007 0000 01 iban nolu hesabına yatırılacaktır).
B – Gerçek Kişiler ;
a) Kanuni İkametgah belgesi,
b) Tebligat adresi (Türkiye) ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
c) T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi,
d) Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname bedeli makbuzu,
e) Vekaleten katılıyor ise noterlikçe düzenlenmiş vekaletname ve vekile ait imza sirküleri,
f) Her sayfası imzalanmış şartname,
g) Satışa konu olan termal otel tesislerini, tefrişatları ve arsasını görmüş olduğuna dair bir belge,
C- İsteklinin bir Tüzel Kişilik olması halinde;
a) Tüzel kişiliğin vergi kimlik numarası ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluştan, ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri ve tüzel kişiliğin tebligat adres beyanını gösterir belge ile başvurmaları gerekmektedir,
b) Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname bedeli makbuzu,
c) Her sayfası imzalanmış şartname,
d) Satışa konu olan termal otel tesislerini, tefrişatları ve arsasını görmüş olduğuna dair bir belge,
D- Ortaklık Olması Halinde ;
a) Ticari ortaklarda, ihaleye girdikleri takdirde ortaklığın hangi mahiyette olduğunu belirten belgelerin ibrazı ile ortaklığı temsilen giren temsilcinin temsil yetkisine haiz noter tasdikli vekaletnamesi, imza sirküsü ile birlikte ortaklığı temsil yetkisini veren yönetim kurulu kararını ibraz etmesi.
b) Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname bedeli makbuzu,
c) Her sayfası imzalanmış şartname,
d) Satışa konu olan termal otel tesislerini, tefrişatları ve arsasını görmüş olduğuna dair bir belge,
E) İsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;
a) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerin Resmi makamlardan ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair belgenin ibrazı,
b) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul Kararının Noterden tasdikli suretini ibrazı.
c) Yetki belgesi.
d) Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname bedeli makbuzu,
e) Her sayfası imzalanmış şartname,
f) Satışa konu olan termal otel tesislerini, tefrişatları ve arsasını görmüş olduğuna dair bir belge,
8-İhaleye katılamayacak olanlar:
2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Ayrıca İdare ile gayrimenkul alım, satım ve kiralama işlerinden dolayı hukuki uyuşmazlık yaşayan (Ortak olduğu şirket ve birinci derece hısımları olanlar) ve idareye geçmiş yıllarda her ne ad altında olursa olsun borcu olan, kiracılık veya diğer işlerden dolayı idarenin zararına sebep olan gerçek kişiler/tüzel kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar Bu yasağa uymayarak ihaleye girenin üzerinde ihale kalmış olsa dahi ihale bozularak geçici teminatı İdarenin hesabına gelir kaydedilir.
9-İhaleye katılacak olanlar tekliflerini ve istenilen belgeleri ; 2886 sayılı kanunun 37. maddesinde ve şartnamesinde belirtilen esaslara göre iç zarf ve dış zarfa koyarak 16/11/2017 Perşembe günü saat 14:00’a kadar sıra numaralı alındı makbuzu karşılığında İl Encümen Başkanlığına verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir
10-İhale Komisyonu, gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonunca uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi feshetmesi halinde, iştirakçi İdareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
İLAN OLUNUR.
09.11.2017 Dumlupınar Gazetesi
T.C.
KÜTAHYA
2. İCRA DAİRESİ
2017/326 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi :21/11/2017 günü, saat 10:15 – 10:20 arası.
2.İhale Tarihi :06/12/2017 günü, saat 10:15 -10:20 arası.
İhale Yeri :Üç Boyut Yediemin ve Oto Parkı -100. YIL MAHALLESİ HACI AZİZLER CADDESİ NO: 21 MERKEZ / KÜTAHYA
No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Değeri TL.
1 38.000,00 1 %1 43BB259 Plakalı, 2015 model beyaz renkli Peugeot Marka Bipper muhtelif yerlerinde çizik olan, arka bagaj kapısı hafif göçük, lastikleri orta halli, anahtarı olmayan araç.
(İİK m.114/1,114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.
09.11.2017 Dumlupınar Gazetesi
T.C.
KÜTAHYA
4.İCRA DAİRESİ
2014/177 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda, belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde,yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verebileceği, 1. artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV’nın alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi :30/11/2017 günü, saat 15:25 – 15:30 arası
2.İhale Tarihi :19/12/2017 günü, saat 15:25 – 15:30 arası
İhale Yeri :Üç Boyut Yediemin ve Otoparkı – 100. YIL MAHALLESİ HACI AZİZLER CADDESİ NO:21 MERKEZ/KÜTAHYA
No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Değeri TL.
1 25.000.00 1 %1 43AZ918 Plakalı 2005 Model Ford Marka Focus Collection 5D 1.6İ Tipli, Yakıt Tipi Benzin Rengi Beyaz 43AZ918 Plakalı 2005 Model Ford Focus Collection 5D 1.6İ Marka Beyaz Renk Ön Tampon Boyası Dökük, Aracın Anahtarı ve Ruhsatı Yok.
(İİK m.114/1, 114/3)
*: Bu Örnek, bu yönetmelikten önceki uygulama da kullanılan örnek 63’e karşılık gelmektedir.
30.10.2017 Dumlupınar Gazetesi
 
T.C.
KÜTAHYA
2. İCRA DAİRESİ
2017/27 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapuda Kütahya ili Yıldırım Beyazıt Mah. 577 ada 156 parsel sayılı arsa niteliğinde 200 m2 yüzölçümlü 3. kat 4 bağımsız bölüm numaralı dubleks mesken borçlu adına tam hisseli 75/200 oranında arsa paylıdır. Adresi Cumhuriyet Mah. Yuva Sok. Mina Apt. No:9 dur. Taşınmaz imar planında 5m. ön bahçeli blok nizam 4 kat, T.A.K.S.0,40 olan yapı adasında kalmaktadır. Önemli alan ve kısmen çok hassas kullanım alanları içerisindedir. Kütahya askeri havaalanı mania planı kriterlerine uyulacaktır. Mania kotu:967-967 m dir. Taşınmaz dubleks mesken olup alt katında 2 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 tuvalet ve 1 balkon bulunmakta, üst katında 4 oda, 1 banyo ve 2 teras bulunmaktadır. Taşınmazın toplam net alanı yaklaşık 157,50 m2 dir. Taşınmazda pencereler pvc doğrama, daire giriş kapısı çelik kapıdır. Taşınmaz 3B yapı grubunda doğalgaz kombili ısınma sistemiyle ısınmakta olup, ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanmakta, yaklaşık 1 seneliktir. Bulunduğu apartman asansörsüz, dış cephe yalıtımı yapılmıştır.
Kıymeti :250.000,00 TL KDV Oranı :%18
1.Satış Günü :16/11/2017 günü 10:45 – 10:50 arası
2.Satış Günü :12/12/2017 günü 10:45 – 10:50 arası
Satış Yeri :Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa Mah. A.
Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA
Satış şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatılmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi
almak isteyenlerin 2017/27 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
25.10.2017 Dumlupınar Gazetesi
T.C.
KÜTAHYA
2. İCRA DAİRESİ
2016/189 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapuda Kütahya ili Merkez Alipaşa Mah. 1645 ada 192 parsel sayılı 409 m2 yüzölçümlü iki katlı bodrumu bulunan yedi katlı betonarme bina niteliğindeki olup 1. kat 17 bağımsız bölüm numaralı dükkan borçlu adına tam oranda hisseli ve 1200/58078 oranında arsa paylıdır. Açık adresi Alipaşa Mah. Cumhuriyet Cad. Avcılar İşhanı No: 17 ve 17/A dır. Taşınmaz imar planında bitişik nizam 8 kat, ticaret (T2) olan yapı adasında kalmaktadır. Etkilenme geçiş alanı içerisindedir. Kütahya askeri havaalanı mania planı kriterlerine uyulacak, mania kotu 967-967 m dir. Taşınmaz üzerinde bağımsız bölüm numarası 17 olan dükkanda birbirinden bağımsız 2 adet dükkan bulunmakta, arası duvarla örülmüştür. Yerler seramik kaplı, duvarlar sıva üzeri plastik boyadır. Taşınmazda pencereler pvc doğrama, dükkan girişlerinin birisi cam kapı biri ise ahşap doğramadır. Taşınmazın toplam alanı yaklaşık 40 m2 dir. Söz konusu taşınmazda kiracı olarak sigorta ve emlak ofisi bulunmaktadır. Taşınmaz 3B yapı grubunda olup, ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktır. Taşınmaz yaklaşık 35 senelik olup konumu ve çarşı merkezinde olması değerli kılmaktadır.
Kıymeti :159.507,00 TL KDV Oranı :%18
1.Satış Günü :24/11/2017 günü 10:00 -10:05 arası
2.Satış Günü : 20/12/2017 günü 10:00 -10:05 arası
Satış Yeri :Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa Mah. A. Kara
Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA 2 NO’LU TAŞINMAZIN
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapuda Kütahya ili Evliya Çelebi Mah. 623 ada 172 parsel sayılı 970,84 m2 yüzölçümlü beş katlı iki bloktan oluşan betonarme konut işyeri ve arsası niteliğinde olup A Blok zemin kat 15 bağımsız bölüm numaralı işyeri borçlu adına tam oranında hisseli 272/7808 oranında arsa paylıdır. Açık adresi Evliya Çelebi Mah. Toprak Sok. No:5 dir. Taşınmaz imar planında önden 5m. yandan 3m. bitişik nizam 4 kat olan yapı adasında kalmaktadır. Taşınmazda yerler seramik kaplı, duvarlar alçı sıva üzeri plastik boya, pencereler ve kapısı alüminyum doğrama olup alanı yaklaşık 59 m2 dir. Taşınmazda kiracı bulunmakta ve bakkal dükkanı olarak kullanılmaktadır. 3B yapı grubunda olup ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Yaklaşık 5 senelik olmakla konumu ve hastaneye yakınlığı değerini arttırmaktadır.
Kıymeti :147.640,00TL KDV Oranı : %18
1.Satış Günü :24/11/2017 günü 10:10-10:15 arası
2.Satış Günü : 20/12/2017 günü 10:10-10:15 arası
Satış Yeri :Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa Mah. A. Kara
Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA 3 NO’LU TAŞINMAZIN
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışına karar verilen taşınmaz tapuda Kütahya ili Evliya Çelebi Mah. 623 ada 172 parsel sayılı 970,84 m2 yüzölçümlü beş katlı iki bloktan oluşan betonarme konut işyeri ve arsası niteliğinde olup B Blok zemin kat 9 bağımsız bölümdeki işyeri borçlu adına tam oranda hisseli 348/7808 oranında arsa paylıdır. Açık adresi Evliya Çelebi Mah. Toprak Sok.’No^B dir. İmar planında önden 5m. yandan 3m. bitişik nizam 4 kat olan yapı adasında kalmaktadır. Taşınmazda yerler seramik kaplı, duvarlar alçı sıva üzeri plastik boya, pencereler ve kapısı alüminyum doğramadır. Taşınmazın alanı yaklaşık 88 m2 olup kiracı bulunmaktadır. Taşınmaz 3B yapı grubunda u’ıaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz yaklaşık 5 senelik olup konumu ve hastaneye yakınlığı değerini arttırmaktadır.
Kıymeti :206.540,00 TL KDV Oranı :%18
1.Satış Günü :24/11/2017 günü 10:20 -10:25 arası
2.Satış Günü :20/12/20! 7 günü 10:20 – 10:25 arası
Satış Yeri :Kütahya Belediyesi Küitür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa Mah. A. Kara
Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA 4 NO’LU TAŞINMAZIN
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapuda Kütahya ili Meydan Mahallesi 540 ada 47 parsel sayılı 170,12 m2 yüzölçümlü arsa niteliğinde olup birinci kat bağımsız bölüm numarası 1 olan mesken borçlu adına tam oranda hisseli, 18/256 oranında arsa paylıdır. Taşınmazın açık adresi Servi Mah. Atatürk Bulvarı No:73/l dir. İmar planında bitişik nizam 8 kat ticaret (Tl) olan yapı adasında kalmaktadır. Kütahya asreri havaalanı mania planı kriterlerine uyulacaktır. Mani kotu:967-967 m dir. Taşınmazda mimari projesinden ayrı tadilat yapılmış olup mimari projesinde 2 oda, 1 mutfak, 1 banyo, 1 tuvalet bulunmakta olup hali hazırda arka teras kısmının üzeri kaçak kapatılmış olup 3 oda, 1 banyo, 1 tuvalet ve teras kısmında 1 mutfak ve yemekhane bulunmaktadır. Yasal kısmın yaklaşık net alanı 85 m2dir. Pencereler pvc doğrama, daire giriş kapısı.’çelik kapıs duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyadır. Yerler odalarda laminant kaplı ıslak hacimler seramiktir. Taşınmaz kız yurdu olarak kullanılmaktadır. 3B yapı sınıfında merkezi doğalgaz ısınma sistemiyle ısınmakta olup ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Yaklaşık 3 senelik olup bulunduğu apartman asansörlü ve dış cephe yalıtımı yapılmıştır. Taşınmaz 2 cephe olup bir cephesi Atatürk Bulvarına, bir cephesi arka bahçeye bakmaktaır. Taşınmaz genel anlamda yeni, konum olarak çarşı merkezinde, cami, okul, semt pazarı ve çocuk parkına yakındır.
Kıymeti :170.654,00 TL KDV Oranı: %l
1.Satış Günü : 24/11/2017 günü 10:30 -10:35 arası
2.Satış Günü : 20/12/2017 günü 10:30 -10:35 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa Mah. A. Kara
Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA
Satış şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*)bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/189 TImt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m. 126)
İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir
24.10.2017 Dumlupınar Gazetesi
İHALE İLANI
T.C.
KÜTAHYA
2. İCRA DAİRESİ
2017/165 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: Kütahya İli Merkez Siner Mahallesi 80 ada 1 parsel 23.882,00m2 yüzölçümlü 23. blok zemin kat bağımsız bölüm numarası 1 olan mesken borçlu adına tam oranında hisseli 1/252 oranında arsa paylıdır. Taşınmazın adresi Zafertepe Mahallesi Eda Sokak Dış Kapı No: 1 ‘dir. Pencereler pvc doğrama daire giriş kapısı çelik kapıdır. Duvarlar sıva üzeri plastik boyadır. Taşınmazın bulunduğu apartmanın dış cephesinde ısı yalıtımı yapılmıştır. Taşınmazda 3 oda 1 salon 1 tuvalet 1 banyo bulunmakta olup toplam alanı yaklaşık 110 m2’dir. Taşınmazın bulunduğu apartman eskidir. Söz konusu taşınmaz şehir merkezine yaklaşık 8 km mesafededir. Gayrimenkul genel itibariyle yeni gelişmekte olan 3-4 katlı müstakil yapılardan oluşan bir bölgede yer almaktadır. Ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanılmaktadır. Taşınmaz doğalgaz kombili ısınma sistemiyle ısınmaktadır. Taşınmaz 3B yapı grubunda olup yaklaşık 20 seneliktir.
Kıymeti : 100.000,00 TL KDV Oranı : %1
1.Satış Günü : 30/11/2017 günü 11:00 – 11:05 arası
2.Satış Günü : 27/12/2017 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa
Mah. A. Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA
Satış şartları:
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde Ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/165 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
19.10.2017 Dumlupınar Gazetesi
İHALE İLANI
İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
KÜTAHYA YONCALI KÖY GRUP TARIM MERKEZİ BİNASI ONARIM İŞİ İLE İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT FATİH MAHALLESİ LOJMANLARI ONARIM İŞİ
KÜTAHYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA YONCALI KÖY GRUP TARIM MERKEZİ BİNASI ONARIM İŞİ İLE İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT FATİH MAHALLESİ LOJMANLARI ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2017/511537
1-İdarenin
a) Adresi :ZİRAAT MAHALLESİ AHMET DERİN CAD. NO:2-43040 MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası :2742311681 – 2742311690
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :1 ADET İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
KÜTAHYA YONCALI KÖY GRUP TARIM MERKEZİ BİNASI ONARIM İŞİ İLE 1 ADET İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT FATİH MAHALLESİ LOJMANLARI ONARIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :Kütahya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :ZİRAAT MAHALLESİ AHMET DERİN CAD. NO:2-43040
b) Tarihi ve saati :24.10.2017 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarihli, 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B-III (Bina İşleri) Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kütahya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
13.10.2017 Dumlupınar Gazetesi
İHALE İLANI
MOTORİN DİĞER
KÜTAHYA CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ
E TİPİ ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
MOTORİN DİĞER alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2017/496151
1-İdarenin
a) Adresi :VEFA MAHALLESI ESKISEHIR YOLU CAD. KÜTAHYA 16/1
KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası :2742250842 – 2742250977
c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :MİKTAR: 16000 LİTRE MOTORİN DİĞER TÜR: AKARYAKIT
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :KURUM ARAÇLARININ AKARYAKIT DEPOLARI İLE KURUM
JENARATÖRÜNÜN AKARYAKIT DEPOSU
c) Teslim tarihleri :İhalenin onayı ve sözleşmenin akidi ile ihale konusu Motorin diğer alımına 01.01.2018 tarihinde başlanacak olup 31.12.2018 tarihine kadar ihale konusu motorin diğer peyder pey alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU VEFA MAH. ESKİŞEHİR YOLU CAD. NO:16/1 KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati :23.10.2017 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KÜTAHYA E-TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
13.10.2017 Dumlupınar Gazetesi
İHALE İLANI
ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR
KÜTAHYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2017/489430
1-İdarenin
a) Adresi :30 AĞUSTOS MAH. PİLOT CADDESİ E/3 BLOK NO:15 KÜTAHYA 43000 MERKEZ KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası :2742248141 – 2742233725
c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :Teknik Şartnamede belirtilen şartlarda Serbest Piyasadan 1.000.000 kwh Elektrik Enerjisi Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Teknik Şartname (Ek-1)de Fatura bilgileri belirtilen Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirlikleri/Müdürlükleri Bağlı Hizmet Binaları ile Müştemilatlarına.
c) Teslim tarihi :Teknik şartnamede belirtilen abone numaraları verilen Kütahya Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirliklerine bağlı hizmet binaları ile müştemilatları için enerji alımı işi 01.01.2018 saat:00.01′ de başlayacak olup 31.12.2018 saat:24.00′ de sona erecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü/ Lojistik Şb.Müdürlüğü -30 Ağustos Mah. Pilot Sokak Belediye Azot Siteleri E/3 Blok MERKEZ/
KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati :01.11.2017 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Teklif verecek istekliler Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından kendilerine verilmiş, ihale tarihinde geçerli durumda olan serbest tüketicilere Elektrik Enerjisi satmaya yetkili olduğuna dair belge (Elektrik Toptan Satış Lisansı, Elektrik Perakende Satış Lisansı, v.b.) aslı veya noter onaylı sureti veya İdaremizce aslı görülmüştür onayı taşıyan suretini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Bu belgeyi teklifi ile birlikte vermeyen veya usulüne uygun olmayan belge veren istekli teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü/ Lojistik Şb.Müdürlüğü -30 Ağustos Mah. Pilot Sokak Belediye Azot Siteleri E/3 Blok KÜTAHYA/MERKEZ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü/ Lojistik Şb.Müdürlüğü -30 Ağustos Mah. Pilot Sokak Belediye Azot Siteleri E/3 Blok MERKEZ/KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
07.10.2017 Dumlupınar Gazetesi
İLAN
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
1. Belediyemize tahditli aşağıdaki listede yazılı olan -10- adet “S” otobüs ve -3- adet “T” (pembe taksi) plakalarının satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.
İhale Tarihi / Günü / Saati :03.Ekim.2017 / Salı / Tabloda belirtilen saatlerde
İhalenin Yapılacağı Yer :Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Kat:5)
2. ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI :
Peşin Ödemelerde :İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.
Vadeli Ödemelerde
(“S” Plakalar İçin) :İhalede belirlenen bedelin % 50’si peşin, geri kalan kısmı ise -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle
uygulanacaktır.
“T” plaka satışında vadeli ödeme seçeneği bulunmamaktadır.
3. K.D.V. VE DİĞER VERGİ, HARÇLAR VS. HK.
Peşinatlar ile birlikte, varsa KDV ve diğer vergi, harçlarla vs. birlikte yatırılacaktır.
4. ÖZEL ŞARTLAR
İhalede satılacak “T” plakalar Kütahya Belediyesi Haymeana Hanımlar Lokali yanında ihdas edilecek durakta hizmet verecek olup taksiler pembe renk ve çalışacak personel (şoför) kadın olacaktır.
5. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI) :
a-Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b-Tebligat için yazılı olarak adres beyanı,
c-İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış ve geçerlilik süresi devam ediyor olması gereklidir.)
d-İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,
e-Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü,
f-2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,
gGeçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz),
h-Vergi borcu olmadığına dair Vergi Dairelerinden son 3 ay içinde alınmış belge,
i- Prim borcu bulunmadığına dair SGK’dan son 3 ay içinde alınmış belge,
j- Adli makamlardan son 3 ay içerisinde alınmış Sabıka Kaydı,
k-Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
İhaleye katılacaklar yukarıda belirtilen belgeleri ve şartnamede istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemi ’ne teslim etmek zorundadır.
S. Plaka Muhammen Satış Bedeli Geçici Teminat İhale Saati
1 43 S 0502 45.000,00 TL + KDV 1.350,00 TL 14:00
2 43 S 0503 45.000,00 TL + KDV 1.350,00 TL 14:03
3 43 S 0504 45.000,00 TL + KDV 1.350,00 TL 14:06
4 43 S 0506 45.000,00 TL + KDV 1.350,00 TL 14:09
5 43 S 0507 45.000,00 TL + KDV 1.350,00 TL 14:12
6 43 S 0508 45.000,00 TL + KDV 1.350,00 TL 14:15
7 43 S 0509 45.000,00 TL + KDV 1.350,00 TL 14:18
8 43 S 0510 45.000,00 TL + KDV 1.350,00 TL 14:21
9 43 S 0511 45.000,00 TL + KDV 1.350,00 TL 14:24
10 43 S 0512 45.000,00 TL + KDV 1.350,00 TL 14:27
11 43 T 0062 100.000,00 TL + KDV 3.000,00 TL 14:30
12 43 T 0076 100.000,00 TL + KDV 3.000,00 TL 14:33
13 43 T 0082 100.000,00 TL + KDV 3.000,00 TL 14:36
Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisine (Belediye Hizmet Binası 3. Kat)müracaatları ilan olunur.
28.09.2017 Dumlupınar Gazetesi
İLAN
KÜTAHYA DEFTERDARLIĞINDAN
(Milli Emlak Müdürlüğü)
1-Aşağıda her türlü nitelikleri belirtilen mülkiyetleri Hazineye ait taşınır ve taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Defterdarlık, Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında toplanacak Komisyon tarafından satış ve kiralama ihaleleri yapılacaktır.
2-İhaleye katılabilmek için istekliler, kanuni ikametgah belgesini, nüfus cüzdanı örneğini, geçici teminat makbuzunu (Özel Hukuk Tüzel kişilerinin ise İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi yine gerçek kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin de temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ) ihale saatine kadar Komisyona vereceklerdir. Posta ile başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3-Taşınır malların satışında ihale bedeli üzerinden hesaplanacak KDV ile diğer vergiler, harçlar ve yasal yükümlülükler tahsil edilecektir.
4-İhaleye ait şartname ve dosyası mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir. 5-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6-Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN
Sicil No: 1073
Sıra Taşınmaz Mahalle / Köy Mevkii / Pafta Ada Parsel Yüzölçümü Hazine Cinsi İmar Tahmini Geçici İhalenin
No No Cd /Sk. No No No (m2) Hissesi Durumu Bedeli Teminat Tarihi Saati
1 43010107318 Gevrekseydi Köyü Köyiçi I23-c-23-a-3-a 197 1 5.105,51 Tam Ham Toprak İmarsız 119.100,00 23.820,00 09/10/2017 09:30
2 43010107314 Gevrekseydi Köyü Köyiçi I23-c-23-a-4-b 201 10 377,72 Tam Arsa İmarsız 8.350,00 1.670,00 09/10/2017 09:40
3 43010116065 Pullar Köyü — J23-b-12-c-4-c 254 26 254.26 Tam Tarla İmarsız 2.300,00 460,00 09/10/2017 09:50
4 43010112215 Sulu Köy Köy içi I23-c-07-b-4-b 103 1 588,35 Tam Arsa İmarsız 5.600,00 1.120,00 09/10/2017 10:00
5 43010112333 Sulu Köy Köy içi I23-c-07-b-1-c 166 1 368,10 Tam Arsa İmarsız 3.500,00 700,00 09/10/2017 10:10
6 43010108823 Muhatboğazı Köyü Köklük J24-a-14-c-3 101 67 2.173,67 Tam Tarla İmarsız 9.600,00 1.920,00 09/10/2017 10:20
7 43010107775 Akoluk Köyü Koca Yatak J24-b-16-d 101 1511 1.202,87 Tam Ham Toprak İmarsız 4.850,00 970,00 09/10/2017 10:30
8 43010107779 Akoluk Köyü Semet J24-b-16-d 101 1449 4.267,58 Tam Ham Toprak İmarsız 17.100,00 3.420,00 09/10/2017 10:40
9 43010107780 Akoluk Köyü Semet J24-b-16-d 101 1429 3.923,28 Tam Ham Toprak İmarsız 15.700,00 3.140,00 09/10/2017 10:50
10 43010108333 Ovacık Köyü Kuzin J24-c-04-d-2 118 4 1.987,53 Tam Ham Toprak İmarsız 5.500,00 1.100,00 09/10/2017 11:00
11 43010109510 İnköy Mahallesi Köyiçi 59 5218 104,00 Tam Arsa D.S.İ. Yapı yasaklı 9.400,00 1.880,00 09/10/2017 11:10
alan
12 43010108209 İnköy Mahallesi Köyiçi 23.N.IV 154 5 282,72 Tam Arsa D.S.İ. Yapı yasaklı 36.050,00 7.210,00 09/10/2017 11:20
alan
13 43010108093 İnköy Mahallesi Köyiçi 23.N.IV 153 2 1.135,15 Tam Arsa Kısmen Yol, Kısmen 90.820,00 18.164,00 09/10/2017 11:30
konut alanı
14 43010106207 İnköy Mahallesi Köyiçi 5168 1.220,73 Tam Avlulu Samanlık, Kısmen Yol, Kısmen 103.770,00 20.754,00 09/10/2017 11:40 Kuruluk ve konut alanı
Arsası
15 43010102716 Çalca Mahallesi Köyiçi 37 2293 534,00 Tam Arsa Ayrık Nizam 4 Kat 16.020,00 3.204,00 09/10/2017 11:50
yapı adasındadır.
16 43010102715 Çalca Mahallesi Köyiçi 37 2292 683,00 Tam Arsa Ayrık Nizam 4 Kat 20.490,00 4.098,00 09/10/2017 12:00
yapı adasındadır.
17 43010102714 Çalca Mahallesi Köyiçi 37 2291 735,00 Tam Arsa Ayrık Nizam 4 Kat 22.050,00 4.410,00 09/10/2017 14:00
yapı adasındadır.
18 43010102713 Çalca Mahallesi Köyiçi 37 2290 787,00 Tam Arsa Ayrık Nizam 4 Kat 23.610,00 4.722,00 09/10/2017 14:10
yapı adasındadır.
19 43010102711 Çalca Mahallesi Köyiçi 37 2288 557,00 Tam Arsa Ayrık Nizam 4 Kat 16.710,00 3.342,00 09/10/2017 14:20
yapı adasındadır.
20 43010116311 Ortaca Köyü J23b02d1 121 71 12.721,70 Tam Tarla İmarsız 89.100,00 17.820,00 09/10/2017 14:30
21 43010104268 Ortaca Köyü Eyrekyeri J23C22D 109 31 4.500,00 Tam Tarla İmarsız 31.500,00 6.300,00 09/10/2017 14:40
22 43010104221 Okçu Mahallesi 21K4 228 1 108,00 12/108 Bahçeli Bitişik Nizam 2 Kat 2.640,00 528,00 09/10/2017 14:50 Kagir Ev yapı adasındadır.
23 43010104243 Okçu Mahallesi 20.J.II 241 12 179,00 47/179 Bahçeli Bitişik Nizam 2 Kat 7.050,00 1.410,00 09/10/2017 15:00 Kagir Ev yapı adasındadır.
24 43010105487 Evliya Çelebi Aydınlıkevler 19 K II 2769 33 44,00 Tam Bahçeli Bitişik Nizam 3 Kat 7.040,00 1.408,00 09/10/2017 15:10 Mahallesi Cd. Kagir Ev yapı adasındadır.
25 43010101536 Köprüören Köyü Çıngaltepe 25C1 186 28 14.727,00 Tam Tarla İmarsız 324.000,00 64.800,00 09/10/2017 15:20 26 43010101548 Köprüören Köyü Sazkıranı 25C1 179 6 16.227,00 Tam Tarla İmarsız 357.000,00 71.400,00 09/10/2017 15:30
27 43010100584 Mecidiye Mahallesi 12 29 52 73,29 1435218/ Avlulu Bitişik Nizam 17.000,00 3.400,00 09/10/2017 15:40 2488320 Kerpiç Ev 3 Kat yapı
adasındadır.
(Şuyuludur)
28 43010118848 Doğalar Köyü Gedik J24D08B1 105 1680 25.736,41 Tam Tarla İmarsız 515.000,00 103.000,00 09/10/2017 15:50 29 43010119872 Çubukiçi Köyü 2 637 873,53 Tam Arsa İmarsız 22.000,00 4.400,00 09/10/2017 16:00 30 43010106024 Sekiören Köyü Aldübecik J23B02C1D 163 141 969,98 Tam Meşelik İmarsız 10.500,00 2.100,00 10/10/2017 09:30
31 43010103453 Göynükören Köyü Güdükardıç J24A16A3 118 159 1.225,42 Tam Ham Toprak İmarsız 23.100,00 4.620,00 10/10/2017 09:40 32 43010117362 Mustafalar Köyü Köy Üstü j23b12d2 125 53 4.290,00 Tam Ham Toprak İmarsız 27.900,00 5.580,00 10/10/2017 09:50 33 43010110732 Çayca Köyü Arpalık J24-a-08-c-2 105 3 1.670,95 Tam Ham Toprak İmarsız 25.100,00 5.020,00 10/10/2017 10:00 34 43010111357 Doğluşah Köyü Köyiçi I24-d-25-d-1-a 157 700 369,11 Tam Arsa İmarsız 4.100,00 820,00 10/10/2017 10:10 35 43010101941 Doğluşah Köyü Civcilik Üstü I24-d-25-d-1 158 292 4.481,10 Tam Tarla İmarsız 22.500,00 4.500,00 10/10/2017 10:20 36 43010110797 Sobran Köyü I24-d-08-c-3 103 67 1.350,82 Tam Ham Toprak İmarsız 6.800,00 1.360,00 10/10/2017 10:30
37 43010119838 Seydi Köyü Köy içi 24d23b1d 101 1107 1.323,51 Tam Arsa İmarsız 16.900,00 3.380,00 10/10/2017 10:40 38 43010109969 Seydi Köyü Aydoğdu I24-d-23-b-1 101 528 3.101,75 Tam Ham Toprak İmarsız 15.600,00 3.120,00 10/10/2017 10:50 39 43010119843 Kepez Köyü Köyiçi 23C16D2B 121 175 1.228,70 Tam Ham Toprak İmarsız 12.300,00 2.460,00 10/10/2017 11:00 40 43010119842 Kepez Köyü Köyiçi 23C16D2B 121 176 855,89 Tam Ham Toprak İmarsız 8.600,00 1.720,00 10/10/2017 11:10 41 43010119841 Kepez Köyü Köyiçi 23C16D2B 121 177 333,65 Tam Ham Toprak İmarsız 3.350,00 670,00 10/10/2017 11:20 42 43010119840 Kepez Köyü Köyiçi 23C16D2B 121 178 1.249,19 Tam Ham Toprak İmarsız 12.500,00 2.500,00 10/10/2017 11:30 43 43010112762 Kepez Köyü Köyiçi I23-c-16-c-1-a 131 1 57,75 Tam Arsa İmarsız 600,00 120,00 10/10/2017 11:40 44 43010100039 30 Ağustos Mahallesi 18.N.I 2717 4 502,00 Tam Bahçeli Kagir Ev Bitişik Nizam 96.384,00 19.276,80 10/10/2017 11:50
2 Kat yapı adasındadır.
45 43010100374 Hamidiye Mahallesi Sazak J23b-10c-4c 2816 1 989,00 869/989 Arsa Kısmen bitişik nizam 98.000,00 19.600,00 10/10/2017 12:00
1 Kat, kısmen de
bitişik nizam 2 kat,
bir kısmıda yapı
yasaklı alanda.
46 43010107468 Körs Köyü Köy içi J24-c-06-c-1-d 164 3 1.042,29 Tam Arsa İmarsız 9.400,00 1.880,00 10/10/2017 14:00 47 43010107472 Körs Köyü Köy içi J24-c-06-d-2-c 101 513 822,74 Tam Ham Toprak İmarsız 7.450,00 1.490,00 10/10/2017 14:10 48 43010109832 Başören Köyü Köy İçi I24-c-22-a-4-a 101 133 2.435,68 Tam Ham Toprak İmarsız 13.250,00 2.650,00 10/10/2017 14:20 49 43010109833 Başören Köyü Köy İçi I24-c-22-a-4-a 101 134 516,06 Tam Ham Toprak İmarsız 3.600,00 720,00 10/10/2017 14:30 50 43010113173 Fındık Köyü Kökelik I24-d-20-a-1 101 104 15.579,54 Tam Ham Toprak İmarsız 49.950,00 9.990,00 10/10/2017 14:40 51 43010111033 Işıkkara Köyü Aşağı Çayır I24-d-12-d-4 128 52 2.302,99 Tam Tarla İmarsız 8.100,00 1.620,00 10/10/2017 14:50 52 43010111621 İncik Köyü Çukur Deresi I24-c-21-a-1-b 103 222 1.048,18 Tam Ham Toprak İmarsız 8.400,00 1.680,00 10/10/2017 15:00 53 43010111437 Sabuncupınar Köyü Küçük Kumluk I24-d-19-c-1-c 116 251 4.865,59 Tam Ham Toprak İmarsız 17.500,00 3.500,00 10/10/2017 15:10 54 43010113882 Sırören Köyü Köy İçi I23-c-15-b-4-d 145 35 3.898,54 Tam Tarla İmarsız 49.850,00 9.970,00 10/10/2017 15:20 55 43010116407 Yenikızılcaören Köyü Köy İçi I24-d-11-b-1-a 116 20 467,94 Tam Arsa İmarsız 14.100,00 2.820,00 10/10/2017 15:30 56 43010110936 Yenikızılcaören Köyü Mezarlık Altı I24-d-11-b-1-c 124 4 2.514,07 Tam Tarla İmarsız 29.100,00 5.820,00 10/10/2017 15:40
İLAN
KÜTAHYA DEFTERDARLIĞINDAN
(Milli Emlak Müdürlüğü)
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN
Sıra Taşınmaz Mahalle / Köy Mevkii / Pafta Ada Parsel Yüzölçümü Hazine Cinsi Kiralanacak Kiralama Tahmini Geçici İhalenin
No No Cd /Sk. No No No (m2) Hissesi Alan Amacı Bedeli Teminat Tarihi Saati
1 43010111017 Işıkkara Köyü Arlık I24-d-17-b-1 123 508 31.058,31 Tam Ham Toprak 31.058,31 Tarımsal Amaçlı 2.800,00 560,00 10/10/2017 15:50
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 51/a MADDESİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK YİVSİZ TÜFEKLERİN
Sıra Dosya Bulunduğu Yer Markası Cinsi Seri Nosu Çapı (Cal) Fiili Durumu Tahmini Geçici İhalenin
No No Bedeli Teminat Tarihi Saati
1 42-1486-1 Defterdarlık (Milli Emlak Müdürlüğü) Liege-Belgique Çift Kırma 0792 12 Kullanılmış 300,00 60,00 11/10/2017 10:00
2 42-1640-3 Defterdarlık (Milli Emlak Müdürlüğü) Sarsılmaz Pompalı KB 93182 12 Kullanılmış 300,00 60,00 11/10/2017 10:10 3 42-1667 Defterdarlık (Milli Emlak Müdürlüğü) Huğlu Tek Kırma 204887 16 Kullanılmış 60,00 12,00 11/10/2017 10:20 4 42-1681-1 Defterdarlık (Milli Emlak Müdürlüğü) Huntıng Tıger Magnum Yarı Otomatik 775 12 Kullanılmış 200,00 40,00 11/10/2017 10:30 5 42-1681-2 Defterdarlık (Milli Emlak Müdürlüğü) Fusıl Robust (Türk Malı) Çift Kırma 19 12 Kullanılmış 200,00 40,00 11/10/2017 10:40 6 42-1681-3 Defterdarlık (Milli Emlak Müdürlüğü) Rita Magnum Yarı Otomatik 444 12 Kullanılmış 200,00 40,00 11/10/2017 10:50 7 42-1681-4 Defterdarlık (Milli Emlak Müdürlüğü) Gold Astra Magnum Yarı Otomatik 078 12 Kullanılmış 200,00 40,00 11/10/2017 11:00 8 42-1681-5 Defterdarlık (Milli Emlak Müdürlüğü) Üzümlü Süper Poze 48661 12 Kullanılmış 300,00 60,00 11/10/2017 11:10 9 42-1681-6 Defterdarlık (Milli Emlak Müdürlüğü) Üzümlü Süper Poze 98982 12 Kullanılmış 300,00 60,00 11/10/2017 11:20 10 42-1681-7 Defterdarlık (Milli Emlak Müdürlüğü) Oskar Yarı Otomatik 15G0610 12 Kullanılmış 200,00 40,00 11/10/2017 11:30 11 42-1683 Defterdarlık (Milli Emlak Müdürlüğü) Özerbaş Makine (Typhoon) Yarı Otomatik 16-T-0015 12 Kullanılmış 550,00 110,00 11/10/2017 11:40
28.09.2017 Dumlupınar Gazetesi
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
2017 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU
Şirketimizin 2017 yılı Olağanüstü Genel Kurulu; 13.10.2017 Cuma günü saat 09.00’de Eskişehir Karayolu 8. Km. KÜTAHYA adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.
 
Türk Ticaret Kanunu’nun 417. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK) sağlanacak “Pay Sahipliği Çizelgesi” ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu ile www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.
 
Türk Ticaret Kanunu’nun 415. maddesi uyarınca, pay senetleri MKK düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır. Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda Olağan Genel Kurul’a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu ile www.mkk.com.tr adresinden edinebileceklerdir.
 
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.kutahyaporselen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznini içeren Şirket Esas Sözleşmesi 3’ncü Maddesi Tadili, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve www.kutahyaporselen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine hazır  bulundurulacaktır.
 
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
 
Kütahya Porselen Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı
 
 
 
 
 
2017 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
 
1.    Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2.    Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3.    Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznini içeren Şirket Esas Sözleşmesi 3’ncü Maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,
4.    Kapanış
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEKÂLETNAME


 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
 
 
Kütahya Porselen Sanayi A.Ş.’nin 13.10.2017 Cuma günü saat 09.00’de Eskişehir Karayolu 8. Km. KÜTAHYA adresinde yapılacak 2017 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………………..’yi vekil tayin ediyorum.
 
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
1.    A) Temsil Yetkisinin Kapsamı
1.Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında
1.    a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
2.    b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
3.    c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde             talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep      edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
 
Gündem Maddeleri(*)    Kabul     Red    Muhalefet Şerhi
1.       Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,            
2.       Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,            
3.      Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznini içeren Şirket Esas Sözleşmesi 3’ncü Maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,
             
4.       Kapanış.
             
 
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2.    Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat
3.    a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
4.    b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
5.    c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Özel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
1.    B) Pay Sahibi Aşağıdaki Seçeneklerden Birini Seçerek Vekilin Temsil Etmesini İstediği Payları Belirtir
2.    Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum
3.    a) Tertip ve serisi*:
4.    b) Numarası/Grubu**:
5.    c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
1.    d) Hamiline-Nama yazılı olduğu*:
2.    e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
* Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2.    Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*):…………………………………………………………
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: ………………………………….
Adresi:……………………………………………………………………………………………………………
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI                                                                                            
 
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ
Eski Madde No ve Madde Başlığı    Yeni Madde
No ve Madde Başlığı    Eski Şekil    Yeni Şekil
Madde 3
İşletme Konusu    Madde 3
İşletme Konusu    a) Porselen, seramik ve camdan, sofra, mutfak ve süs eşyası ile yer ve yüzey kaplama malzemesi, her nev’i sıhhi tesisat ve teferruatı imalatı ile ilgili sınai tesisler kurup işletmek ve bu mamullerin toptan, perakende, ihracat ve gerektiğinde ithali suretiyle ticaretini yapmak,
 
b) Kağıt, karton ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt, karton ve oluklu mukavvadan her türlü ambalaj malzemesi imalatı ve matbaa tesisleri ile ilgili sınai tesisler kurup işletmek ve bu mamullerin, toptan, perakende ihracat ve gerektiğinde ithali suretiyle ticaretini yapmak.
 
c) Halen mer’i ve ileride mer’i olacak, maden kanunu, taş ocağı nizamnamesi ve diğer mevzuat hükümleri gereğince yukarıda (a ve b) fıkrasında yazılı emtianın imalatına yarayan cevher sahalarının ruhsatnamelerini almak başkalarına ait bu gibi sahaları redüvans ve diğer şekillerde işletilmek üzere kiralamak,ruhsatnamelerini satın almak, sahibi bulunduğu cevher sahalarını kiraya vermek, bu sahalardan istihraç ve imal suretiyle elde ettiği ham ve yardımcı maddelerin gerektiğinde ticaretini yapmak,
 
d) Likit petrol gazları dolum tesisleri kurup işletmek ve dağıtımı suretiyle ticaretini yapmak,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Akaryakıt ve madeni yağlar almak, satmak bu işlerle ilgili tesisler ve servis istasyonları kurup işletmek,
 
f) Şirket işletme konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında satış mağazaları açmak ve yurtiçi ve yurtdışı sergi ve fuarlara katılmak ve mevcut tesisleri civarında dinlenme tesisleri inşa ve işletmek, gereğinde başkalarına ait dinlenme tesislerini işletmek üzere kiralamak, sahibi bulunduğu dinlenme tesislerini icabında kiraya vermek,
 
g) Şirket yukarıda yazılı işletme konusunun gerçekleşmesini teminen;
 
1) Şirket işletme konusu ile ilgili imalâtın gerektirdiği her nev’i fabrika, tesis, makina, teçhizat, yedek parça, ham ve yardımcı maddeleri yurtiçinden satın alır, inşa ve imal eder veya ettirir, gerektiğinde ithal eder.
 
2) Şirket işletme konusu ile ilgili taşınır ve taşınmaz mallar (taşıt araçları ve iş makinaları dahil) alabilir. Lüzumundan fazla olanlarını satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, borçlarının ve alacaklarının güvencesi için, taşınır ve taşınmaz malları üzerinde ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir-verebilir, tadil ve fekkedebilir taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hukuki ve mali tasarruflarda bulunabilir. Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.
 
Parselasyon, ifraz, tevhit, cins değişikliği, rızai taksim, bedelli bedelsiz yola, parka, otoparka ve yeşil alan gibi umumi hizmet alanlarına terk işlemlerini yapmak, terk edilen kısımların ferağ takrirlerini vermek, takas yapmak, bedelsiz hibe yapmak, kat mülkiyeti, kat irtifakı, irtifak hakkı, intifa hakkı kurmak ve Tapu sicil Müdürlüğü’ndeki bu ve buna benzer işlemleri yapmak.
 
Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uyulur.
 
3) Şirket işletme konusu ile ilgili acentelik, bayilik, mümessillik alabilir ve verebilir.
4) Şirket işletme konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak ortaklıklara iştirak edebilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla bu ortaklıkların hisse senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, mübadele edebilir ve teminat olarak gösterebilir.
 
5) Şirket işletme konusu ile ilgili olmak koşulu ile marka, patent, ihtira beratı, know-how gibi gayrimaddi, fikri ve sınai haklar alabilir. İhdas edebilir, bu hakları devredebilir.
6) Şirket amacına uygun olarak yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlardan kısa, orta ve uzun vadeli kredi ve kefaletler alabilir.
7) Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.
 
8) Şirket, Genel Kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de girişebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izin ve uygun görüşlerin alınması gerekmektedir.
 
     a) Porselen, seramik ve camdan, sofra, mutfak ve süs eşyası ile yer ve yüzey kaplama malzemesi, her nev’i sıhhi tesisat ve teferruatı imalatı ile ilgili sınai tesisler kurup işletmek ve bu mamullerin toptan, perakende, ihracat ve gerektiğinde ithali suretiyle ticaretini yapmak,
 
b) Kağıt, karton ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt, karton ve oluklu mukavvadan her türlü ambalaj malzemesi imalatı ve matbaa tesisleri ile ilgili sınai tesisler kurup işletmek ve bu mamullerin, toptan, perakende ihracat ve gerektiğinde ithali suretiyle ticaretini yapmak.
 
c) Halen mer’i ve ileride mer’i olacak, maden kanunu, taş ocağı nizamnamesi ve diğer mevzuat hükümleri gereğince yukarıda (a ve b) fıkrasında yazılı emtianın imalatına yarayan cevher sahalarının ruhsatnamelerini almak başkalarına ait bu gibi sahaları redüvans ve diğer şekillerde işletilmek üzere kiralamak,ruhsatnamelerini satın almak, sahibi bulunduğu cevher sahalarını kiraya vermek, bu sahalardan istihraç ve imal suretiyle elde ettiği ham ve yardımcı maddelerin gerektiğinde ticaretini yapmak,
 
 
d) Likit petrol gazları dolum tesisleri kurup işletmek ve dağıtımı suretiyle ticaretini yapmak, her türlü enerji üretim, işletme, bakımı ve satışı yapmak amacıyla,    şirket kurmak, bu amaçla kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olmak,
 
e) Akaryakıt ve madeni yağlar almak, satmak bu işlerle ilgili tesisler ve servis istasyonları kurup işletmek,
 
 
f) Şirket işletme konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında satış mağazaları açmak ve yurtiçi ve yurtdışı sergi ve fuarlara katılmak ve mevcut tesisleri civarında dinlenme tesisleri inşa ve işletmek, gereğinde başkalarına ait dinlenme tesislerini işletmek üzere kiralamak, sahibi bulunduğu dinlenme tesislerini icabında kiraya vermek,
 
g) Şirket yukarıda yazılı işletme konusunun gerçekleşmesini teminen;
 
1) Şirket işletme konusu ile ilgili imalâtın gerektirdiği her nev’i fabrika, tesis, makina, teçhizat, yedek parça, ham ve yardımcı maddeleri yurtiçinden satın alır, inşa ve imal eder veya ettirir, gerektiğinde ithal eder.
 
2) Şirket işletme konusu ile ilgili taşınır ve taşınmaz mallar (taşıt araçları ve iş makinaları dahil) alabilir. Lüzumundan fazla olanlarını satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, borçlarının ve alacaklarının güvencesi için, taşınır ve taşınmaz malları üzerinde ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir-verebilir, tadil ve fekkedebilir taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hukuki ve mali tasarruflarda bulunabilir. Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.
 
Parselasyon, ifraz, tevhit, cins değişikliği, rızai taksim, bedelli bedelsiz yola, parka, otoparka ve yeşil alan gibi umumi hizmet alanlarına terk işlemlerini yapmak, terk edilen kısımların ferağ takrirlerini vermek, takas yapmak, bedelsiz hibe yapmak, kat mülkiyeti, kat irtifakı, irtifak hakkı, intifa hakkı kurmak ve Tapu sicil Müdürlüğü’ndeki bu ve buna benzer işlemleri yapmak.
 
Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uyulur.
 
3) Şirket işletme konusu ile ilgili acentelik, bayilik, mümessillik alabilir ve verebilir.
4) Şirket işletme konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak ortaklıklara iştirak edebilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla bu ortaklıkların hisse senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, mübadele edebilir ve teminat olarak gösterebilir.
 
 
5) Şirket işletme konusu ile ilgili olmak koşulu ile marka, patent, ihtira beratı, know-how gibi gayrimaddi, fikri ve sınai haklar alabilir. İhdas edebilir, bu hakları devredebilir.
6) Şirket amacına uygun olarak yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlardan kısa, orta ve uzun vadeli kredi ve kefaletler alabilir.
7) Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.
 
8) Şirket, Genel Kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de girişebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izin ve uygun görüşlerin alınması gerekmektedir.
 
 
 
 
 
22.09.2017 Dumlupınar Gazetesi
İLAN
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Evliya Çelebi Yerleşkesi Yabancı Diller Y.O.kantin yeri kiralaması için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine (açık teklif usulü) göre 26.09.2017 Salı günü saat 14:00’de Aylık 1.540,00 TL üzerinden yıllık (1.540,00 x 8ay = 12.320,00 + 310,00 4 ay = 12.630,00 TL) 12 Aylık toplam 12.630,00 TL tahmini bedel üzerinden 01.10.2017 -30.09.2018 tarihleri arası 1 (bir) yıl süre ile kiralama ihalesi yapılacaktır. İlgili müstecirin talebi üzerine ve İdare gerek görürse taşınmazın kira süresi 2 yıl daha uzatılabilir.Kira uzatım süresi ile birlikte taşınmazın Toplam kira süresi 3 yılı geçemez.
Yabancı Diller Y.O. Kantin Yeri:
Muhammen Bedel (Aylık) Muhammen Bedel (Yıllık) Geçici Teminat Bedeli
(8 Ay üzerinden) aylık 1.540,00 TL 12.630,00 TL 380,00 TL
(4Ay üzerinden Eğitim Öğretim
olmadığı tarih aralığı) 4 Aylık 310,00 TL
Üniversitemiz Evliya Çelebi Yerleşkesi bedesten içinde market yeri kiralaması için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine (açık teklif usulü) göre 26.09.2017 Salı günü saat 10:00’da Aylık .770,00 TL üzerinden yıllık (770,00 x 12ay =9.240,00) 12 Aylık toplam 9.240,00 TL tahmini bedel üzerinden 01.10.2017 -30.09.2020 tarihleri arası 3 (üç) yıl süre ile kiralama ihalesi yapılacaktır.
T
Muhammen Bedel (Aylık) Muhammen Bedel (12 Ay-Yıllık) Geçici Teminat Bedeli
Aylık 770,00 TL 9.240,00 TL 280,00 TL
İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
İhalelere katılmak isteyen isteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklif zarfının içinde sunmaları gerekir.
A- Türkiye’de tebligat adres göstermesi.
B- Kanuni İkametgahı
C- Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
D-İmza sirküleri vermesi Noter tasdikli imza sirküleri
E- Vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri
F-İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi
DİĞER BELGELER
a)Savcılıktan son bir ay içinde alınmış iyi hal belgesi.
b)Kayıtlı bulunduğu Vergi Dairesi’nden ihale tarihinden borcu bulunmadığına dair belge
c)S.G.K.’dan, ihale tarihinden Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair belge
d)Nüfus cüzdanı fotokopisi
e)İstekli tarafından İdari Teknik Şartname ve Ekleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına 30,00 TL yatırılarak makbuz karşılığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından alınacak ve ihale dosyasında imzalanmış ve kaşelenmiş olarak konulacaktır.Bu konuda ayrıntılı bilgi ve şartname almak isteyenlerin ihale saatinden önce DPÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.İhaleler DPÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ihale odasında yapılacaktır.İLAN OLUNUR.
20.09.2017 Dumlupınar Gazetesi
İLAN
T.C.
KÜTAHYA
2. İCRA DAİRESİ
2017/12 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: Söz konusu taşınmaz tapuda Siner Mahallesi 151 ada 1 Parsel 13.768,00m2 yüz ölçümlü beşer katlı on bloktan oluşan betonarme konut ve arsası niteliğinde olup F blok üçüncü kat bağımsız bölüm numarası 7 olan mesken borçlu adına tam oranında hisseli, 184/23676 oranında arsa paylıdır. Taşınmazın adresi: Zafertepe Mahallesi Kurtuluş caddesi dış kapı no: 23-F, İç kapı no: 7’dir. Taşınmazda 4 oda, 1 salon, 1 mutfak, 2 banyo, 1 tuvalet ve 2 balkon bulunmakta olup yaklaşık alanı 148,00m2’dir. Pencereler pvc doğramadır. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyadır. Yerler odalarda, mutfak ve salonda laminant kaplı ıslak hacimler seramiktir. Bina 3B yapı sınıfında kombili doğalgaz sistemiyle ısınmakta olup, ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanılmaktadır. Taşınmaz 3 seneliktir. Taşınmazın bulunduğu apartman asansörlü olup dış cephe yalıtımı yapılmıştır. Taşınmazın konumu özel güvenlikli site içerisinde oluşu, siteye ait sosyal tesislerin ve park alanlarının oluşu taşınmazı değerli kılmaktadır.
Kıymeti :212.000,00 TL
KDV Oranı :Konut Kredisi olması nedeniyle 3065 Sayılı KDV Kanunun 17/4-S Bendi ve
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2012/4269 Esas ve 2012/17917 K. sayılı ilamınca KDV’den muaftır.
Kaydındaki Şerhler :Kütahya Sulh Ceza Hakimliği’nin 2016/1460 sayılı ihtiyati tedbir şerhi ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İhtiyati tedbir şerhi vardır.
1.Satış Günü :02/10/2017 günü 11:25 – 11:30 arası
2.Satış Günü :30/10/2017 günü 11:25 – 11:30 arası
Satış Yeri :Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa
Mah. A. Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA
Satış şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2017/12 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
31.08.2017 Dumlupınar Gazetesi
İLAN
KÜTAHYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI ASLANAPA VE DUMLUPINAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİNDE YAPILACAK
ORMAN EMVALİ MESAHA İŞİ
ORMAN İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KÜTAHYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Aslanapa ve Dumlupınar Orman İşletme Şefliklerinde yapılacak orman emvali mesaha işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                           :2017/432787
1-İdarenin
a)Adresi                                              :İSTİKLAL MAH, LALA HÜSEYİN PASA CAD. NO: 275 43040
                                                            KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b)Telefon ve faks numarası                 :2742313340-2742313351
c)Elektronik Posta Adresi                    :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi
2-ihaie konusu hizmetin
14.    a) Niteliği, türü ve miktarı :Orman emvali mesaha hizmeti işi {14.274,872 m3 Karaçam                                    436,463 m3 Sarıçam)
                                                           Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                                 idari şartnameden ulaşılabilir.
1.    b) Yapılacağı yer :Aslanapa ve Dumlupınar Orman İşletme Şeflikleri / KÜTAHYA
2.    c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 90(doksan) gündür
3- İhalenin
a)Yapılacağı yer                                  :Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü
b)Tarihi ve saati                                              :06.09.2017 -10:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik     açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörmen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İhale İlanı
KÜTAHYA İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI YENİ AÇILAN YURT MÜDÜRLÜKLERİ 01/10/2017-31/12/2017
TARİHLERİ ARASI 12 PERSONELLE
3 AY ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI
K.Y.K. KÜTAHYA İL MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KÜTAHYA İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI YENİ AÇILAN YURT MÜDÜRLÜKLERİ 01/10/2017-31/12/2017 TARİHLERİ ARASI 12 PERSONELLE 3 AY ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2017/417596
1-İdarenin
a) Adresi :100. Yıl Mah. 1.Gözde Sok. 12/2 43200
KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası :2742270655 – 2742270656
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :12 Personelle 3 Ay Özel Güvenlik Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kütahya İl
Müdürlüğüne bağlı Yurt Müdürlükleri
c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.10.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :100. Yıl Mahallesi 1. Gözde Sokak No: 12/2 KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati :07.09.2017 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve İlgili Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından verilen, Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve Özel Sektörde yürütülen personel çalıştırmasına dayalı her türlü Özel Güvenlik hizmetleri kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 58 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kütahya İl Müdürlüğü İdari İşler Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kütahya İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
26.08.2017 Dumlupınar Gazetesi
İLAN
TAŞKIN KORUMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE ESKİŞEHİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2017 yılı DSİ 34 Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri Bakım Onarımı Bünyesinden Muhtelif Yerlerdeki Taşkın Tesislerinin Bakım Onarımı 2 Kısım yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası                                     :2017/391905
1-İdarenin
1.    a) Adresi :Kırmızıtoprak Mahallesi Taşköprü Caddesi, DSİ Sok. No:2 26020 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
2.    b) Telefon ve faks numarası :2222262310 – 2222260853
3.    c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği       :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
1.    a) Niteliği, türü ve miktarı :250 m dik duvarlı beton kanal, 5400 m korkuluk
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
1.    b) Yapılacağı yer :Kütahya İli Muhtelif yerlerde
2.    c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi                                                      :Yer tesliminden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
3- İhalenin
1.    a) Yapılacağı yer :ABDURRAHMAN KARAA BUL. NO:18 KÜTAHYA
2.    b) Tarihi ve saati :06.09.2017 – 10:00
3.    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(A) ALT YAPI İŞLERİ IX. GRUP
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A.1. TEKLİF FİYAT PUANI (TFP) (60 PUAN)
Fiyat puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Aşırı Düşük Teklif Sorgulanmasından sonra geçerli en düşük  teklif fiyatın sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; T
FP = (Fmin / F) x 60 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan TFP (Teklif Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Bu formülde;
TFP: İsteklinin Teklif fiyat  puanı,
Fmin: Aşırı Düşük Teklif Sorgulanmasından sonra geçerli en düşük  teklif fiyatı,
F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.
A.2. KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANI  (KTP) (40 PUAN)
Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan  kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacak olup, puanlamada kullanılacak iş kalemleri ve  iş gruplarının toplam imalat içerisindeki max. ve min. %  oranları Tabloda belirtilmiştir.  Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi ve iş grubu için isteklinin teklif ettiği  fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y)  hesaplanıp, bu oranların idarenin belirlediği max. ve min. teklif  oranları arasında kalması şartıyla tabloda belirtilen puanlar verilecektir. İsteklinin oranları (Y), İdarenin idari şartnamede sunmuş olduğu oranlar arasında kalmaz ise istekli o iş kalemi veya iş grubundan puan alamayacaktır. Yapılan  tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık  basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Kalite ve teknik değer nitelik puanlama açıklaması:
Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel/F) x 100
F: İsteklinin teklif ettiği toplam fiyatı ifade eder.
 
EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE İŞ GRUPLARI PUANLAMA ESASLARI
No          İş Kalemi/İş grubu No                                   Minimum Teklif Oranı (%)           Maksimum Teklif Oranı (%)        Puan
BF-1       Her türlü zeminde kazı yapılması                             1,88                                                      3,19                                         1
BF-2       İdarece istenilen dozda kum-çakıl                           38,34                                                    44,02                                      15
ile yapılan beton (C-20/25)
BF-3       Makine ile granülometrik kum-çakıl                       1,65                                                      2,20                                         1
serilmesi, sıkıştırılması
BF-4       Çeşitli demir işleri yapılması ve                                 56,24                                                    73,23                                      23
boyanması  (Korkuluk)
TOPLAM                               40
A.3. TOPLAM PUAN (TP)
Toplam puan, Teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
TP= TFP + KTP
6.    İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.    İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ABDURRAHMAN KARAA BUL. NO:18 KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.    Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ABDURRAHMAN KARAA BUL. NO:18 KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.    İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12.    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.    Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,0
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
19.08.2017 Dumlupınar Gazetesi
İhale İlanı
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DPÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Eğitim Binası yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.İhale Kayıt Numarası: 2017/389351
1 -İdarenin
1.    a) Adresi :TAVŞANLI YOLU 10 KM EVLİYA ÇELEBİ YERLEŞKESİ 43000                                                                  KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b)Telefon ve faks numarası                       :2742652031-2742652042
c)Elektronik Posta Adresi                            :[email protected]
ç)İhale dokümanının görülebileceği        :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a)Niteliği, türü ve miktarı                                            :11.600 m2 Yüksek Okul Binası Yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                                                                             idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı yer                                               :DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi Tavşanlı Yolu 10. Km KÜTAHYA
c)İşe başlama tarihi                                        :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer
teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi                                                      :Yer tesliminden itibaren 600 (altı yüz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a)Yapılacağı yer                                                               :DPÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Evliya Çelebi
Yerleşkesi Tavşanlı Yolu 10. Km KÜTAHYA
b)Tarihi ve saati                                                              : 07.09.2017 – 10:30
4.    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2.İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a)İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b)İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a)Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b)Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c)Kısa vadeli banka borçlanma öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3.İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a)Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b)Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının vt-va bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer îş Grupları Tebliğinde Yer Alan BIII. Grubu îşler Benzer İş olarak değerlendirilecektir.
4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı DPÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Evliya Çelebi Yerleşkesi Tavşanlı Yolu 10. Km KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e- imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DPÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Evliya Çelebi Yerleşkesi Tavşanlı Yolu 10. Km KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
15.08.2017 Kütahya Dumlupınar Gazetesi
 
YONCALI TURİZM MESLEK LİSESİ JEOTERMAL SU HATTI ÇEKİLMESİ İŞİ
T.C KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Yoncalı Turizm Meslek Lisesi Jeotermal Su Hattı Çekilmesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası    :    2017/387313
 
1-İdarenin
a) Adresi    :    Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:111 43020 Merkez/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası    :    2742713482 – 2742713480
c) Elektronik Posta Adresi    :    [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    1 Adet Lise Jeotermal Su Hattı Çekilmesi İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer    :    Kütahya İli, Merkez İlçesi
c) İşe başlama tarihi    :    Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi    :    Yer tesliminden itibaren 20 (yirmi) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale Odası Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati    :    18.08.2017 – 10:00
4.    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarihli, 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A-III (BORU VE İLETİM HATTI İŞLERİ ) Grubu İşler veya Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B-III (Bina İşleri) Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Makine Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 80 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale İşlem Bürosu – Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 100 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. Kütahya İl Özel İdaresi’ne ait, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kütahya Şubesi’nde bulunan TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 numaralı hesaba veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kütahya Şubesi’nde bulunan TR43 0001 2009 5270 0007 0000 01 numaralı hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale İşlem Bürosu – Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
11.08.2017 Dumlupınar Gazetesi
T.C. KÜTAHYA 4. İCRA DAİRESİ 2017/54 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri                                : Kütahya İl, Merkez İlçe, 2682 Ada No, 6 Parsel No, Yıldırım Beyazıt Mahalle, D blok birinci kat Bağ.
Bölüm No:3 de kayıtlı mesken niteliğindeki taşınmaz
Taşınmaz inşaat halinde olduğu için mesken olarak ikamet edilmemektedir. Taşınmaz kaba inşaat halindedir. Oda bölüntüleri tuğla duvar ile bölünmüştür. Elektrik ve sıhhi tesisatlarının kaba sıva altı malzemeleri bulunmaktadır. Duvarların büyük kısmı alçı sıva ile sıvanmıştır. Saten alçı ve boyalan yoktur. Pencerelerin büyük kısmı takılmış bazı bölümleri eksiktir. Şap betonu yapılmamıştır. Taşınmaz 3 oda 1 salon mutfak tuvalet 3 balkon ve banyo bulunmaktadır. Taşınmazın net alanı 129,065 m2 dir. Taşınmaz çarşı merkezine 8 km mesafededir. Belediyenin ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bölge yeni yerleşime açılan bör bölgedir.
Adresi                                       : Dumlupınar mah. Canfes sk. Dış kapı No: 16 Kütahya
Yüzölçümü                               :129,06m2
Arsa Payı                                 : 16/558
İmar Durumu                           : 5m ön bahçe3m. yan bahçeli ayrık nizam4 (dört) kat Taks=0,35 olan yapı adasında kalmaktadır.
Kıymeti KDV Oranı Kaydındaki Şerhler
1.  Satış Günü
2.  Satış Günü
Önemli alan (ÖA-2) içerisindedir. Kütahya askeri havaalanı mania planı ile ilgili yapılaşmalarda mania planı kriterlerine uyulacaktır. Mania kotu:970-975m dir.
70.000,00 TL %1
UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana lıttp://vatandas.uyap.gov.tr adresinden 8ftpH8y – 9yORsXd – AFc/4be – 6BrK/A= ile erişebilirsiniz.
19/09/2017 günü 14:30 – 14:35 arası 16/10/2017 günü 14:30 -14:35 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa Mah. A. Kara Bulvarı / KÜTAHYA
Satış şartlan:
•    İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar uyap.gov.tradresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
•    Artılmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
•    İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
•    Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
•    Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
•    Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/54 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
 
08.08.2017 Dumlupınar Gazetesi
T.C.
KÜTAHYA
4.    İCRA DAİRESİ
2017/290 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı takdirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
 
1.İhale  Tarihi                    : 23/08/2017 günü, saat 10:30 – 10:35 arası.
2.İhale  Tarihi                    : 11/09/2017 günü, saat 10:30 – 10:35 arası.
İhale Yeri                            : Garaambar Otoparkı Fatih sanayi st. 42. sk. No:23 Merkez / Kütahya
 
No          Takdir Edilen      Adedi    KDV       Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Değeri TL.
1             93.000,00              1           %1          35DC1359 Plakalı, 2014 Model, KIA Marka, Sportage F/L Comfort                                                                           1.6L135 Tipli, Aracın sol tarafta hafif çizik var. Anahtarı ve ruhsatı                                                                            yok, çalışır halde
 
(İİK m.114/1,114/3)
04.08.2017 Dumlupınar Gazetesi
İLAN
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
1)Mülkiyetleri Belediyemize ait olan Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan aşağıda vasfı belirtilen taşınmazların işletilmek üzere -3- yıllığına kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ihaleye konulmuştur.
İhale Tarihi / Günü / Saati :08.Ağustos.2017 / Salı / Tabloda belirtilen saatlerde
İhalenin Yapılacağı Yer :Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Kat:5)
S. Taşınmaz Mevkii Aylık Muhammen Geçici Özel Geçici İhale
Bedel + KDV Teminat Teminat Saati
Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Halinde Bulunan İşyerleri
1 Hal Binası 16 Nolu İşyeri (150 m²) 600,00 TL 650,00 TL 5.000,00 TL 14:00
2 Hal Binası 17 Nolu İşyeri (150 m²) 600,00 TL 650,00 TL 5.000,00 TL 14:03
3 Hal Binası 31 Nolu İşyeri (150 m²) 600,00 TL 650,00 TL 5.000,00 TL 14:06
Yeni Anadolu Garajında Bulunan İşyerleri
1 Yeni Anadolu Garajı 2 Nolu İşyeri (12.00 m²) 300,00 TL 350,00 TL 700,00 TL 14:09
2 Yeni Anadolu Garajı 3 Nolu İşyeri (6.00 m²) 150,00 TL 250,00 TL 500,00 TL 14:12
3 Yeni Anadolu Garajı 5 Nolu İşyeri (6.00 m²) 150,00 TL 250,00 TL 500,00 TL 14:15
4 Yeni Anadolu Garajı 6 Nolu İşyeri (6.00 m²) 150,00 TL 250,00 TL 500,00 TL 14:18
5 Yeni Anadolu Garajı 7 Nolu İşyeri (6.00 m²) 150,00 TL 250,00 TL 500,00 TL 14:21
6 Yeni Anadolu Garajı 8 Nolu İşyeri (6.00 m²) 150,00 TL 250,00 TL 500,00 TL 14:24
7 Yeni Anadolu Garajı 12 Nolu İşyeri (26.00 m²)500,00 TL 600,00 TL 950,00 TL 14:27
Muhtelif Yerlerde Bulunan İşyerleri
1 Cumhuriyet Caddesi (Sevgi Yolu) Eski Ptt 1.000,00 TL 1.080,00 TL 5.000,00 TL 14:30
Binası Önü Büfe
2 Alipaşa Mahallesi, Azerbaycan Parkı Saat 1.000,00 TL 1.080,00 TL 5.000,00 TL 14:33
Kulesi altı Tuvaletler
3 İkiz hüyük Mahallesi Hacı Ali Caddesi Eski Köy 250,00 TL 270,00 TL 800,00 TL 14:36
Konağı 1 Nolu Kahvehane ve 1-A Nolu Dükkan
4 Çiniciler Çarşısı 2. Çarşı 29 Nolu 250,00 TL 270,00 TL 800,00 TL 14:39
Dükkan (64 m²)
5 Evliya Çelebi Hastanesi Ana Bina Karşısı Yurt 750,00 TL 850,00 TL 2.000,00 TL 14:42
ve Eğitim Tesisleri Zemin Kat No:1 (53 m²)
6 Evliya Çelebi Hastanesi Ana Bina Karşısı Yurt 750,00 TL 850,00 TL 2.000,00 TL 14:45
ve Eğitim Tesisleri Zemin Kat No:2 (41 m²)
7 Evliya Çelebi Hastanesi Ana Bina Karşısı Yurt 750,00 TL 850,00 TL 2.000,00 TL 14:48
ve Eğitim Tesisleri Zemin Kat No:5 (38 m²)
8 Evliya Çelebi Hastanesi Ana Bina Karşısı Yurt 750,00 TL 850,00 TL 2.000,00 TL 14:51
ve Eğitim Tesisleri Zemin Kat No:7 (33 m²)
9 Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi 1. Kat 5 Nolu 95,00 TL 120,00 TL 500,00 TL 14:54
Dükkan (7,1 m²)
10 Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi 1. Kat 8 Nolu 95,00 TL 120,00 TL 500,00 TL 14:57
Dükkan (10,38 m²)
11 Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi Açık Alan 95,00 TL 120,00 TL 500,00 TL 15:00
24 Nolu Dükkan (12.25 m²)
12 Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi Açık Alan 95,00 TL 120,00 TL 500,00 TL 15:03
28 Nolu Dükkan (12.25 m²)
13 Börekçiler Mh. Ulu Camii İş Merkezi Bodrum 100,00 TL 125,00 TL 550,00 TL 15:06
Kat 1 Nolu Dükkan (20,50 m²)
14 Börekçiler Mh. Ulu Camii İş Merkezi Bodrum 100,00 TL 125,00 TL 550,00 TL 15:09
Kat 4 Nolu Dükkan (19,50 m²)
15 Kamyon Ve Nakliyeciler Sitesi 28 Nolu Yazıhane
(Zemin:17.02 m² + Asma Kat: 10,04 m²) 150,00 TL 165,00 TL 600,00 TL 15:12
16 Kamyon Ve Nakliyeciler Sitesi 37 Nolu Yazıhane
(Zemin:17.02 m² + Asma Kat: 10,04 m²) 150,00 TL 165,00 TL 600,00 TL 15:15
17 Kamyon Ve Nakliyeciler Sitesi 40 Nolu Yazıhane
(Zemin:17.02 m² + Asma Kat: 10,04 m²) 150,00 TL 165,00 TL 600,00 TL 15:18
2)İhalelere katılacaklardan istenen belgeler (İhaleye girebilme şartları):
a.Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b.Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,
c.2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,
d.Vergi borcu olmadığına dair Vergi dairelerinden son üç (3) ay içinde alınmış belge,
e.Prim borcu bulunmadığına dair S.G.K.’ dan son üç (3) ay içinde alınmış belge,
f.Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
g.İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,
h.Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü,
i.Bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini,
j.Geçici Teminatını ve Özel Geçici Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (süresiz) aslı,
k.Ayrıca Yaş Sebze ve Meyve Halinde bulunan ilgili işyerlerinin ihalesine katılacak olanlar;
i.Kütahya Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve halinde faaliyet göstermediğine ve 5957 sayılı Kanun gereği kiralama ihalesine katılmasına engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı.
İhaleye katılacaklar istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemi ’ne teslim etmek zorundadır.
Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisine (Belediye Hizmet Binası 3. Kat) müracaatları ilan olunur.
29.07.2017 – 03.08.2017 Dumlupınar Gazetesi
İHALE İLANI
DPÜ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ VE
TAVŞANLI TURİZM VE OTELCİLİK MYO İÇİN MASA-SIRA, YAZI TAHTASI VE KÜRSÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER  DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DPU İslami İlimler Fakültesi ve Tavşanlı turizm ve Otelcilik MYO için masa-sıra, yazı tahtası ve kürsü alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                                     :2017/340953
1-İdarenin
10.    a) Adresi :Tavşanlı Yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi 43100 KÜTAHYA                                                 MERKEZ/KÜTAHYA
11.    b) Telefon ve faks numarası :2742652031 – 2742652077
12.    c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği       :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
1.    a) Niteliği, türü ve miktarı :Muhtelif miktarda masa-sıra, yazı tahtası ve kürsü
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                                                                             idari şartnameden ulaşılabilir.
1.    b) Teslim yerleri :Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Dumlupınar                                                                                                Üniversitesi Tavşanlı turizm ve Otelcilik M.Y.O.
2.    c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 60 (altmış) gün içinde                                                                                teslimatlar yapılacaktır.
3- İhalenin
1.    a) Yapılacağı yer :Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Merkez/
KÜTAHYA
22.    b) Tarihi ve saati :22.08.2017 – 10:30
23.    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.
Üretim kapasite raporu düzenlemesi :
teklif veren istekli imalatçı ise , teklif verdiği kısmın 60 (altmış) gün içinde imal edebileceğine dair üretim kapasite miktarını kapasite raporu ile belgelendirmeli ve İş deneyim belgesi ile birlikte sunmalıdır. Teklif veren istekli teklif verdiği kısmı imallatçıdan alıp satış yapan yetkili veya bayii olarak çalışıyorsa imalatçı olan firma veya kişinin teklif verdiği kısım için 60 (altmış) gün üretim kapasite miktarını kapasite raporu ile belgelendirmeli ve İş deneyim belgesi ile birlikte sunmalıdır.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
1.    a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
2.    b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
3.    c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a)İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b)İsteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
ç)İsteklinini kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği yerli malı belgesi
d)İsteklinin alım konusu ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları veya açıklamaları içeren doküman veya fotoğrafları birlikte sunulmak zorundadır. Sunulan katalogların her sayfasında istekliye ait kaşe bulunmalıdır ya da istekliye ait firmanın anteti olmalıdır. Türkçe dışında bir dil ile verilen kataloglara ait türkçe açıklamalar kataloga ek olarak konulmalıdır. Her grup ve gruplarda bulunan kalemler için teklif edilen ürünler kataloglarda işaretlenmelidir ve her grup için ayrı ayrı katalog verilmelidir.
KAŞESİZ YA DA ANTETSİZ, SİLİK YA DA OKUNAMAYAN KATALOGLAR VERİLMEMİŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
Teklif edilen malların teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla; uzman üyelerin talep etmesi durumunda numune istenebilir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu Kurumlarına ve Özel Sektöre yapılan her türlü sınıf kürsüsü, masa, sıra, konferans koltuğu vs. imalat ve satış işlerini ifade eder.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.    İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7.    İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dumlupınar Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.    Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Merkez / KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.    İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10.    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.    Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
24.07.2017 Dumlupınar Gazetesi
İHALE İLANI
KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN:
Mülkiyeti İdaremize ait, aşağıda yeri, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, şartname bedeli, ihale tarihi ve saati ile diğer bilgileri yazılı taşınmazın şartnamesinde belirtilen esaslara göre 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.
İhaleye 27/07/2017 Perşembe günü saat 14:00’dan itibaren İl Özel İdaresi Hizmet Binası’ndaki İl Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 
İLİ                           İLÇESİ                   YERİ                       CİNSİ                    MUHAMMEN                   GEÇİCİ ŞARTNAME        İHALE GÜN VE
BEDELİ (AYLIK)  TEMİNATI              BEDELİ                      SAATİ
Kütahya               Merkez                               Balıklı Mah.        Doğlar Konağı    1.000,00 TL+KDV              1.000,00 TL            50,00 TL                   27/07/2017- 14:00
 
İhaleye girebilmek için isteklilerin;
a)Tebligata esas Kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b)Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve Vatandaşlık Numarası,
c)Bu ihaleye katılacak olanların Şirket olması halinde noter tasdikli imza sirkülerine veya başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameleri,
d)Girilecek ihale işi adına hitaben şartname bedeli(nakit) ve geçici teminat(Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.) bedellerinin, İl Özel İdaresinin T.C. Ziraat Bankası Kütahya Merkez Şubesi TR08 000 1 0001 7935 0642 8650 14 iban nolu hesabına yatırılarak alınan banka dekontu,
e)Kamu yararına çalışan dernek olduğunu gösterir belgeyi ihale dosyasında bulundurmaları gerekmektedir.
İstekliler, istenilen belgeleri dosya halinde ihale günü olan 27/07/2017 Perşembe günü saat 13:55’e kadar İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir.
Şartname ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir.
İhaleye yalnız kamu yararına çalışan dernekler katılabilir.
İhaleye girenlerin ihale dosyasını almaları ve ücretini yatırmaları zorunludur.
Telgrafla ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.İlan Olunur.
21.07.2017 Dumlupınar Gazetesi
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
T.C. KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Kütahya Merkez Polis Merkez Amirliği Hizmet Binası Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası    :    2017/351046
 
1-İdarenin
a) Adresi    :    Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:111 43020 MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası    :    2742713482 – 2742713480
c) Elektronik Posta Adresi    :    [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    B+Z+1Katlı;543,58 m² Bina Oturum Alanı, 1696,99 m² İnşaat Alanı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer    :    Kütahya İli, Merkez İlçesi
c) İşe başlama tarihi    :    Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi    :    Yer tesliminden itibaren 630 (altı yüz otuz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale Odası Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati    :    10.08.2017 – 10:00
4.    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarihli, 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B-III (Bina İşleri) Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 80 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale İşlem Bürosu – Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 100 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. Kütahya İl Özel İdaresi’ne ait, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kütahya Şubesi’nde bulunan TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 numaralı hesaba veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kütahya Şubesi’nde bulunan TR43 0001 2009 5270 0007 0000 01 numaralı hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale İşlem Bürosu – Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 250 (iki yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
19.07.2017 Dumlupınar Gazetesi
İHALE İLANI
ETÜT PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE ESKİŞEHİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kütahya-Merkez Seydiköy, Gediz Akçaalan Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                                     :2017/334552
1-İdarenin
1.    a) Adresi :Kırmızıtoprak Mahallesi Taşköprü Caddesi, DSİ Sok. No:2 26020                                                                 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
2.    b) Telefon ve faks numarası :2222262310 – 2222260853
3.    c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği       :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
1.    a) Niteliği, türü ve miktarı :Seydiköy:Talvegten 18,00 m, yüksekliğinde 0,195 hm³ toplam dolgu                                                 hacminde, ön yüzü membran kaplı homojen dolgu tipinde gölet pro                                                                   jesi brüt 199 ha. Sulama Akçaalan:Talvegten 34,00 m, yüks. 0,435                                                                          hm3 topl dol hac vebrüt 787 ha Sulama.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                                                                             idari şartnameden ulaşılabilir.
1.    b) Yapılacağı yer :Kütahya-Merkez Seydiköy ve Gediz- Akçaalan Köyleri
2.    c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 210(iki yüz on) gündür
3- İhalenin
3.    a) Yapılacağı yer :DSİ 3.Bölge Müdürlüğü Taşköprü Cad. No:2 Eskişehir – Proje Şube                                                 Müdürlüğü
4.    b) Tarihi ve saati :08.08.2017 – 10:00
5.    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
1.    a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
2.    b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
1.    a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
2.    b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
3.    c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Baraj-Gölet Kati veya Uygulama Projesi ile Sulama – Drenaj şebekesi ve üzerindeki sanat yapılarına ait Kati veya Uygulama Projesi yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.    İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.    İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 3.Bölge Müdürlüğü Taşköprü Cad. No:2 – Proje Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.    Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 3.Bölge Müdürlüğü Taşköprü Cad. No:2 Eskişehir – Proje Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.    İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
14.07.2017 Dumlupınar Gazetesi
İLAN
13 TAŞIMA MERKEZİ İLK/ORTAOKULU’NA TAŞINAN 745 ÖĞRENCİNİN 43 ARAÇLA 5 KISIM HALİNDE TAŞINMASI
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKULLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
13 Taşıma Merkezi İlk/Ortaokulu’na Taşınan 745 Öğrencinin 43 Araçla 5 Kısım Halinde Taşınması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2017/336058
1-İdarenin
a) Adresi :Zafer Meydanı Valilik Binası Kat:3 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 43140 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası :2742236241 – 2742236254
c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :13 Taşıma Merkezi İlk/Ortaokulu’na Taşınan 745 Öğrencinin 43 Araçla 5.Kısım Halinde 179 Gün Taşınması Hizmet Alımı. Kısımlara ait bilgiler Teknik Şartname Tablo-1 de belirtilmiştir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :Kütahya Merkez İlçede, Teknik Şartname Tablo-1 de belirtilmiştir.
c) Süresi :İşe başlama tarihi 18.09.2017, işin bitiş tarihi 08.06.2018
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :KÜTAHYA İl Milli Eğitim Müdürlüğü – Valilik Binası Kat:2 101 kapı nolu oda Destek Hizmetleri – Satınalma Birimi / KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati :03.08.2017 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve özel sektörde hertürlü taşıma işi (öğrenci, personel, yolcu vb.) hizmet alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kütahya Defterdarlığı-Muhasabe Müdürlüğüne doküman bedeli yatırmak suretiyle makbuz karşılığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Valilik Binası Kat:2 101 kapı nolu oda Destek Hizmetleri-Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KÜTAHYA İl Milli Eğitim Müdürlüğü – Valilik Binası Kat:2 101 kapı nolu oda Destek Hizmetleri – Satınalma Birimi / KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
11.07.2017 Dumlupınar Gazetesi
İLAN
17 TAŞIMA MERKEZİ İLK/ORTAOKULU’NA TAŞINAN 512 ÖĞRENCİNİN 31 ARAÇLA 5 KISIM HALİNDE TAŞINMASI
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKULLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
17 Taşıma Merkezi İlk/Ortaokulu’na Taşınan 512 Öğrencinin 31 Araçla 5 Kısım Halinde Taşınması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2017/336056
1-İdarenin
a) Adresi :Zafer Meydanı Valilik Binası Kat:3 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 43140 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası :2742236241 – 2742236254
c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :17 Taşıma Merkezi İlk/Ortaokulu’na Taşınan 512 Öğrencinin 31 Araçla 5.Kısım Halinde 179 Gün Taşınması Hizmet Alımı. Kısımlara ait bilgiler Teknik Şartname Tablo-1 de belirtilmiştir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :Kütahya Merkez İlçede, Teknik Şartname Tablo-1 de belirtilmiştir.
c) Süresi :İşe başlama tarihi 18.09.2017, işin bitiş tarihi 08.06.2018
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :KÜTAHYA İl Milli Eğitim Müdürlüğü – Valilik Binası Kat:2 101 kapı nolu oda Destek Hizmetleri – Satınalma Birimi / KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati :03.08.2017 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve özel sektörde hertürlü taşıma işi (öğrenci, personel, yolcu vb.) hizmet alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kütahya Defterdarlığı-Muhasabe Müdürlüğüne doküman bedeli yatırmak suretiyle makbuz karşılığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Valilik Binası Kat:2 101 kapı nolu oda Destek Hizmetleri-Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KÜTAHYA İl Milli Eğitim Müdürlüğü – Valilik Binası Kat:2 101 kapı nolu oda Destek Hizmetleri – Satınalma Birimi / KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
11.07.2017 Dumlupınar Gazetesi
İHALE İLANI
TÜL, GÜNEŞLİK PERDE VE PLASTİK KORNİŞ
DEVLET HASTANESİ -EVLİYA ÇELEBİ
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
TÜL, GÜNEŞLİK PERDE VE PLASTİK KORNİŞ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2017/313573
1-İdarenin
a) Adresi :EVLIYA ÇELEBI MAHALLESI OKMEYDANI CADDESI 5 43040 MERKEZ KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası :2742316660 – 2742320982
c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :Montaj Dahil Tül, Güneşlik Perde ve Korniş Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Mal teslimi DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine Ayniyat Birimi’ne yapılacaktır.
c) Teslim tarihi :a) Sözleşme imzalanmasına müteakip, firma 45 takvim gün içerisinde (montaj dahil) mal teslimini yapmak zorundadır. 45 günü geçen her bir gün için gecikme cezası uygulanır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Evliya Çelebi Mahallesi, Okmeydanı Caddesi No:5 Merkez/
KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati :14.07.2017 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen ürünler için 1 adet değerlendirme 1 adet şahit numune verilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma servisi adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 55 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini D.P.Ü Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (HALK BANKASI KÜTAHYA ŞUBESİ TR 6500 0120 0952 7000 0600 0020) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
04.07.2017 Dumlupınar Gazetesi
İHALE İLANI
MERKEZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ VE PANSİYON BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ
T.C. KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Merkez Sosyal Bilimler Lisesi ve Pansiyon Binası Bakım Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2017/327181
1-İdarenin
a) Adresi :Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:111 43020 MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası :2742713482 – 2742713480
c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :1 Adet Bakım Onarım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :Kütahya İli, Merkez İlçesi
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale Odası Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati :13.07.2017 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarihli, 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B-III (Bina İşleri) Grubu İşler veya C-IV (Gaz Tesisatı İşleri) İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Makine Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 80 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale İşlem Bürosu – Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 100 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. Kütahya İl Özel İdaresi’ne ait, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kütahya Şubesi’nde bulunan TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 numaralı hesaba veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kütahya Şubesi’nde bulunan TR43 0001 2009 5270 0007 0000 01 numaralı hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale İşlem Bürosu – Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
04.07.2017 Dumlupınar Gazetesi
İLAN
T.C. KÜTAHYA
2. İCRA DAİRESİ
2016/460 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Satışa konu taşınmaz tapuda Kütahya ili Yoncalı Mahallesi 248 ada 3 nolu arsa vasıflı taşınmaz olup 99 m2 büyüklüğünde olup borçlu adına tam hisselidir. Taşınmazın adresi Kütahya ili Yoncalı Mah. 2. Alpaslan Sok. No:22 dir. Taşınmaz üzerinde zemin+1 katlı bina bulunmakta olup zemin katında 1+1, 1+0 tarzında mesken amaçlı daire ve kapalı garaj, 1. katında 2+1 daire bulunmakta, binanın çatı katında teras vardır. Binanın toplam inşaat alanı 220 m2 dir. Binanın ısınma sistemi sobalı olup binanın dış cephesi ısı yalıtımı yapılmış, asansörsüzdür, bina yaklaşık 15 senelik, dairelerin giriş kapısı çelik kapı, pencereler pvc doğramalı çitf camlı, duvarlar alçı sıva üzerine plastik boyalı, kapılar amerikan hazır kapı, odaların taban döşemesi laminant kaplama, banyo ve wc tabanları ve duvarlar seramik kaplama, mutfak dolapları suntalem kaplama dolap, tezgahlar mermerittir. Çatı katında bulunan terasın üstü çelik profillerle kapatılmış, terasın zemini seramik kaplamadır. Bina genel anlamıyla bakımlı ve kullanışlıdır. Bina 3A yapı sınıfına girmektedir. Taşınmaz imar planında bitişik nizam 2 katlı yapı adasında kalmaktadır. Taşınmaz 6306 sayılı Afet Riski Altında Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli alan içerisinde kalmaktadır. Şehir merkezine 16 km uzaklıkta termal suyu ve tesisleriyle ünlü olan Yoncalı bölgesi içerisinde kalmakta, Yoncalı Fizik Tedavi Hastanesine yaklaşık 600 metre, Yoncalı merkeze yaklaşık 350 metre mesafede, çevresi meskun mahal olup yakın çevresinde ticari faaliyet yoktur. Ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Kıymeti :162.360,00 TL
KDV Oranı : %8
1.Satış Günü : 08/08/2017 günü 10:00 -10:05 arası
2.Satış Günü : 05/09/2017 günü 10:00 -10:05 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa Mah. A. Kara
Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA
Satış şartları:
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/460 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
30.06.2017 Dumlupınar Gazetesi
İLAN
KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN:
1-Mülkiyeti İdaremize ait, aşağıda yeri, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, şartname bedeli, ihale tarihi ve saati ile diğer bilgileri yazılı taşınmazın şartnamesinde belirtilen esaslara göre 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.
2-İhaleye 22/06/2017 Perşembe günü saat 14.00’dan itibaren İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
İLİ         İLÇESİ    YERİ        CİNSİ     MUHAMMEN      GEÇİCİ               ŞARTNAME        İHALE GUN                                                                                                       BEDELİ (AYLIK)  TEMİNATI           BEDELİ  VE SAATİ
KütahyaMerkez               Balıklı          Doğlar            1.625,00 TL1.000,00 TL   50,00 TL               22/06/2017-                                                      Mah.         Konağı              +KDV                                                                                   14:00
 
3-İhaleye girebilmek için isteklilerin;
a)Tebligata esas Kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b)Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve Vatandaşlık Numarası.
c)Bu ihaleye katılacak olanların Şirket olması halinde noter tasdikli imza sirkülerine veya başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameleri,
d)Girilecek ihale işi adına hitaben şartname bedeli(nakit) ve geçici teminat(Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.) bedellerinin, İl Özel idaresinin T.C. Ziraat Bankası Kütahya Merkez Şubesi TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 iban nolu hesabına yatırılarak alınan banka dekontu.
e)Kamu yararına çalışan dernek olduğunu gösterir belgeyi ihale dosyasında bulundurmaları gerekmektedir.
4-İstekliler, istenilen belgeleri dosya halinde ihale günü olan 22/06/2017 Perşembe günü saat 13:55’e kadar İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir.
5-Şartname ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir.
6-İhaleye yalnız kamu yararına çalışan dernekler katılabilir.
7-İhaleye girenlerin ihale dosyasını almaları ve ücretini yatırmaları zorunludur.
8-Telgrafla ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
9-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. İlan Olunur.
12.06.2017 Dumlupınar Gazetesi
İHALE İLANI
HEKİM SİNAN MES VE TEK ANADOLU LİSESİ BAKIM ONARIM İŞİ
T.C. KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Hekim Sinan Mes ve Tek Anadolu Lisesi Bakım Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası                                     :2017/278697
1-İdarenin
1.    a) Adresi :Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:111 43020                                                                                MERKEZ/KÜTAHYA
2.    b) Telefon ve faks numarası :2742713482 – 2742713480
3.    c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği       :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
1.    a) Niteliği, türü ve miktarı :Anadolu Lisesi Bakım Onarım İşi (1 adet)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                                                                    şartnameden ulaşılabilir.
1.    b) Yapılacağı yer :Kütahya İli, Merkez İlçesi
2.    c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi                                                      :Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
3- İhalenin
1.    a) Yapılacağı yer :T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale Odası Yenidoğan Mah.                                                                 Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA
2.    b) Tarihi ve saati :16.06.2017 – 14:00
3.    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarihli, 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B-III (Bina İşleri) Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Makine Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.    İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.    İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 80 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale İşlem Bürosu – Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 100 TRY (Türk Lirası)            doküman bedelini T.C. Kütahya İl Özel İdaresi’ne ait, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kütahya Şubesi’nde bulunan TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 numaralı hesaba veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kütahya Şubesi’nde bulunan TR43 0001 2009 5270 0007 0000 01 numaralı hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.    Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale İşlem Bürosu – Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.    İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.    Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
09.06.2017 Dumlupınar Gazetesi
İHALE İLANI
BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, YAPI İŞLERİ VE
TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
DPÜ Evliya Çelebi ve Germiyan Yerleşkeleri 2017 Yılı II.Grup Onarım ve Tadilat Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası                                     :2017/273573
1-İdarenin
1.    a) Adresi :TAVSANLI YOLU 10 KM EVLİYA ÇELEBİ YERLEŞKESİ 43000                                                                 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
2.    b) Telefon ve faks numarası :2742652031- Dahili 1210 – 2742652042
3.    c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği       :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
1.    a) Niteliği, türü ve miktarı :237 kalem onarım ve tadilat işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                                                                             idari şartnameden ulaşılabilir.
1.    b) Yapılacağı yer :DPÜ Evliya Çelebi ve Germiyan Yerleşkeleri Merkez/KÜTAHYA
2.    c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi                                                      :Yer tesliminden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.
3- İhalenin
1.    a) Yapılacağı yer :DPÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Evliya Çelebi Yerleşkesi                                                 Merkez/KÜTAHYA
2.    b) Tarihi ve saati :22.06.2017 – 14:30
3.    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “yapım işlerinde benzer iş grupları tebliği” nde yer alan B/III grubu işler benzer İş olarak değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.    İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.    İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DPÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Evliya Çelebi Yerleşkesi Merkez/KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.    Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DPÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.    İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12.    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.    Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
08.06.2017 Dumlupınar Gazetesi
İHALE İLANI
GERMİYAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ VE PANSİYONU BAKIM ONARIM İŞİ
T.C. KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Pansiyonu Bakım Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2017/259424
1-İdarenin
a) Adresi :Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:111 43020 MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası :2742713482 – 2742713480
c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :1 Adet Bakım Onarım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :Kütahya İli, Merkez İlçesi
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale Odası Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati :19.06.2017 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarihli, 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B-III (Bina İşleri) Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 80 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale İşlem Bürosu – Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 100 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. Kütahya İl Özel İdaresi’ne ait, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kütahya Şubesi’nde bulunan TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 numaralı hesaba veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kütahya Şubesi’nde bulunan TR43 0001 2009 5270 0007 0000 01 numaralı hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale İşlem Bürosu – Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
06.06.2017 Dumlupınar Gazetesi
İHALE İLANI
TİCARET VE SANAYİ ODASI ANAOKULU
BAKIM ONARIM İŞİ
T.C KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Ticaret ve Sanayi Odası Anaokulu Bakım Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2017/258579
1-İdarenin
a) Adresi :Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:111 43020 MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası :2742713482 – 2742713480
c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :1 Adet Bakım Onarım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :Kütahya İli, Merkez İlçesi
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale Odası Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati :12.06.2017 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarihli, 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B-III (Bina İşleri) Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 80 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale İşlem Bürosu – Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 100 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. Kütahya İl Özel İdaresi’ne ait, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kütahya Şubesi’nde bulunan TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 numaralı hesaba veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kütahya Şubesi’nde bulunan TR43 0001 2009 5270 0007 0000 01 numaralı hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale İşlem Bürosu – Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
01.06.2017 Dumlupınar Gazetesi
İHALE İLANI
KÜTAHYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
Müdürlüğümüz, Kütahya Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 927,929 No.lu bölme içerisinde kalan Cephanelik işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1.    İDARENİN :
a)Adresi                                              :İstiklal Mah.Lala Hüseyin Paşa Cad.No:275 – 43040 /KÜTAHYA
b)Telefon ve faks numarası        :0274 231 33 40 – 0274 231 33 51
c)Elektronik posta adresi             :[email protected]
2.    İHALEYE KONU TAŞINMAZIN NİTELİĞİ, YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ:
Niteliği                                 İli            İlçesi      Köyü     Mevkii  Yüzölçümü         Muhdesatı         İşletme
Hakkı
Kira
Süresi
Orman                                                 Kütahya               Merkez                               –              Cephanelik         712,5 m2             15 Adet Dinamit Deposu               29 (yirmidokuz) Yıl
( Devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki yer)
3.İHALE KONUSU İŞİN:
1.    a) İşin Niteliği, Nev’i ve Miktarı (Fiziki) :1 Adet Cephanelikte 15 adet Dinamit Deposunun işletme                                                                hakkının, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 25 ve Ek-8 inci                                                                                                              maddesi uyarınca kiraya verilmesi.
a)Tahmin edilen ilk yıl işletme                   :5236,65.- TL
hakkı kira bedeli
b)Geçici teminat miktarı                                              :157,10.- TL (Tahmin edilen bedelin % 3’u )
4.İHALENİN :
a)Yapılacağı yer                                               :Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü İdare Binası Toplantı Salonu
b)Tarih ve saati                                                               :29/05/2017- 10:00
c)İhalenin Usulü                                              :Kapalı Teklif Usulü
5.İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİK KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER :
5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
5.1.1.İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,
5.1.2.Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
5.1.3.Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası (Varsa) bildirmeleri,
5.1.4.Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
5.1.5.İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olamadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge ( kamu kurumları hariç ),
5.1.6.İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik “Kurumu (SGK) dan alınan belge, ( Kamu kurumlarından istenmeyecek ).
5.1.7.Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
5.1.8.Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
5.1.9.Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale dokümanının) satış bedelinin ödenmesini müteakip, idareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi”,
5.1.10.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.11.Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.12.Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, 5.1.8 ve 5.1.9 bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
5.1.13.İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi, İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.11, ve 5.1.12 bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5.2. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.
6.    İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI):
İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve 25.00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Kütahya Orman İşletme Müdürlüğünün veznesine ya da Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü’ nün Ziraat Bankası Kütahya Şubesi’ndeki IBAN TR 31 0001 0001 7935 0644 5750 01 numaralı hesabına yatıracaklardır.
7.TEKLİFLERİN SUNULMA SEKLİ :
7.1.Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (Dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.
7.2.Teklifler, 29./05./2017 … günü saat 10:00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
7.3.Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.
7.4.İstekliler tekliflerini, “Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli” üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
7.5.Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
8.Bu tesis sadece mantar yetiştiriciliği için kiralanacaktır. Aksi bir şekilde kullananların sözleşmesi fesih edilecek ve teminatları irat kaydedilecektir.
9.İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. İLAN OLUNUR.
18.05.2017 / 23.05.2017 Dumlupınar Gazetesi
İhale İlanı
MERKEZ ÇİNİKENT ÖZEL EĞİTİM İLKORTAOKULU BAKIM
ONARIM İŞİ
T.C. KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Merkez Çinikent Özel Eğitim İlkortaokulu Bakım Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası: 2017/231337
1-İdarenin
a) Adresi :Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:111 43020 MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası :2742713482 – 2742713480
c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :1 Adet Bakım Onarım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :Kütahya İli, Merkez İlçesi
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale Odası Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati :25.05.2017 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarihli, 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B-III (Bina İşleri) Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 80 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale İşlem Bürosu – Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 100 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. Kütahya İl Özel İdaresi’ne ait, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kütahya Şubesi’nde bulunan TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 numaralı hesaba veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kütahya Şubesi’nde bulunan TR43 0001 2009 5270 0007 0000 01 numaralı hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale İşlem Bürosu – Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
16.05.2017 Dumlupınar Gazetesi
İHALE İLANI
HÜSNÜ KİŞİOĞLU ORTAOKULU BAKIM ONARIM İŞİ
T.C. KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Hüsnü Kişioğlu Ortaokulu Bakım Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası:2017/216756
1-İdarenin
a) Adresi :Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:111
43020 MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası :2742713482 – 2742713480
c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :1 Adet Bakım Onarım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :Kütahya İli Merkez İlçesi
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale Odası Yenidoğan Mah.
Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati :18.05.2017 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarihli, 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B-III (Bina İşleri) Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 80 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale İşlem Bürosu – Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 100 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. Kütahya İl Özel İdaresi’ne ait, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kütahya Şubesi’nde bulunan TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 numaralı hesaba veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kütahya Şubesi’nde bulunan TR43 0001 2009 5270 0007 0000 01 numaralı hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale İşlem Bürosu – Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
10.05.2017 Dumlupınar Gazetesi
Örnek No:25*
T.C.
KÜTAHYA
1.İCRA DAİRESİ
2017/208 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin%50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın ,yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sinin bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi      : 25/04/2017 günü, saat 11:30 -11:35 arası.
2.İhale Tarihi      : 11/05/2017 günü, saat 11:30 -11:35 arası.
İhale Yeri             : Üç Boyut Yediemin ve Oto Parkı -100. YIL MAHALLESİ HACI AZİZLER CADDESİ                                   NO: 21 MERKEZ / KÜTAHYA
No          Takdir Edilen Değeri TL                 Adedi    KDV       Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1             200.000,00                                         1             %1          34JT5458 Plakalı, 2013 Model, BMW Marka , 3L                                                                                                                              Tipli 84818502 Motor No’lu ,                                                                                                                                                    WBA3D3106DF891705 Şasi No’lu , Rengi Beyaz,                                                                                                                              Görünür yerlerde ufak çizikleri mevcut olan,
tekerleri yeni, görünürde herhangi bir hasarı
olmayan, aküsü bitmiş olduğundan elektrik
problemi olduğundan çalıştırılamadığı için
kilometresi okunamayan, anahtarı ve ruhsatı                                                                                                                 mevcut olan otomobil.
(İİK m.114/1,114/3)
21.04.2017 Dumlupınar Gazetesi
İhale İlanı
KÜTAHYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI AĞAÇLANDIRMA, REHABİLİTASYON MADEN SAHASI REHABİLİTASYON PROGRAMLI VE KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ETÜT PROJE
PROGRAMLARI DAHİLİNDE ORMAN MÜHENDİSLİĞİ/ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSLİĞİ
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KÜTAHYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü 2017 Yılı Ağaçlandırma, Rehabilitasyon MadenSahası Rehabilitasyon Programı ve Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün Etüt Proje Programları dahilinde Orman Mühendisliği/Orman Yüksek Mühendisliği Danışmanlık Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
İhale Kayıt Numarası:2017/188011
1-İdarenin
1.    a) Adresi :İSTİKLAL MAHALESİ NAFİA CADDESİ 275 43043
ÇAMLICA YOL AYRIMI KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
1.    b) Telefon ve faks numarası : 2742313340 – 2742313351
2.    c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği       :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
1.    a) Niteliği, türü ve miktarı :325 ha sahada Ağaçlandırma yeni tesis, 1611 ha Ağaçlandırma                                                                                bakım, 1000 ha sahada Rehabilitasyon Tesis, 50 ha rehabilitasyon                                                                         bakım, 5 Ha Maden Sahası Rehabilitasyon 3500 Ha Etüt proje sinin                                                                        yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                                                              idari şartnameden ulaşılabilir.
1.    b) Yapılacağı yer :Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisindeki Sahalar
2.    c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.06.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017
3- İhalenin
1.    a) Yapılacağı yer :Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya Orman İşletme
Müdürlüğü İstiklal Mah.Lala Hüseyin Paşa Cad.No:275 –
43040 / KÜTAHYA  İhale tarihi: 27.04.2017
5.    b) Tarihi ve saati :05.05.2017 – 10:00
6.    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhale konusu iş 29/06/2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”un 4’üncü maddesi birinci fıkrası a bendi kapsamına giren Orman Mühendisleri ile Orman Yüksek Mühendislerinin uygulamalı mesleki faaliyet konularından ve 5’inci maddesindeki hak ve yetkilerden olması, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 48’inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 64’üncü maddesi uyarınca Danışmanlık hizmeti niteliğindeki mühendislik konularının, 4734 sayılı kanunun 5’inci maddesi 2’nci fıkrasındaki “Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.”Hükmüne göre diğer hizmetlerle kabul edilebilir doğal bir bağlantının bulunması nedeni ile; bu işin 5531 sayılı kanuna göre Orman Mühendisleri Odasınca yetkilendirilen danışmanlık hizmet sunucuları Orman Mühendisi ve Orman Yüksek Mühendisi ünvanlı meslek mensuplarının 5531 sayılı kanunun 7’nci ve 8’inci maddelerine dayanarak düzenlenen 08/04/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği”nin 12’nci ve 13’üncü maddelerine göre kurdukları;
Gerçek Kişi Olması Halinde: İlk İlan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ilgili meslek odası hükmünden”Orman Mühendisleri Odasının” odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgelerden de,Orman Mühendisi veya Orman Yüksek Mühendisi ünvanlı meslek mensubunun odaya kayıtlı ruhsatlı ve çalışanlar listesine kayıt bilgilerini içeren ve ihale konusu iş için düzenlenmiş “Oda kayıt Belgesi”.
Tüzel Kişi Olması Halinde: Tüzel Kişinin Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği”nin 12’nci ve 13’üncü maddelerine göre kurulmuş Orman Mühendisleri Odasından tescili “Serbest Ormancılık Şirketi” veya “Serbest Yeminli Ormancılık Şirketi” veya “Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık ve Orman Ürünleri Şirketi” olmak koşuluyla mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış “tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ile Adına kayıtlı Ormancılık bürosu olduğuna dair büro tescil belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Orman Mühendisliği Teknik Denetim ve Kontrolörlük Hizmet alım İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.    İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.    İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.    Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü İstiklal Mah.Lala Hüseyin Paşa Cad.No:275 (16 No.lu Oda) – 43040 / KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.    İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 
21.04.2017 Dumlupınar Gazetesi
İhale İlanı
TEZGAH (ÇİFT EVYELİ, 8 ÇEKMECELİ, 2 DOLAPLI)
(ECZA DOLABI VE PROTEZ,EVRAK RAFI DAHİL) ALIMI
KÜTAHYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK
BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
TEZGAH (ÇİFT EVYELİ, 8 ÇEKMECELİ, 2 DOLAPLI) (ECZA DOLABI VE PROTEZ,EVRAK RAFI DAHİL) ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2017/177851
1-İdarenin
1.    a) Adresi :CUMHURİYET MAHALLESİ HAYMANA CAD. NO:26 43020
KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
1.    b) Telefon ve faks numarası :2742233125 – 2742233371
2.    c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği       :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
1.    a) Niteliği, türü ve miktarı :TEZGAH (ÇİFT EVYELİ, 8 ÇEKMECELİ, 2 DOLAPLI), ( TÜP, ECZA
DOLABI VE PROTEZ, EVRAK RAFI DAHİL) ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                                                                                             idari şartnameden ulaşılabilir.
1.    b) Teslim yerleri :Kütahya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Gediz Diş Tedavi ve
Protez Merkezi
1.    c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 (Otuz ) gün içerisinde                                                                                               kurulumu yapılarak çalışır durumda mal teslimi yapılacaktır.
3- İhalenin
1.    a) Yapılacağı yer :KÜTAHYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ CUMHURİYET
MAHALLESİ HAYMEANA CADDESİ NO:26
3.    b) Tarihi ve saati :03.05.2017 – 14:00
4.    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler malzemelere ilişkin teknik şartnameye uygunluk beyenı vereceklerdir. bütün kalemlere uyuyoruz. taahhüt ediyoruz vb. belgeler kabul edilmeyecek birebir teknik şartnameye uygunluk belgesi verilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.    Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7.    İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KÜTAHYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 65 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini HALK BANKASI KÜTAHYA ŞUBESİ TR960001200952700006000044 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.    Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KÜTAHYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.    İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12.    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.    Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
26.04.2017 Dumlupınar Gazetesi
İHALE İLANI
LİNYİT İLKÖĞRETİM OKULU BAKIM ONARIM İŞİ
T.C. KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Linyit İlköğretim Okulu Bakım Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası                                     :2017/202130
1-İdarenin
1.    a) Adresi :Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:111 43020                                                                                MERKEZ/KÜTAHYA
2.    b) Telefon ve faks numarası :2742713482 – 2742713480
3.    c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği       :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
1.    a) Niteliği, türü ve miktarı :1 Adet Bakım Onarım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                                                                                              bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
1.    b) Yapılacağı yer :Kütahya İli Merkez İlçesi
2.    c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi                                                      :Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
3- İhalenin
1.    a) Yapılacağı yer :T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale Odası Yenidoğan Mah. Dumlupınar                                                 Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA
2.    b) Tarihi ve saati :09.05.2017 – 10:00
3.    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarihli, 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B-III (Bina İşleri) Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.    İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.    İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 80 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale İşlem Bürosu – Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 100 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. Kütahya İl Özel İdaresi’ne ait, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kütahya Şubesi’nde bulunan TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 numaralı hesaba veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kütahya Şubesi’nde bulunan TR43 0001 2009 5270 0007 0000 01 numaralı hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.    Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale İşlem Bürosu – Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.    İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.    Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
02.05.2017 Dumlupınar Gazetesi
İHALE İLANI
ETÜT PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.
Simav İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Arazi – Etüt, Harita ve Kamulaştırma Mühendislik İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                                     :2017/204366
1-İdarenin
1.    a) Adresi :Bilkent Plaza A1 – A2 Blok 06800 Bilkent Çankaya/ANKARA
2.    b) Telefon ve faks numarası :(0312) 297 35 09 – (0312) 266 07 33 – (0312) 266 07 34
3.    c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği       :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
1.    a) Niteliği, türü ve miktarı :Simav İlçesi’ne doğal gaz arzını sağlamak amacı ile, yaklaşık                                                                40,81 km uzunluğunda ve 10 inch çapında Doğal Gaz Boru Hattı,                                                                                             Arazi – Etüt, Harita ve Kamulaştırma/Mühendislik işlerinden                                                                                                    oluşmaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                                                                    şartnameden ulaşılabilir.
1.    b) Yapılacağı yer :Kütahya ili.
2.    c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 180(Yüz Seksen) gündür
3- İhalenin
1.    a) Yapılacağı yer :BOTAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu Bilkent Plaza A-2 Blok                                                06800 Bilkent ANKARA
2.    b) Tarihi ve saati :30.05.2017 – 14:00
3.    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
4734 Sayılı Kanunun 10. maddesi (b-1 bendi) ve Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliğinin 29. maddesinin 4. bendi uyarınca ihale konusu işin yerine getirilmesi için 6235 sayılı TMMOB Kanunu ve 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve İlgili Diğer Mevzuat Hükümlerince aday veya isteklilerin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ilgili meslek odasından ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ve özel olarak düzenlenen sicil belgesinin sunulması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İşin yapılabilmesi için gerekli görülen, makine, teçhizat ve diğer ekipman;
 
Tanım                                                  Adet
Elektronik Takeometre                   2
Çift Frekanslı Real Time                   3
Kinematik GPS Seti
Harita ve Kamulaştırma içerikli     1
lisanslı çizim programı
(CAD programı)
Renkli A0 Plotter                                1
 
Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.
Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ilk ilan tarihine kadar kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın kendi malı sayılır.
İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri veya birkaçı tarafından sağlanabilir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Doğal gaz veya petrol boru hattı veya Karayolu yol projesi veya sulama kanalı veya su boru hatlarına ait;
•    Şeritvari güzergah etüdü,
•    Şeritvari halihazır harita yapılması,
•    Kamulaştırma haritaları ve Kamulaştırma dosyalarının hazırlanması,
işlerinin tamamının birlikte yapılmasına ilişkin “İş deneyim belgesi” benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.    İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7.    İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı BOTAŞ Genel Müdürlüğü Tedarik ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı Bilkent Plaza A-1 Blok Kat:1 06800 Bilkent ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.    Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Genel Müdürlüğü Haberleşme ve Dokümantasyon Müdürlüğü Bilkent Plaza A-2 Blok Zemin Kat 06800 Bilkent ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.    İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12.    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
04.05.2017 Dumlupınar Gazetesi
 
İHALE İLANI
DOĞALGAZ BASINÇ DÜŞÜRME VE
ÖLÇÜMLEME İSTASYONU ALIM İŞİ
KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE
KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
DOĞALGAZ BASINÇ DÜŞÜRME VE ÖLÇÜMLEME İSTASYONU ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                                     :2017/203846
1-İdarenin
1.    a) Adresi :Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 43100 KÜTAHYA                                                                 MERKEZ/KÜTAHYA
2.    b) Telefon ve faks numarası :2742236012 – 2742236651
3.    c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği       :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
1.    a) Niteliği, türü ve miktarı :DOĞALGAZ BASINÇ DÜŞÜRME VE ÖLÇÜMLEME İSTASYONU                                 ALIMI YAPILACAKTIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                                                                             idari şartnameden ulaşılabilir.
1.    b) Teslim yeri :KÜTAHYA BELEDİYESİ ATIKSU TESİSLERİ SAHASINA NAKLİYE                                 DAHİL TESLİM EDİLECEKTİR.
2.    c) Teslim tarihi :İŞİN BAŞLAMASINI MÜTEAKİP 40 GÜN İÇİNDE ÇALIŞIR                                                                 VAZİYETTE TESLİM EDİLECEKTİR.
3- İhalenin
1.    a) Yapılacağı yer :Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Belediye Hizmet Binası-                                                Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 Merkez/KÜTAHYA
2.    b) Tarihi ve saati :17.05.2017 – 10:30
3.    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.    Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7.    İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Belediye Hizmet Binası-Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 Merkez/KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.    Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Belediye Hizmet Binası-Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 Merkez/KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.    İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12.    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.    Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
09.05.2017 Dumlupınar Gazetesi
Örnek No: 25*
T.C.
KÜTAHYA
1. İCRA DAİRESİ
2017/1234 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi :18/04/2017 günü, saat 14:00 -14:05 arası.
2.İhale Tarihi :04/05/2017 günü, saat 14:00 -14:05 arası.
İhale Yeri :FUATPAŞA MAH. BEREKET SANAYİ SİTESİ NO: 19/C KÜTAHYA No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Değeri TL.
1 50.000,00 1 %18 43BA047 Plakalı, 2015 Model, Dorse Marka, NP9DRSD73FA284214 Şasi No’lu , YARI
RÖMORK(SİLOBAS KASA)
1.İhale Tarihi :18/04/2017 günü, saat 14:20 – 14:25 arası.
2.İhale Tarihi :04/05/2017 günü, saat 14:20 – 14:25 arası.
İhale Yeri :FUATPAŞ A MAH. BEREKET SANAYİ SİTESİ NO: 19/C KÜTAHYA No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Değeri TL.
2 50.000,00 1 %18 43BA046 Plakalı, 2014 Model, DORSAN Marka, NP9DRSD73EA284154 Şasi No’lu , YARI
RÖMORK(SİLOBAS KASA)
1 .İhale Tarihi :18/04/2017 günü, saat 14:40 – 14:45 arası.
2.İhale Tarihi :04/05/2017 günü, saat 14:40 – 14:45 arası.
İhale Yeri :FUATPAŞA MAH. BEREKET SANAYİ SİTESİ NO:19/C KÜTAHYA No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Değeri TL.
3 50.000,00 1 %18 43BB085 Plakalı, 2015 Model, TIRSAN Marka , NNTDAF40300069257 Şasi No’lu , AÇIK KASA
YARI RÖMORK DORSE
1.İhale Tarihi :18/04/2017 günü, saat 15:00 – 15:05 arası.
2.İhale Tarihi :04/05/2017 günü, saat 15:00 – 15:05 arası.
İhale Yeri :FUATPASA MAH. BEREKET SANAYİ SİTESİ NO-.19/C KÜTAHYA
No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Değeri TL.
4 50.000,00 1 %18 43BA045 Plakalı ,2014 Model, DORSAN Marka, NP9DRSD73EA284128 Şasi No’lu , YARI
RÖMORK(SILOBAS KASA)
1.İhale Tarihi :18/04/2017 günü, saat 15:20 -15:25 arası.
2.İhaIe Tarihi :04/05/2017 günü, saat 15:20 -15:25 arası.
İhale Yeri :FUATPAŞA MAH. BEREKET SANAYİ SİTESİ NO:19/C KÜTAHYA
No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Değeri TL.
5 175.000,00 1 %18 43BA086 Plakalı, 2012 Model, MAN Marka, S0532232733224 Motor No’lu, WMA06S228CM602754 Sasi No’lu, ÇEKİCİ
1.İhale Tarihi :18/04/2017 günü, saat 15:40 -15:45 arası.
2.İhale Tarihi :04/05/2017 günü, saat 15:40 – 15:45 arası.
İhale Yeri :FUATPAŞA MAH. BEREKET SANAYİ SİTESİ NO:19/C KÜTAHYA No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Değeri TL.
6 175.000,00 1 %18 43BA085 Plakalı, 2012 Model, MAN Marka , S0532951353294 Motor No’lu, WMA06S224DM60947 Şasi No’lu, ÇEKİCİ
1.İhale Tarihi :18/04/2017 günü, saat 16:00 -16:05 arası.
2.İhale Tarihi :04/05/2017 günü, saat 16:00 -16:05 arası.
İhale Yeri :FUATPAŞA MAH. BEREKET SANAYİ SİTESİ NO: 19/C KÜTAHYA No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Değeri TL.
7 50.000,00 1 %18 43BA124 Plakalı, 2015 Model, TIRSAN Marka, NNTDAF40300069687 Şasi No’lu , AÇIK KASA
YARI RÖMORK DORSE
(İİK m.114/1,114/3)
13.04.2017 Dumlupınar Gazetesi
İLAN
KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN:
1-)Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez İlimiz Merkez Otuz Ağustos Mahallesinde tapunun 802 ada; 15, 16, 17 numaralı parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde yer alan Kalorifer Dairesi, 8E-9, 8E-10, 8E-11, 8E-12, 8E-13, 8E-14 blok numaralı binalar yıkım öncesi sökülebilecek ve yıkım enkazından çıkabilecek malzemeler karşılığından yıkım işi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.
2-)İhaleye 20/04/2017 Perşembe günü saat 14:00’den itibaren İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI ŞARTNAME BEDELİ İHALE GÜN VE SAATİ
20.000,00 TL+KDV 5.000,00 TL 200,00 TL 20/04/2017- 14:00
3-) İhaleye girebilmek için isteklilerin;
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)
a)Dilekçe, (Yıkımı yapılacak gayrimenkullerin yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
b)Kanuni İkametgah Belgesi,(İl Nüfus Müdürlüğünden)
c)İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)
d)Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden)
e)Şartname bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu (T.C. Ziraat Bankası Kütahya Merkez Şubesi TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 nolu hesaba),
f)20.000,00 TL’lik Yıkım İşi İş Bitirme Belgesi,
g)İş bu ihalenin muhammen bedeli 20.000,00 TL olup, 5.000,00 TL geçici teminat, banka mektubu (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.) veya nakit olarak İl Özel İdaresinin T.C, Ziraat Bankası Kütahya Merkez Şubesi TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 nolu hesabına yatırılarak alınan banka dekontu;
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)
a)Dilekçe,(Yıkımı yapılacak gayrimenkullerin yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
b)Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
c)Ticaret Sicil Belgesi
d)Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü,
e)Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden,onaylı imza sirküsü,
f)Şartname bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu (T.C. Ziraat Bankası Kütahya Merkez Şubesi TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 nolu hesaba),
g)20.000,00 TL’lik Yıkım İşi İş Bitirme Belgesi,
h)İş bu ihalenin muhammen bedeli 20.000,00 TL olup, 5.000,00 TL geçici teminat, banka mektubu (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.) veya nakit olarak İl Özel İdaresinin T.C. Ziraat Bankası Kütahya Merkez Şubesi TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 nolu hesabına yatırılarak alınan banka dekontu,
4-)İstekliler, istenilen belgeleri dosya halinde ihale günü olan 20/04/2017 Perşembe günü saat 13:55″e kadar İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir.
5-)Şartname ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir.
6-)İhaleye girenlerin ihale dosyasını almaları ve ücretini yatırmaları zorunludur.
7-)Telgrafla ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
8-)İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
İlan olunur.
10.04.2017-13.04.2017 Dumlupınar Gazetesi
İLAN
KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN:
1-)Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez İlimiz Merkez Otuz Ağustos Mahallesinde tapunun 802 ada; 15, 16, 17 numaralı parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde yer alan Kalorifer Dairesi, 8E-9, 8E-10, 8E-11, 8E-12, 8E-13, 8E-14 blok numaralı binalar yıkım öncesi sökülebilecek ve yıkım enkazından çıkabilecek malzemeler karşılığından yıkım işi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.
2-)İhaleye 20/04/2017 Perşembe günü saat 14:00’den itibaren İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI ŞARTNAME BEDELİ İHALE GÜN VE SAATİ
20.000,00 TL+KDV 5.000,00 TL 200,00 TL 20/04/2017- 14:00
3-) İhaleye girebilmek için isteklilerin;
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)
a)Dilekçe, (Yıkımı yapılacak gayrimenkullerin yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
b)Kanuni İkametgah Belgesi,(İl Nüfus Müdürlüğünden)
c)İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)
d)Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden)
e)Şartname bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu (T.C. Ziraat Bankası Kütahya Merkez Şubesi TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 nolu hesaba),
f)20.000,00 TL’lik Yıkım İşi İş Bitirme Belgesi,
g)İş bu ihalenin muhammen bedeli 20.000,00 TL olup, 5.000,00 TL geçici teminat, banka mektubu (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.) veya nakit olarak İl Özel İdaresinin T.C, Ziraat Bankası Kütahya Merkez Şubesi TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 nolu hesabına yatırılarak alınan banka dekontu;
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)
a)Dilekçe,(Yıkımı yapılacak gayrimenkullerin yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
b)Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
c)Ticaret Sicil Belgesi
d)Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü,
e)Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden,onaylı imza sirküsü,
f)Şartname bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu (T.C. Ziraat Bankası Kütahya Merkez Şubesi TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 nolu hesaba),
g)20.000,00 TL’lik Yıkım İşi İş Bitirme Belgesi,
h)İş bu ihalenin muhammen bedeli 20.000,00 TL olup, 5.000,00 TL geçici teminat, banka mektubu (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.) veya nakit olarak İl Özel İdaresinin T.C. Ziraat Bankası Kütahya Merkez Şubesi TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 nolu hesabına yatırılarak alınan banka dekontu,
4-)İstekliler, istenilen belgeleri dosya halinde ihale günü olan 20/04/2017 Perşembe günü saat 13:55″e kadar İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir.
5-)Şartname ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir.
6-)İhaleye girenlerin ihale dosyasını almaları ve ücretini yatırmaları zorunludur.
7-)Telgrafla ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
8-)İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
İlan olunur.
10.04.2017 / 13.04.2017 Dumlupınar Gazetesi
KONGRE İLANI
MİLLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ KÜTAHYA İLÇE BAŞKANLIĞI
Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Merkez İlçe Teşkilatı Olağan Kongresi 23/04/2017 Pazar günü saat 10:00 da Grand De Lexu Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemle toplanacaktır. İlk toplantı yeterli çoğunlupun sağlanmaması halinde ikinci toplantı aynı gün ve adreste saat 14:00 de aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Kongremize bütün üyelerimiz ve vatandaşlarımız davetlidir.
Ferhan YILDIRIM
MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı
GÜNDEM
1- Yoklama ve Açılış
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
3- Kongre Başkanlık Divanı seçimi.
4- Faaliyet raporunun okunması ve ibrası
5- Mali raporun okunması ve ibrası
6- Siyasi konuşmalar
7- Seçimler
8- Dilek ve temenniler.
9- Kapanış.
07.04.2017 Dumlupınar Gazetesi
İHALE İLANI
HAŞERE İLAÇLARI VE DEZENFEKTAN
SATIN ALINACAKTIR
KÜTAHYA BELEDİYESİ
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HAŞERE İLAÇLARI VE DEZENFEKTAN ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2017/162421
1-İdarenin
a) Adresi :Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 43100 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası :2742236012 – 2742236651
c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :ÇEŞİTLİ MİKTARDA HAŞERE İLACI VE DEZENFAKTAN ALINACAKTIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Sağlık İşleri Müdürlüğü
c) Teslim tarihi :Ürünler 10 gün içinde Sağlık İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Belediye Hizmet Binası- Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 Merkez/KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati :03.05.2017 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Tüm ürünler için; Sağlık Bakanlığı ruhsatı veya ithal/üretim izni asıl veya noter onaylı suretleri dosyada sunulmalıdır.
Tüm ürünler için; Sağlık Bakanlığı’nca verilmiş olan 2016 yılı ( Biyosidal Yönetmeliği’ne göre onaylanmış) etiket örneği bulunmalıdır. Asıl veya noter onaylı suretleri dosyada sunulmalıdır.
2017 yılına ait ithalatçı veya ruhsat sahibi firmadan alınmış satış yetki belgesi
1,2,3, ve 4. kısımlar için ürün garanti belgesinin asıl veya noter onaylı suretleri dosyada sunulmalıdır.
1,2,3, ve 4. kısımlar için 2017 yılına ait ithalatçı veya ruhsat sahibi firmadan alınmış satış yetki belgesinin asıl veya noter onaylı suretleri dosyada sunulmalıdır.
1.,2.,4.ve 5. kısımlar için Ürünün 24 aylık stabilite testleri tamamlanmış olmalıdır. Asıl veya noter onaylı suretleri dosyada sunulmalıdır.
5. kısım için T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı olmalıdır.Asıl veya noter onaylı suretleri dosyada sunulmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Belediye Hizmet Binası-Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 Merkez/KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Belediye Hizmet Binası-Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 Merkez/KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
07.04.2017 Dumlupınar Gazetesi
İHALE İLANI
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
T.C. KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Hediye Güral Anaokulu Ek Bina Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2017/154498
1-İdarenin
a) Adresi :Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:111 43020 MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası :2742713482 – 2742713480
c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :1 Adet Betonarme Anaokulu Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :Kütahya İli, Merkez İlçesi
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 180 (Yüzseksen) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale Odası Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati :20.04.2017 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarihli, 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B-III (Bina İşleri) Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 80 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale İşlem Bürosu – Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 100 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. Kütahya İl Özel İdaresi’ne ait, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kütahya Şubesi’nde bulunan TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 numaralı hesaba veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kütahya Şubesi’nde bulunan TR43 0001 2009 5270 0007 0000 01 numaralı hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale İşlem Bürosu – Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 240 (iki yüz kırk) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
06.04.2017 Dumlupınar Gazetesi
GENEL KURUL İLANI
TEK MENSUPLARI HASTALIK KAZA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Nisan 2017 Pazar günü saat 10:00’da TES-İŞ Sendikası lokalinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.
Belirtilen gün ve saatte çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı 23 Nisan 2017 Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Sayın üyelerimize duyurur iştiraklerini rica ederiz.
Yönetim Kurulu
GÜNDEM
1- Açılış ve Yoklama.
2- Kongre başkanlık divanı seçimi.
3- Saygı duruşu.
4- Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
5- Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası.
6- Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması.
7- Yeni yönetim ve denetim, kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi.
8- Dilek ve temenniler.
9- Kapanış.
30.03.2017 Dumlupınar Gazetesi
GENEL KURUL İLANI
TEK MENSUPLARI HASTALIK KAZA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Nisan 2017 Pazar günü saat 10:00’da TES-İŞ Sendikası lokalinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.
Belirtilen gün ve saatte çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı 23 Nisan 2017 Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Sayın üyelerimize duyurur iştiraklerini rica ederiz.
Yönetim Kurulu
GÜNDEM
1- Açılış ve Yoklama.
2- Kongre başkanlık divanı seçimi.
3- Saygı duruşu.
4- Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
5- Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası.
6- Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması.
7- Yeni yönetim ve denetim, kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi.
8- Dilek ve temenniler.
9- Kapanış.
30.03.2017 Dumlupınar Gazetesi
İhale İlanı
KÜTAHYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKMEN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 18,26,29,763,771 KOD NOLU ORMAN YOLLARINDA ÜST YAPI YAPIM İŞİ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KÜTAHYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü Türkmen Orman İşletme Şefliği 18,26,29,763,771 Kod nolu Orman Yollarında Üst Yapı Yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası:2017/140306
1-İdarenin
a) Adresi :İSTİKLAL MAH. LALA HÜSEYIN PAŞA CAD. NO: 275 43040
KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası :2742313340 – 2742313351
c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Türkmen Orman İşletme Şefliği 18,26,29,763,771 Kod nolu Orman Yollarında 12,2 KM Üst Yapı Yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :Türkmen Orman İşletme Şefliği
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya Orman İşletme
Müdürlüğü İstiklal Mah.Lala Hüseyin Paşa Cad.No:275 – 43040 / KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati :05.04.2017 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A/5 grubu işler benzer iş sayılacaktır
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği bölümleri ve Orman Mühendisllği diplomaları
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü İstiklal Mah.Lala Hüseyin Paşa Cad.No:275 – 43040 / KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü İstiklal Mah.Lala Hüseyin Paşa Cad.No:275 (16 No.lu Oda) – 43040 / KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
29.03.2017 Dumlupınar Gazetesi
İHALE İLANI
KÜTAHYA İLİ MERKEZ JANDARMA KOMUTANLIĞI İÇME SUYU 100M³ BETONARME GÖMME DEPO, DEPO DÖNÜŞ-BAĞLANTI HATTI, TAM OTOMATİK GÜNEŞ ENERJİLİ KLORLAMA CİHAZI VE ŞAMANDIRA HATTI YAPIMI
T.C. KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Kütahya İli Merkez Jandarma Komutanlığı İçme Suyu 100m³ Betonarme Gömme Depo, Depo Dönüş-Bağlantı Hattı, Tam Otomatik Güneş Enerjili Klorlama Cihazı ve Şamandıra Hattı Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası                                     :2017/127864
1-İdarenin
1.    a) Adresi :Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:111 43020 Merkez/KÜTAHYA
2.    b) Telefon ve faks numarası :2742713482 – 2742713480
3.    c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği       :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
1.    a) Niteliği, türü ve miktarı :Kütahya İli Merkez Jandarma Komutanlığı İçme Suyu 100m³                                                                Betonarme Gömme Depo, Depo Dönüş-Bağlantı Hattı, Tam                                                                                                    Otomatik Güneş Enerjili Klorlama Cihazı ve Şamandıra Hattı
Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                                                                             idari şartnameden ulaşılabilir.
1.    b) Yapılacağı yer :Kütahya İli Merkez İlçesi
2.    c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi                                                yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi                                                      :Yer tesliminden itibaren 140 (Yüzkırk) takvim günüdür.
3- İhalenin
1.    a) Yapılacağı yer :T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale Odası Yenidoğan Mah.                                                                 Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA
2.    b) Tarihi ve saati :31.03.2017 – 10:00
3.    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarihli, 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan IV. (İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri) Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Ziraat Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.    İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.    İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 80 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale İşlem Bürosu – Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı
almak isteyenler, posta masrafı dahil 100 TRY (Türk Lirası)           doküman bedelini T.C. Kütahya İl Özel İdaresi’ne ait, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kütahya Şubesi’nde bulunan TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 numaralı hesaba veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kütahya Şubesi’nde bulunan TR43 0001 2009 5270
0007 0000 01 numaralı hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.    Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale İşlem Bürosu – Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.    İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.    Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
23.03.2017 Dumlupınar Gazetesi
İHALE İLANI
ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR
MALİYE BAKANLIĞI KÜTAHYA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ
Enerji ( Elektrik ) Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                                     :2017/90658
1-İdarenin
1.    a) Adresi :30 AĞUSTOS MH. CENGİZ TOPEL CD. NO : 01 43100 KÜTAHYA                                 MERKEZ/KÜTAHYA
2.    b) Telefon ve faks numarası :2742236100 – 2742236008
3.    c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği       :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
1.    a) Niteliği, türü ve miktarı :Defterdarlık merkez ve ilçe birimlerinin 2017 yılı Elektrik Enerjisi                                                                                alımı toplamı 987044(DokuzYüzSeksenYediBinKırkDört) kwh/s.,                                                                                             işin süresi (01.06.2017 – 31.12.2017) 7 Aydır. Alınacak mal miktarı                                                                            tahmini olup bu miktarın altında gerçekleşebilir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                                                                             idari şartnameden ulaşılabilir.
1.    b) Teslim yerleri :Defterdarlık merkez ( Defterdarlık Hizmet Binası, Kütahya Valilik                                                                                                Hizmet Binası ) ve ilçe ( Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç,                                                                          Dumlupınar, Emet, Gediz, Hisarcık, Pazarlar, Simav, Şaphane,                                                                                                 Tavşanlı Malmüdürlüklerinin hizmet verdikleri binalar ile Hükümet                                                                                       Konakları ) birimleri
2.    c) Teslim tarihi :Teknik şartnamede belirtilen abone numaraları ve verilen Hizmet                                                                 Binaları için enerji alımı işi 01.06.2017 saat : 00.01′ de başlayacak                                                                             olup 31.12.2017 saat : 24.00′ de sona erecektir.
3- İhalenin
1.    a) Yapılacağı yer :30 AĞUSTOS MH. CENGİZ TOPEL CD. NO : 1 KAT – 5 KÜTAHYA
2.    b) Tarihi ve saati :14.04.2017 – 14:30
3.    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Lisans Yönetmeliği hükümleri gereğince serbest tüketicilere elektrik satışı yapabileceğine ilişkin, geçerliliği olan Lisansının asıl veya noter onaylı suretini vereceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre serbest tüketici kapsamındaki elektrik enerjisi satış işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.    İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.    İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kütahya Defterdarlığı Personel Müdürlüğü 30 Ağustos Mh. Cengiz Topel Cd. Defterdarlık Hizmet Binası No : 1 Kat – 5 KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 110 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 120 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Ziraat Bankası Kütahya Şubesi TR63 0001 0001 7900 0010 0056 32 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8.    Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KÜTAHYA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.    İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.    Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
22.03.2017 Dumlupınar Gazetesi
İHALE İLANI
İMAR UYGULAMASI HİZMETİ ALINACAKTIR
KÜTAHYA BELEDİYESİ
İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KÜTAHYA İLİ MERKEZ AĞAÇKÖY, İKİZHÖYÜK, SİNER VE ZIĞRA MAHALLELERİNDE 18 MADDE İMAR UYGULAMASI HİZMET ALIM İŞİhizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                                     :2017/106176
1-İdarenin
1.    a) Adresi :Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 43100 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
2.    b) Telefon ve faks numarası :2742236012 – 2742236651
3.    c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği       :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
18.    a) Niteliği, türü ve miktarı :4 AYRI KISIMDA TOPLAM 113 Ha ALANDA 18. MADDE İMAR                                                                UYGULAMASI HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                                                                             idari şartnameden ulaşılabilir.
1.    b) Yapılacağı yer :Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Belediye Hizmet                                                                 Binası-Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 Merkez/KÜTAHYA
2.    c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 90(DOKSAN) gündür
3- İhalenin
1.    a) Yapılacağı yer :Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Belediye Hizmet                                                                 Binası-Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 Merkez/KÜTAHYA
2.    b) Tarihi ve saati :05.04.2017 – 10:30
3.    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre 3194 Sayılı İmar kanunu 18. Maddesi İmar uygulaması projesi, kadastro yenileme işi, halihazır vb.  işler yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.    İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.    İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Belediye Hizmet Binası-Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 Merkez/KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.    Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Belediye Hizmet Binası-Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 Merkez/KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.    İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10.    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
18.03.2017 Dumlupınar Gazetesi
İHALE  İLANI
KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ODUN DIŞI ÜRÜN VE HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, ENVANTER VE PLANLAMA İŞLERİ İÇİN ORMAN MÜHENDİSLİĞİ DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KÜTAHYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve hizmetler Şube Müdürlüğü, Envanter ve Planlama İşleri İçin Orman Mühendisliği Danışmanlık Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                         :2017/110460
1-İdarenin
1.    a) Adresi :ISTIKLAL MAH. LALA HÜSEYIN PASA CAD. NO: 275 43040
KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
1.    b) Telefon ve faks numarası :2742313340 – 2742313351
2.    c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
15.    a) Niteliği, türü ve miktarı :Odun Dışı Bitkisel Ürünlerde 15.000 Ha alanda Envanter planının                                                 yapılması 7600 Ha alanda Uygulama projesi yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                                           idari şartnameden ulaşılabilir.
1.    b) Yapılacağı yer :Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Hudutları
2.    c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 8(sekiz) aydır
3- İhalenin
1.    a) Yapılacağı yer :Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya Orman İşletme                                                             Müdürlüğü İstiklal Mah.Lala Hüseyin Paşa Cad.No:275 – 43040 /                                                                         KÜTAHYA
2.    b) Tarihi ve saati :20.03.2017 – 10:00
3.    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhale konusu iş 29/06/2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”un 4’üncü maddebi birinci fıkrası a bendi kapsamına giren Orman Mühendisleri ile Orman Yüksek Mühendislerinin uygulamalı mesleki faaliyet konularından ve 5’inci maddesindeki hak ve yetkilerden olması, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 48’inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 64’üncü maddesi uyarınca Danışmanlık hizmeti niteliğindeki mühendislik konularının, 4734 sayılı kanunun 5’inci maddesi 2’nci fıkrasındaki “Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.”Hükmüne göre diğer hizmetlerle kabul edilebilir doğal bir bağlantının bulunması nedeni ile; bu işin 5531 sayılı kanuna göre Orman Mühendisleri Odasınca yetkilendirilen danışmanlık hizmet sunucuları Orman Mühendisi ve Orman Yüksek Mühendisi ünvanlı meslek mensuplarının 5531 sayılı kanunun 7’nci ve 8’inci maddelerine dayanarak düzenlenen 08/04/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği”nin 12’nci ve 13’üncü maddelerine göre kurdukları;
Gerçek Kişi Olması Halinde: İlk İlan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ilgili meslek odası hükmünden”Orman Mühendisleri Odasının” odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgelerden de,Orman Mühendisi veya Orman Yüksek Mühendisi ünvanlı meslek mensubunun odaya kayıtlı ruhsatlı ve çalışanlar listesine kayıt bilgilerini içeren ve ihale konusu iş için düzenlenmiş “Oda kayıt Belgesi”.
Tüzel Kişi Olması Halinde: Tüzel Kişinin Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği”nin 12’nci ve 13’üncü maddelerine göre kurulmuş Orman Mühendisleri Odasından tescili “Serbest Ormancılık Şirketi” veya “Serbest Yeminli Ormancılık Şirketi” veya “Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık ve Orman Ürünleri Şirketi” olmak koşuluyla mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış “tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ile Adına kayıtlı Ormancılık bürosu olduğuna dair büro tescil belgesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Orman Mühendisliği Teknik Denetim ve Kontrolörlük Hizmet alım İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.    İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.    İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.    Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü İstiklal Mah.Lala Hüseyin Paşa Cad.No:275 – 43040 / KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.    İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
13.03.2017 Dumlupınar Gazetesi
 
İLAN
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Evliya Çelebi Yerleşkesi Yüzme Havuzu Kantin yeri kiralaması için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine (açık teklif usulü) göre 20.03.2017 Pazartesi günü saat 10:00’da Aylık 500,00 TL üzerinden yıllık (500,00 x 12ay = 6.000,00) 12 Aylık toplam 6.000,00 TL tahmini bedel üzerinden 20.03.2017 -19.03.2018 tarihleri arası 1 (bir) yıl süre ile kiralama ihalesi yapılacaktır.
 
Muhammen Bedel (Aylık)      Muhammen Bedel (12 Ay-Yıllık)       Geçici Teminat Bedeli
Aylık 500,00 TL                                             6.000,00 TL                                        180,00 TL
 
İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklif zarfının içinde sunmaları gerekir.
A- Türkiye’de tebligat adres göstermesi.
B- Kanuni İkametgahı
C- Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
D-İmza sirküleri vermesi Noter tasdikli imza sirküleri
E- Vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri
F-İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi
 
DİĞER BELGELER
a)Savcılıktan son bir ay içinde alınmış iyi hal belgesi.
b)Kayıtlı bulunduğu Vergi Dairesi’nden ihale tarihinden borcu bulunmadığına dair belge
c)S.G.KJdan, ihale tarihinden Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair belge
d)Nüfus           cüzdanı fotokopisi
e)İstekli tarafından İdari Teknik Şartname ve Ekleri Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına 30,00 TL yatırılarak makbuz karşılığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından alınacak ve ihale dosyasında imzalanmış ve kaşelenmiş olarak konulacaktır.
Bu konuda ayrıntılı bilgi ve şartname almak isteyenlerin ihale saatinden önce DPÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
İLAN OLUNUR.
10.03.2017 Dumlupınar Gazetesi
İLAN
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1) Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan ve Belediyemize ait olan aşağıda vasfı belirtilen taşınmazların işletilmek üzere -3- yıllığına (listede 1 sırada olan Kent Mobilyaları -10- yıllığına kiraya verilecektir) kiraya verilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ihaleye konulmuştur.
İhale Tarihi / Günü / Saati                  :14 Mart.2017 / Salı / Tabloda belirtilen saatlerde
İhalenin Yapılacağı Yer                                  :Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Kat.5)
1.    Taşınmaz Mevkii Aylık    Geçici             Özel Geçici     İhale
Muhammen    Teminat          Teminat          Saati
Bedel
(K.D.V. Hariç)
1          Kent Mobilyaları işletmeciliği işi         37.850.00 TL  137 000,00 TL            150 000.00 TL            14:00
(Şehrimizin Muhtelif Yerlerine
100 Adet Bıllboard, 25 Adet
Giantboard 100 Adet Otobüs
Durağı, 50 Adet CLP(Raket),
10 Adet Megalight. 5 Adet Dijital
Totem. 5 Adet Akıllı Direk, 15 Adet
Hareketli Billboard Yapılarak
işletilmesi)
2          Cumhuriyet Mh. Haymeana Hanımlar          300,00 TL       325,00 TL       2.500,00 TL    14:03
Lokali Zemin Kat Masaj Salonu (22 m2)
3          Fuatpaşa Mh. Sanayi Sitesi 13. Sokak
Tüp Depolama Tesisi No:2/A (192 m2)        300,00 TL       325,00 TL       1.750,00 TL    14:06
4          Fuatpaşa Mh. Sanayi Sitesi 13. Sokak
Tüp Depolama Tesisi No:3 (368 M2)            600,00 TL       650,00 TL       1.750,00 TL    14:09
5          Fuatpaşa Mh. Sanayi Sitesi 13. Sokak
Tüp Depolama Tesisi No:6 (506 m2)            700,00 TL       760,00 TL       1.750,00 TL    14:12
6          Evliya Çelebi Hastanesi Ana Bina     750,00 TL       850,00 TL       2.000,00 TL    14:15
Karşısı Yurt ve Eğitim Tesisleri Zemin
Kat No:1 (53 m2)
7          Evliya Çelebi Hastanesi Ana Bina     750,00 TL       850,00 TL       2.000,00 TL    14:18
Karşısı Yurt ve Eğitim Tesisleri Zemin
Kat No:2 (41 m2)
8          Evliya Çelebi Hastanesi Ana Bina
Karşısı Yurt ve Eğitim Tesisleri Zemin          750,00 TL       850,00 TL       2.000,00 TL    14:21
Kat No:4 (52 m2)
9          Evliya Çelebi Hastanesi Ana Bina     750,00 TL       850,00 TL       2.000,00 TL    14:24
Karşısı Yurt ve Eğitim Tesisleri Zemin
Kat No:5  (38 m2)
10        Evliya Çelebi Hastanesi Ana Bina     750,00 TL       850,00 TL.      2.000,00 TL    14:27
Karşısı Yurt ve Eğitim Tesisleri
Zemin Kat No:7 (133 m2)
2) İhalelere katılacaklardan istenen belgeler (ihaleye girebilme şartları):
a.Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nufus Cüzdanı fotokopisi.
b.Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi.
c.2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı
d.Vergi borcu olmadığına dair Vergi dairelerinden son üç (3) ay içinde alınmış belge.
e.Prim borcu bulunmadığına dair S G K.’ dan son uç (3) ay içinde alınmış belge.
f.Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
g.İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Malı Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,
h.Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik
süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü.
i.Bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini
j.Geçici Teminatını ve Özel Geçici Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (süresiz) aslı.
k.Ayrıca listenin 1. sırasında yer alan kent mobilyaları işletmeciliği işi ihalesine katılacak olanlar şartnamede yazılı olan diğer belgeleri de teslim edecektir
İhaleye katılacaklar istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12:30’a kadar Yazı işleri Müdürlüğü Encümen Kalemi ne teslim etmek zorundadır
Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisine (Belediye Hizmet Binası 3. Kat) müracaatları ilan olunur
04.03.2017/09.03.2017 Dumlupınar Gazetesi
 
 
İLAN
PERSONEL HİZMETİ
ALINACAKTIR
T.C. KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
12 Adet Personel Çalıştırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                         :2017/104542
1-İdarenin
a)Adresi                                             :Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:111 43020                                                                                       Merkez/KÜTAHYA
b)Telefon ve faks numarası              :2742713482-2742713480
c)Elektronik Posta Adresi                  :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-lhale konusu hizmetin
1.    a) Niteliği, türü ve miktarı :1 Topoğraf, 4 Aşçı, 2 Operatör, 4 Şöför Ve 1 Düz İşçi Hizmet                                                            Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                                                bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı yer                                 :Kütahya İli Merkez İlçesi
c)Süresi                                             :İşe başlama tarihinden itibaren 12(Oniki) aydır
3- İhalenin
a)Yapılacağı yer                                 :T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale Odası Yenidoğan Mah.                                                                         Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA
b)Tarihi ve saati                                             :04.04.2017 -10:00
4.    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1,Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamuya veya özel sektöre bir sözleşme kapsamında idarenin veya işverenin belirlediği niteliklerde ve şartlarda yapılmış personel çalıştırılması işleri bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 80 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale İşlem Bürosu – Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 100 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. Kütahya İl Özel İdaresi’ne ait, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kütahya Şubesi’nde bulunan TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 numaralı hesaba veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kütahya Şubesi’nde bulunan TR43 0001 2009 5270 0007 0000 01 numaralı hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale İşlem Bürosu – Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
09.03.2017 Dumlupınar Gazetesi
 
T.C.
KÜTAHYA
2.    İCRA DAİRESİ
2016/4111 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri                           : Satışa konu taşınmaz tapuda Kütahya ili Merkez Gaybiefendi Mahallesi 2012 ada 16 parsel sayılı 3029,85 m2 yüz ölçümlü arsa niteliğinde olup B Blok zemin kat 2 bağımsız bölüm numaralı mesken olup borçlu adına tam hisseli, 98/6060 oranında arsa paylıdır. Taşınmazın adresi Gaybiefendi Mah. Hacı Ali Özbülbül Sokak No:4 Zemin Kat İç Kapı No: 2 Kütahya’dır. Taşınmaz imar planında 15X47 ebatında 2 bloktan oluşan H:15:50m, 5 kat olan yapı adasında kalmaktadır. Kütahya askeri mania planı ile ilgili yapılaşmalarda mania planı kriterlerine uyulacaktır. Mania kotu=967-967 m’dir. Belediye Meclisinin 02/09/2014 tarih, 286 sayılı kararı ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında riskli alan içerisinde kalmaktadır. Taşınmaz üzerinde 6 bloktan oluşan 5 katlı betonarme binalar bulunmakta ve binalarda bodrum bulunmaktadır.Taşınmazda 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo, 1 wc ve 1 adet kiler bulunmakta olup yaklaşık 135 m2 dir. Daire giriş kapısı ahşap, pencereler pvc, duvarlar alçı sıva üzeri plastik boya, yerler laminant kaplı, mutfakta ve ıslak hacimler seramiktir. Bina 3B yapı sınıfında kombili doğalgaz sistemiyle ısınmakta olup ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz yaklaşık 16 senelik olup apartmanı asansörlü ve dış cephe yalıtımı yapılmıştır. Çarşı merkezine yaklaşık 1,3 km mesafede olup genel anlamda rutubetli ve bakımsızdır.
Kıymeti                                               :127.942,00 TL
KDV Oranı                          :%1
1.Satış Günü                      :11/04/2017 günü 10:00- 10:05 arası
2.Satış Günü                      :08/05/2017günü 10:00- 10:05arası
Satış Yeri                             :Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa Mah.                                          A. Kara Bulvarı MERKEZ /Kütahya
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri                           : Satışa konu taşınmaz Kütahya ili Yıldırım Beyazıt Mah. 1277 ada 26 parsel sayılı 244,15 m2 yüz ölçümlü üç katlı betonarme konut ve arsası niteliğinde olup ikinci kat bağımsız bölüm numarası 11 olan mesken olup borçlu adına tam hisseli 47/504 oranında arsa paylıdır. Taşınmazın adresi Yunus Emre Mah. Akçeşme Sok. No:9 /İl dir. Taşınmaz imar planında bitişik nizam 3 kat olan yapı adasında kalmakta olup Kütahya Askeri mania planı ile ilgili yapılaşmalarda mania planı kriterlerine uyulacaktır. Mania kotu: 1003-1005 m dir. Taşınmazda 1 oda, I salon, 1 mutfak nişi ve 1 banyo bulunmakta olup yaklaşık alanı 42 m dir. Daire giriş kapısı ahşap, pencereler pvc doğrama, duvarlar alçı sıva üzeri plastik boya, yerler odada ve salonda laminant kaplı, mutfak ve ıslak hacimler seramiktir. Bina 3B yapı sınıfında kombili doğalgaz sistemiyle ısınmakta olup ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz yaklaşık 5 senelik olup bulunduğu apartman asansörsüz ve dış cephe yalıtımı yapılmıştır. Taşınmaz çarşı merkezine yaklaşık 6,3 km mesafededir ve genel anlamda rutubetli ve bakımsızdır.
Kıymeti                                               :64.151,93 TL
KDV Oranı                          :%1
1.Satış Günü                      : 11/04/2017 günü 10:10- I0:15arası
2.Satış Günü                      : 08/05/2017 günü 10:10- 10:15 arası
Satış Veri                            : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa Mah.                                         A. Kara Bulvarı Merkez/Kiitahya
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri                           :Satışa konu taşınmaz Kütahya ili Yıldırım Beyazıt Mah. 1277 ada 26 parsel sayılı 244,15 m2 yüz ölçümlü üç katlı betonarme konut ve arsası niteliğinde olup ikinci kat bağımsız bölüm numarası 12 olan mesken olup borçlu adına tam hisseli 39/504 oranında arsa paylıdır. Taşınmazın adresi Yunus Emre Mah. Akçeşme Sok. No:9 /12 dir. Taşınmaz imar planında bitişik nizam 3 kat olan yapı adasında kalmakta olup Kütahya Askeri mania planı ile ilgili yapılaşmalarda mania planı kriterlerine uyulacaktır. Mania kotu:1003-1005 m dir. Taşınmazda 1 oda, 1 salon, 1 mutfak nişi ve 1 banyo bulunmakta olup yaklaşık alanı 35 m dir. Daire giriş kapısı ahşap, pencereler pvc doğrama, duvarlar alçı sıva üzeri plastik boya, yerler odada ve salonda laminant kaplı, mutfak ve ıslak hacimler seramiktir. Bina 3B yapı sınıfında kombili doğalgaz sistemiyle ısınmakta olup ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz yaklaşık 5 senelik olup bulunduğu apartman asansörsüz ve dış cephe yalıtımı yapılmıştır. Taşınmaz çarşı merkezine yaklaşık 6,3 km mesafededir ve genel anlamda rutubetli ve bakımsızdır.
Kıymeti                                               :53.088,84 TL
KDV Oranı                          :%l
1.Satış Günü                      : 11/04/2017 günü 10:20- 10:25 arası
2.Satış Günü                      : 08/05/2017 günü 10:20- 10:25 arası
Satış Yeri                             : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa Mah.                                         A. Kara Bulvarı Merkez/Kütahya
Satış şartları:
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci attırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti i!e ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/4111 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
( İİK.m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
09.03.2017 Dumlupınar Gazetesi
 
İLAN
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1) Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan ve Belediyemize ait olan aşağıda vasfı belirtilen taşınmazların işletilmek üzere -3- yıllığına (listede 1 sırada olan Kent Mobilyaları -10- yıllığına kiraya verilecektir) kiraya verilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ihaleye konulmuştur.
İhale Tarihi / Günü / Saati                  :14 Mart.2017 / Salı / Tabloda belirtilen saatlerde
İhalenin Yapılacağı Yer                                  :Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Kat.5)
1.    Taşınmaz Mevkii Aylık    Geçici             Özel Geçici     İhale
Muhammen    Teminat          Teminat          Saati
Bedel
(K.D.V. Hariç)
1          Kent Mobilyaları işletmeciliği işi         37.850.00 TL  137 000,00 TL            150 000.00 TL            14:00
(Şehrimizin Muhtelif Yerlerine
100 Adet Bıllboard, 25 Adet
Giantboard 100 Adet Otobüs
Durağı, 50 Adet CLP(Raket),
10 Adet Megalight. 5 Adet Dijital
Totem. 5 Adet Akıllı Direk, 15 Adet
Hareketli Billboard Yapılarak
işletilmesi)
2          Cumhuriyet Mh. Haymeana Hanımlar          300,00 TL       325,00 TL       2.500,00 TL    14:03
Lokali Zemin Kat Masaj Salonu (22 m2)
3          Fuatpaşa Mh. Sanayi Sitesi 13. Sokak
Tüp Depolama Tesisi No:2/A (192 m2)        300,00 TL       325,00 TL       1.750,00 TL    14:06
4          Fuatpaşa Mh. Sanayi Sitesi 13. Sokak
Tüp Depolama Tesisi No:3 (368 M2)            600,00 TL       650,00 TL       1.750,00 TL    14:09
5          Fuatpaşa Mh. Sanayi Sitesi 13. Sokak
Tüp Depolama Tesisi No:6 (506 m2)            700,00 TL       760,00 TL       1.750,00 TL    14:12
6          Evliya Çelebi Hastanesi Ana Bina     750,00 TL       850,00 TL       2.000,00 TL    14:15
Karşısı Yurt ve Eğitim Tesisleri Zemin
Kat No:1 (53 m2)
7          Evliya Çelebi Hastanesi Ana Bina     750,00 TL       850,00 TL       2.000,00 TL    14:18
Karşısı Yurt ve Eğitim Tesisleri Zemin
Kat No:2 (41 m2)
8          Evliya Çelebi Hastanesi Ana Bina
Karşısı Yurt ve Eğitim Tesisleri Zemin          750,00 TL       850,00 TL       2.000,00 TL    14:21
Kat No:4 (52 m2)
9          Evliya Çelebi Hastanesi Ana Bina     750,00 TL       850,00 TL       2.000,00 TL    14:24
Karşısı Yurt ve Eğitim Tesisleri Zemin
Kat No:5  (38 m2)
10        Evliya Çelebi Hastanesi Ana Bina     750,00 TL       850,00 TL.      2.000,00 TL    14:27
Karşısı Yurt ve Eğitim Tesisleri
Zemin Kat No:7 (133 m2)
2) İhalelere katılacaklardan istenen belgeler (ihaleye girebilme şartları):
a.Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nufus Cüzdanı fotokopisi.
b.Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi.
c.2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı
d.Vergi borcu olmadığına dair Vergi dairelerinden son üç (3) ay içinde alınmış belge.
e.Prim borcu bulunmadığına dair S G K.’ dan son uç (3) ay içinde alınmış belge.
f.Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
g.İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Malı Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,
h.Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik
süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü.
i.Bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini
j.Geçici Teminatını ve Özel Geçici Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (süresiz) aslı.
k.Ayrıca listenin 1. sırasında yer alan kent mobilyaları işletmeciliği işi ihalesine katılacak olanlar şartnamede yazılı olan diğer belgeleri de teslim edecektir
İhaleye katılacaklar istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12:30’a kadar Yazı işleri Müdürlüğü Encümen Kalemi ne teslim etmek zorundadır
Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisine (Belediye Hizmet Binası 3. Kat) müracaatları ilan olunur
04.03.2017/09.03.2017 Dumlupınar Gazetesi
T.C. KÜTAHYA
1.    İCRA DAİRESİ
2016/361 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri                           :Kütahya İl, Merkez İlçe, 278 Ada No, 8 Parsel No, BÖLCEK MAHALLESİ Mahalle/Mevkii, 1 Bağımsız Bölüm Taşınmaz tapuda Bölcek Mah. 278 ada 8 parsel arsa vasfında 5990 m2 yüzölçümlü olup zemin kat bağımsız bölüm no.su 1 olan mesken BKT inş.nak.oto.ltd.şti adına tam oranında hisseli 45/5990 oranında arsa paylıdır. Taşınmaz da pencereler Pvc doğramadır. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyadır. Dış cephesinde ısı yalıtımı vardır. Taşınmazda odalar ve mutfak laminant ıslak hacimler seramik kaplıdır. Taşınmaz 2 oda 1 salon olup yaklaşık net alanı 94 m2 dir. Taşınmazda kombi sökülmüş hali hazırda yoktur. Taşınmaz şehir merkezine yaklaşık 3 km. mesafadedir. Genel itibari ile yeni gelişmekte olan 3-4 katlı site tarzı yapılardan oluşan bir bölgede yer almaktadır. Bölgede ulaşım ve altyapı sorunu bulunmamaktadır. Taşınmaz doğalgaz kombili ısınma sistemi ile ısınmakta olup ulaşım ve altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. 3/B yapı grubunda olup yaklaşık iki seneliktir. Daire içi boş olup, kiracı bulunmamaktadır.
Adresi                                  :Bahçelievler Mah. Seymenler Sk. Dış Kapı No. 18 Göker Doğa Evleri Flora Sitesi E                                            Blok İç Kapı No. 1 Merkez / KÜTAHYA
Yüzölçümü                         :5.990 m2
Arsa Payı                             :45/5990
İmar Durumu                    :İmar planında 5 m ön bahçe, 3 m. yan bahçe mesafeli ayrık nizam 4 kat TAKS : 040                                         olan yapı adasında kalmaktadır.
Kıymeti                                :133.000,00 TL
KDV Oranı                          :%1
Kaydındaki Şerhler         :Diğer : Kuveyt Türk Katılım Bankası a.ş. lehine ipoteklidir.
1.Satış Günü                      :06/04/2017 günü 14:30 – 14:35 arası
2.Satış Günü                      :04/05/2017 günü 14:30 – 14:35 arası
Satış Yeri                             :Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa Mah.                                          A. Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri                           :Kütahya İl, Merkez İlçe, 278 Ada No, 8 Parsel No, BÖLCEK
MAHELLESİ Mahalle/Mevkii, 4 Bağımsız Bölüm Taşınmaz tapuda Bölcek Mah. 278 ada 8 parsel arsa vasfında 5990 m2 yüzölçümlü olup zemin kat bağımsız bölüm no.su 4 olan mesken BKT inş.nak.oto.ltd.şti adına tam oranında hisseli 45/5990 oranında arsa paylıdır. Taşınmaz da pencereler Pvc doğramadır. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyadır. Dış cephesinde ısı yalıtımı vardır. Taşınmazda odalar ve mutfak laminant ıslak hacimler seramik kaplıdır. Taşınmaz 2 oda 1 salon olup yaklaşık net alanı 94 m2 dir. Taşınmazda kombi sökülmüş hali hazırda yoktur. Taşınmaz şehir merkezine yaklaşık 3 km. mesafadedir. Genel itibari ile yeni gelişmekte olan 3-4 katlı site tarzı yapılardan oluşan bir bölgede yer almaktadır. Bölgede ulaşım ve altyapı sorunu bulunmamaktadır. Taşınmaz doğalgaz kombili ısınma sistemi ile ısınmakta olup
ulaşım ve altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. 3/B yapı grubunda olup yaklaşık iki seneliktir. Daire içi boş olup, kiracı bulunmamaktadır.
Adresi                                  :Bahçelievler Mah.Seymenler Sk. Dış Kapı No. 18 Göker Doğa Evleri Flora Sitesi,E                                            Blok İç Kapı No. 4 Merkez / KÜTAHYA
Yüzölçümü                         :5.990 m2
Arsa Payı                             :45/5990
İmar Durumu                    :İmar Planında 5M ön bahçe, 3 m Yan bahçe mesafeli ayrık nizam 4 kat TAKS: 040                                            olan yapı adasında kalmaktadır.
Kıymeti                                :133.000,00 TL
KDV Oranı                          :%1
Kaydındaki Şerhler         :Diğer : Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. lehine İpotekledir.
1.Satış Günü                      :06/04/2017 günü 14:45 – 14:50 arası
2.Satış Günü                      :04/05/2017 günü 14:45 – 14:50 arası
Satış Yeri                             :Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa Mah.                                          A. Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri                           :Kütahya İl, Merkez İlçe, 278 Ada No, 8 Parsel No, BÖLCEK MAHALLESİ Mahalle/Mevkii, 9 Bağımsız Bölüm Taşınmaz tapuda Bölcek Mah. 278 ada 8 parsel arsa vasfında 5990 m2 yüzölçümlü olup ikinci kat bağımsız bölüm no.su 9 olan mesken BKT inş.nak.oto.ltd.şti adına tam oranında hisseli 45/5990 oranında arsa paylıdır. Taşınmaz da pencereler Pvc doğramadır. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyadır. Dış cephesinde ısı yalıtımı vardır. Taşınmazda odalar ve mutfak laminant ıslak hacimler seramik kaplıdır. Taşınmaz 3 oda 1 salon olup yaklaşık net alanı 124 m2 dir. Taşınmazda kombi sökülmüş hali hazırda yoktur. Taşınmaz şehir merkezine yaklaşık 3 km. mesafadedir. Genel itibari ile yeni gelişmekte olan 3-4 katlı site tarzı yapılardan oluşan bir bölgede yer almaktadır. Bölgede ulaşım ve altyapı sorunu bulunmamaktadır. Taşınmaz doğalgaz kombili ısınma sistemi ile ısınmakta olup ulaşım ve altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. 3/B yapı grubunda olup yaklaşık iki seneliktir. Daire içi boş olup, kiracı bulunmamaktadır.
Adresi                                  :Bahçelievler Mah.Seymenler Sk. Dış Kapı No. 18 Göker Doğa Evleri Flora Sitesi E                                             Blok İç Kapı No. 9 Merkez / KÜTAHYA
Yüzölçümü                         : 5.990 m2
Arsa Payı                             :64/5990
İmar Durumu                    :İmar planında 5 m ön bahçe , 3 m yan bahçe mesafeli ayrık nizam 4 kat TAKS :040                                          olan yapı adasında kalmaktadır.
Kıymeti                                :179.600,00 TL
KDV Oranı                          :%1
Kaydındaki Şerhler         :Diğer : Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. lehine ipoteklidir.
1.Satış Günü                      :06/04/2017 günü 15:00 – 15:05 arası
2.Satış Günü                      :04/05/2017 günü 15:00 – 15:05 arası
Satış Yeri                             :Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu – Ali Paşa Mah.                                          A. Kara Bulvarı MERKEZ / KÜTAHYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/361 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK.m.126)
*İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
03.03.2017 Dumlupınar Gazetesi
 
 
 
İHALE İLANI
MAKİNE VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR
KÜTAHYA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
 
2017 YILI MAKİNE ve EKİPMANLARI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                         :2017/73245
1-İdarenin
1.    a) Adresi :Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 43100 KÜTAHYA                                                             MERKEZ/KÜTAHYA
2.    b) Telefon ve faks numarası :2742236012 – 2742236651
3.    c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
1.    a) Niteliği, türü ve miktarı : ÇEŞİTLİ MİKTAR VE TÜRLERDE MAKİNE VE EKİPMAN
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                                           idari şartnameden ulaşılabilir.
1.    b) Teslim yeri :Bütün Alet ve Makinalar Kütahya Belediyesi- Park ve Bahçeler                                                             Müdürlüğü Maltepe Deposuna Teslim Edilecektir.
2.    c) Teslim tarihi :İşe başlanmasına müteakip 40 gün içerisinde teslim edilecektir.
 
3- İhalenin
1.    a) Yapılacağı yer :Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Belediye Hizmet                                                             Binası-Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 Merkez/KÜTAHYA
2.    b) Tarihi ve saati :28.03.2017 – 10:30
3.    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.    İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.    İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Belediye Hizmet Binası-Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 Merkez/KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.    Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Belediye Hizmet Binası-Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 Merkez/KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.    İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10.    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.    Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
28.02.2017 Dumlupınar Gazetesi
 
İhale İlanı
KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI
BİRİMLERDE TEKNİK DENETİM VE KONTROL
FAALİYETLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KÜTAHYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ
KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne Bağlı Birimlerde Teknik Denetim Ve Kontrol Faaliyetleri İnşaat Mühendisliği Danışmanlık Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2017/77624
1-İdarenin
1.    a) Adresi :İSTİKLAL MAHALLESİ NAFİA CADDESİ 275 43043
ÇAMLICA YOL AYRIMI KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
1.    b) Telefon ve faks numarası :2742313340 – 2742313351
2.    c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
1.    a) Niteliği, türü ve miktarı : 9 Ay süre ile Teknik Denetim Ve Kontrol Faaliyetleri için
İnşaat Mühendisliği Danışmanlık Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                               idari şartnameden ulaşılabilir.
1.    b) Yapılacağı yer :Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve Bağlı İşletme Müdürlükleri                                                sorumluluk alanlarındaki her türlü inşaat işleri
2.    c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.04.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017
3- İhalenin
1.    a) Yapılacağı yer :Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya Orman İşletme
Müdürlüğü İstiklal Mah.Lala Hüseyin Paşa Cad.No:275 –
43040 / KÜTAHYA
2.    b) Tarihi ve saati :02.03.2017 – 10:00
3.    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
27.    a) 27.01.2005 Tarih ve 25981 Sayılı R.G yayınlanan Yönetmeliğe İstinaden İhaleye girecek Olan Gerçek yada Tüzel Kişinin Serbest İnşaat Mühendisliği Hizmeti Verebilmesi için İş Yerini İnşaat Mühendisleri Odasına Tescil ettirerek Aldığı Belge (İTB) Belgesi
28.    b) Sim (Serbest İnşaat Mühendisliği) Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.    İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.    İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.    Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.    İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
23.02.2017 Dumlupınar Gazetesi
 
İHALE İLANI
İNŞAAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE
KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
İNŞAAT MALZEMELERİ MAL ALIMI TEMİNİ İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                         :2017/53678
1-İdarenin
1.    a) Adresi :Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 43100 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
2.    b) Telefon ve faks numarası :2742236012 – 2742236651
3.    c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
1.    a) Niteliği, türü ve miktarı :Çeşitli Miktar ve Kısımlarda İnşaat Malzemesi Alımı Yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                                           idari şartnameden ulaşılabilir.
1.    b) Teslim yeri :Kütahya Merkez Turgutlar Depo
2.    c) Teslim tarihi :İdarenin ihtiyacına binaen peyderpey Kütahya Belediyesi Turgutlar  Depoya 31/08/2017 tarihine kadar teslim edilecektir.
3- İhalenin
1.    a) Yapılacağı yer :Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Belediye Hizmet Binası-                                                Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 Merkez/KÜTAHYA
2.    b) Tarihi ve saati :21.03.2017 – 10:30
3.    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.    İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.    İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Belediye Hizmet Binası-Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 Merkez/KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.    Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Belediye Hizmet Binası-Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 Merkez/KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.    İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10.    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12.    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.    Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
21.02.2017 Dumlupınar Gazetesi
 
İhale İlanı
KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ İLKOKULU BİNASI PROJE
T.C. KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Kütahya Evliya Çelebi İlkokulu Binası Proje hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2017/66146
1-İdarenin
1.    a) Adresi :Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:111 43020 Merkez/KÜTAHYA
2.    b) Telefon ve faks numarası :2742713482 – 2742713480
3.    c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği       :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
1.    a) Niteliği, türü ve miktarı :1 Adet Proje Hazırlanması İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
1.    b) Yapılacağı yer :Kütahya İli Merkez İlçesi
2.    c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 150(Yüzelli) gündür
3- İhalenin
1.    a) Yapılacağı yer :T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale Odası Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA
2.    b) Tarihi ve saati :24.02.2017 – 10:00
3.    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Betonarme yapılara ait proje hazırlamış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.    İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.    İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 80 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale İşlem Bürosu – Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 100 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. Kütahya İl Özel İdaresi’ne ait, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kütahya Şubesi’nde bulunan TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 numaralı hesaba veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kütahya Şubesi’nde bulunan TR43 0001 2009 5270 0007 0000 01 numaralı hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.    Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale İşlem Bürosu – Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı (Atakent Karşısı) No:111 KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.    İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 
 
İLAN
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemize bağlı Şaphane MYO kantin yeri kiralaması için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine (açık teklif usulü) göre 23.02.2017 Perşembe günü saat 10:00’da Aylık 250,00 TL üzerinden yıllık (250,00 x 8ay = 2.000,00 + 120,00 4 ay = 2.120,00 TL) 12 Aylık toplam 2.120,00 TL tahmini bedel üzerinden 25.02.2017 -24.02.2018 tarihleri arası 1 (bir) yıl süre ile kiralama ihalesi yapılacaktır.
 
Muhammen Bedel(Aylık)                  Muhammen Bedel (Yıllık)                  Geçici Teminat Bedeli                       Şartname Bedeli
(8 Ay üzerinden) aylık.                                  2.120,00 TL                                        65,00 TL                                             30,00TL
250,00 TL  (4Ay üzerinden
Eğitim öğretim olmadığı
tarih  aralığı) 4 Aylık
120,00 TL
 
İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklif zarfının içinde sunmaları gerekir.
A- Türkiye’de tebligat adres göstermesi.
B- Kanuni İkametgahı
C- Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
D-İmza sirküleri vermesi Noter tasdikli imza sirküleri
E- Vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri
F-İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi
 
DİĞER BELGELER
a)Savcılıktan   son bir ay içinde alınmış iyi hal belgesi.
b)Kayıtlı bulunduğu Vergi Dairesi’nden ihale tarihinden borcu bulunmadığına dair belge
c)S.G.K.’dan,  ihale tarihinden Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair belge
d)Nüfus cüzdanı fotokopisi
e)İstekli tarafından İdari Teknik Şartname ve Ekleri Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına 30,00TL yatırılarak makbuz karşılığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından alınacak ihale dosyasında imzalanmış ve kaşelenmiş olarak konulacaktır.
Bu konuda ayrıntılı bilgi ve şartname almak isteyenlerin ihale saatinden önce DPÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.İLAN OLUNUR.
11.02.2014 / 14.02.2017 Dumlupınar Gazetesi
 
İLAN
Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne ait Gazetemizin 09.02.2017 tarihli nüshasında yayımlanan ihale ilanının 2 ve 3. maddelerinde sehven yapılan hata nedeniyle ihale ilanı aşağıda tekrar yayımlanmaktadır. Düzeltir özür dileriz.
İhale İlanı
KÜTAHYA CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-
E TİPİ ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
KURU GIDA ve KAHVALTILIK GIDA alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: KURU GIDA ALIMI 2017/55031, KAHVALTILIK GIDA
ALIMI : 2017/55333
1-İdarenin
1.    VEFA MAHALLESİ ESKİŞEHİR YOLU CAD. KÜTAHYA 16/1
KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b)Telefon ve faks numarası: 2742250842 – 2742250977
c)Elektronik Posta Adresi: [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
1.    a) Niteliği,Türü ve Miktarı : TÜR: YİYECEK ALIMI MİKTARI: MUHTELİF CİNS VE MİKTARLARDA                                     16 KALEM KURU GIDA TÜR: YİYECEK ALIMI MİKTARI: MUHTELİF                                       CİNS VE MİKTARLARDA 9 KALEM KAHVALTILIK GIDA Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri   : KURUM GENEL BÜTÇE MUTFAK DEPOSU
c)Teslim tarihi : İHALENİN ONAYI VE SÖZLEŞMENİN AKİDİ İLE 01.03.2017 TARİHİNDEN İTİBAREN İDARENİN İSTEDİĞİ ZAMAN VE MİKTARLARDA       PEYDER PEY 30.06.2017 TARİHİNE KADAR İHALE KONUSU KURU             GIDALAR İHALE ŞARTNAME VE SÖZLEŞME ŞARTLARINA GÖRE TESLİM ALINACAKTIR. İHALENİN ONAYI VE SÖZLEŞMENİN AKİDİ  İLE 01.03.2017 TARİHİNDEN İTİBAREN İDARENİN İSTEDİĞİ ZAMAN VE MİKTARLARDA PEYDER PEY 30.06.2017 TARİHİNE KADAR İHALE KONUSU KAHVALTILIK GIDALAR İHALE ŞARTNAME VE SÖZLEŞME  ŞARTLARINA GÖRE TESLİM ALINACAKTIR.
3- İhalenin
a)Yapılacağı yer                                            :E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU VEFA MAH.
ESKİŞEHİR YOLU CAD. NO: 16/1 KÜTAHYA
b)Tarihi ve saati                                             :KURU GIDA ALIMI İHALESİ 17.02.2017 – 09:30,
KAHVALTILIK GIDA ALIMI İHALESİ 17.02.2017 – 11:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.Kuru Gıda ve Kahvaltılık ihaleleri için İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KÜTAHYA E-TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
09.02.2017 Dumlupınar Gazetesi
 
 
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DPÜ Asansörleri 2017 Yılı Bakımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    :    2017/14587
1-İdarenin
a) Adresi    :    TAVSANLI YOLU 10 KM EVLİYA ÇELEBİ YERLEŞKESİ 43000 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası    :    2742652031/1210 – 2742652042
c) Elektronik Posta Adresi    :    [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    34 Adet Asansörün bakım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer    :    DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi ve Germiyan Yerleşkesi Merkez/KÜTAHYA
c) Süresi    :    İşe başlama tarihi 01.03.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    DPÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Evliya Çelebi Yerleşkesi Merkez/KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati    :    07.02.2017 – 10:30
4.    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.    İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.    İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DPÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Evliya Çelebi Yerleşkesi Merkez/KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.    Teklifler, ihale tarih ve saatine kadarDPÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Evliya Çelebi Yerleşkesi Merkez/KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.    İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren45 (kırk beş) takvim günüdür.
12.    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
24.01.2017 Dumlupınar Gazetesi
İHALE İLANI
KARAYOLLARI 14 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE(BURSA) BAĞLI 145 KÜTAHYA ŞUBE ŞEFLİĞİ ASFALT PLENTİNDE BULUNAN KALYAKLI SİSTEMİN DOĞALGAZLI SİSTEME DÖNÜŞTÜRÜLMESİ YAPIMI İŞİ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-14.BÖLGE BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karayolları 14 Bölge Müdürlüğüne(Bursa) Bağlı 145 Kütahya Şube Şefliği Asfalt Plentinde Bulunan Kalyaklı Sistemin Doğalgazlı Sisteme Dönüştürülmesi Yapımı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2017/29542
1-İdarenin
1.    a) Adresi               :152 EVLER MAH. ANKARA YOLU CAD. No:286 16330
DUAÇINARI YILDIRIM/BURSA
1.    b) Telefon ve faks numarası :2243607000 – 2243607024
2.    c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
1.    a) Niteliği, türü ve miktarı :1 Grup Asfalt Plentinde Bulunan Kalyaklı Sistemin Doğalgazlı Sisteme Dönüştürülmesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
14.    b) Yapılacağı yer         :Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne(Bursa) Bağlı 145. Kütahya Şube Şefliği Asfalt Plenti
15.    c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi         :Yer tesliminden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.
3- İhalenin
1.    a) Yapılacağı yer     :152 EVLER MAH. ANKARA YOLU CAD. No:286 16330
DUAÇINARI YILDIRIM/BURSA
2.    b) Tarihi ve saati     :02.02.2017 – 10:00
4.    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Tebliğde yer alan C/II veya C/IV Grubu benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.    İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.    İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 370 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.    Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.    İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12.    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.    Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Kamu İhale Genel Tebliğinin “Sınır Değer Tespiti ve Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 45.maddesinin; 45.1.1.2. alt bendi gereğince, Sınır Değer Katsayısının Altyapı İşlerinde N= 1,00 olarak uygulanması, Resmi Gazetenin 4 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılı nüshasında yayınlanarak 4 Aralık 2015 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.
23.01.2017 Dumlupınar Gazetesi
İHALE İLANI
HAM TUZ SATIN ALINACAKTIR
KÜTAHYA BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KAR VE BUZ MÜCADELESİNDE KULLANILMAK ÜZERE HAM TUZ TEMİNİ VE NAKLİ İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2017/9001
1-İdarenin
1.    a) Adresi                :Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 43100 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
2.    b) Telefon ve faks numarası :2742236012 – 2742236651
3.    c) Elektronik Posta Adresi :ihale[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
6.    a) Niteliği, türü ve miktarı :KAR VE BUZ İLE MÜCADELE İÇİN 6.000 TON HAM TUZ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                           idari  şartnameden ulaşılabilir.
1.    b) Teslim yeri        :BELEDİYE DEPOLARINA TESLİM EDİLECEKTİR.
2.    c) Teslim tarihi :İŞE BAŞLANMASINI MÜTEAKİP 30.04.2017 TARİHİNE KADAR BELEDİYE DEPOLARINA TESLİM EDİLECEKTİR.
3- İhalenin
1.    a) Yapılacağı yer        :Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Belediye Hizmet                                                                 Binası-  Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33                                                                                     Merkez/KÜTAHYA
2.    b) Tarihi ve saati          :10.02.2017 – 10:00
3.    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Ham Tuz Temini ile alakalı işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.    İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.    İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Belediye Hizmet Binası-Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 Merkez/KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.    Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Belediye Hizmet Binası-Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 Merkez/KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.    İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
İLAN
GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI
KÜTAHYA SOSYAL GÜVENLİK
İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
DOSYA :2011/5 SATIŞ (2007/15148)
Satılmasına Karar Verilen Gayrimenkulun,
TAPU KAYDI :Kütahya İli Merkez İlçesi Akpınar Mahallesi (Köyü) Çiftlikbahçealtı Mevkii 101  Ada 1 Parselde (Eski 0 Ada 613 Parsel) de kayıtlı 5.113,80 m2 tarladır.
ADRESİ : Kütahya Eskişehir Karayolu 17.Km Akpınar Mahallesi (Köyü) /Kütahya
İMAR DURUMU :Satışa konu taşınmazın içerisinde yer aldığı ada/parsel üst ölçekli planı bulunmayan plansız alanlarda 19.02.2013 Tarih Ve 79 Sayılı Bakanlar Kurulu tarafından onaylı 20.03.2013 tarihinde Kütahya’da 13.04.2013 tarihinde Eskişehir’de yürürlüğe girmiş Porsuk Baraj Gölü Havzası 2000 m rezervuar koruma alanı sınırında yer almaktadır. Taşınmazın yapılaşma durumu plansız alanlar yönetmeliğine tabi olmakla birlikte yapı yapılması durumunda kurul kararı gerekmektedir. Ayrıca kamulaştırmasının yapılıp yapılmayacağı durumu ile ilgili durumu ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Üst ölçek planı bulunmayan iskân dışı alanlarda bulunan parsellerde inşaat alanı katsayısı % 5’den fazla olmamak, yapı inşaat alanları toplamı hiçbir koşulda (250) m2’yi geçmemek, saçak seviyelerinin tabii zeminde yüksekliği (6.50) m’yi ve 2 katı aşmamak, yola ve parsel sınırlarına (5.00) m’den fazla yaklaşmamak şartı ile bir ailenin oturmasına mahsus bağ ve sayfiye evleri, kır kahvesi lokanta ve bunun gibi tesislerin müştemilat binaları yapılabilir. Bu alanlarda tarımsal üretimi korumak amacı ile üretimden pazarlamaya kadar tüm faaliyetleri içeren entegre tesis niteliğinde olmamak kaydıyla konutla birlikte ayrı yapılan mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları hububat depoları gübre ve silaj çukurları arıhaneler, balık üretim tesisleri, un değirmenleri gibi konut dışı yapılar mahreç aldığı yola (10,00) m’den parsel hudutlarına (5.00) m’den fazla yaklaşmamak, parselde bulunan bütün yapılara, ait inşaat alanı katsayı % 40 ve yapı yüksekliği (6.50) m’yi aşmamak şartı ile yapılabilir. Bu yapıların konutla birlikte yapı halinde de (0.40) geçemez.
ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ : Satışa konu taşınmaz Kütahya İli Merkez İlçesi Akpınar Mahallesi (Köyü) Çiftlikbahçealtı Mevkii 101 Ada 1 Parselde (Eski 0 Ada 613 Parsel) de kayıtlı 5.113,80 m2 tarladır. Satışa konu taşınmaz Eskişehir Kütahya karayolu üzerinde yaklaşık 15,4 km ileride il merkezinin kuzeydoğusunda sağ konumdadır. Taşınmaz şehir merkezine 17,6 km mesafededir. Taşınmazın 1.derecede yakın çevresinde benzer nitelikte benzin istasyonu, tarımsal araziler bulunmakta olup 2.derece yakın çevresinde Akpınar köyü yerleşim alanı bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede sulama Porsuk çayı ile yapılmakta olup bölgede buğday, arpa, ayçiçeği, pancar nohut üretimi yapılmaktadır. Satışa konu taşınmaz Belediye mücavir alan sınırları ve imar planı dışındadır. Parsel geometrik olarak şekilsiz çokgen şeklindedir. Parsel cepheli olduğu karayolunda daha düşük kottadır. Taşınmaz topoğrafik olarak az eğimli yapıya sahiptir. Taşınmaz sulanabilir özelliğe sahiptir. Parselin kuzeybatı cephesine yaklaşık 200 m yola cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz ve çevresinde bölgedeki genel eğilim nedeniyle buğday üretimi yapılmaktadır. Sulanabilir bölümlerinde ayçiçeği ve pancar üretimi de yapılmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge verimli toprak yapısına sahip bir bölge olup genel olarak İç Anadolu Bölgesi iklim kuşağındadır. Yer altı su miktarının fazla olması ve yer altı suyunun yüzeye yakın olması sulama imkânlarını arttırmaktadır. Bölgeye ulaşım özel araçlarla sağlanmaktadır. Parsel sınırlarını ayıran herhangi bir nesne (tel, çit, poligon taşı, direk duvar vb.) bulunmamaktadır.
MUHAMMEN BEDELİ; 50.000,00- T.L
SATIŞ ŞARTLARI:
1-Birinci arttırma 07.02.2017 günü, saat 10:00-10:10 arasında Ziraat Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi No:l Kütahya adresinde bulunan Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 6. kat toplantı salonunda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkulün üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel, rayiç bedelin %75’i ile varsa rüçhanlı alacaklar ve takip masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 14.02.2017 günü aynı yer ve saatte ikinci artırma yapılacaktır. İkinci artırmada rayiç bedelin %40’ı ile takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacak miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki; birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94.maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değerinin % 7,5’i tutarındaki teminatı, (6183 Sayılı Kanunun lO.maddesinin 1 ila 4. fıkrasında beliritildiği şekilde) Ziraat Bankası SGK Mosip Diğer Tahsilatlar – Geçici Teminat hesabına Saymanlık Kütahya Muhasebe birimi seçilerek gerçek kişiler kimlik numaralan ile tüzel kişilik ise vergi numaralan ile yatırılması, dekontların satıştan önce satış komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Nakit teminat kabul edilmeyecektir.
3-Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
4-Resmi İhale Pulu, Damga Vergisi, Tapu Alım Satım Harcı Ve Masrafları, Tellaliye Resmi, KDV(%18) ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
5-Taşınmazm aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
6-Taşınmazın tahliye işlemleri alıcı tarafından yapılacaktır.
7-Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür.Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağfanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez. Satış bedelinden tercihen ödenir.Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır.Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
8-İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Takip Haciz ve Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
9-Gayrimenkulün kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse, verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz, yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi, ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı Kanun hükmüne göre SGK İl Müdürlüğünce tahsil olunur.
10-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Müdürlüğümüz İcra Takip Haciz ve Satış Servisinden açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği verilebilir. İş bu ilan ilgililere tebliğe verilmiş olup, tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresi geçipte tebliğ edilemeyen tüm ilgililere tebliğ yerine kain olur.
11-Kurum personelleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihri yakınları ihaleye katılamazlar.
12-Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve mündericatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2011/5 Satış sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüz İcra Servisine bizzat veya 0274 223 63 56 (1522) no’lu numaradan müracat etmeleri ilan olunur.
İHALE İLANI
KOYUN-KEÇİ ÇİÇEK AŞISI SATIN ALINACAKTIR
KÜTAHYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
KOYUN-KEÇİ ÇİÇEK AŞISI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır
İhale Kayıt Numarası : 2017/1156
1-İdarenin
a)Adresi                  :ZİRAAT MAHALLESİ AHMET DERİN CAD. N0:2-43040   MERKEZ/KÜTAHYA
b)Telefon ve faks numarası  :2742311681-2742311690
c)Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a)Niteliği, türü ve miktarı                   :  500.000 DOZ KOYUN-KEÇİ ÇİÇEK AŞISI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri        :KÜTAHYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
c)Teslim tarihi        :Sözleşme İmzalandığı Tarihten başlayıp 5 Takvim günü içinde teslimatı tamamlayacaktır.
3-İhalenin
a)Yapılacağı yer      :Kütahya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı salonu
2.    Kat
b)Tarihi ve saati :31.01.2017-14:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARAFINDAN RUHSATLANDİRILMİŞ VEYA İZİN ALINDIĞINA DAİR BELGE
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sic’ıl Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (on)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kütahya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya İl Gıda Tanm ve Hayvancılık Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kaiemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktan ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Örnek No: 25*
İLAN
T.C.KÜTAHYA
2.    İCRA DAİRESİ
2014/5612 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
Örnek No: 25*
T.C.
KÜTAHYA 2.      İCRA DAİRESİ 2014/5612 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.                 İhale     Tarihi : 01/03/2017 günü, saat 11:00 – 11:10 arası. u /2.                  İhale     Tarihi : 17/03/2017 günü, saat 11:00 – 11:10 arası. /İhale Yeri : Garaambar Trafik Yediemin otoparkı Fuatpaşa Mah. Fatih San. Sit. 42. Sokak No:23 Kütahya
No    > Takdir Edilen Değeri TL.    Adedi    KDV    Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1    35.000,00    1    %18    43RD040 Plakalı, 2005 Model, VOLKSWAGEN Marka, boyası lastikleri iç döşemeleri eski teybi ve stepnesi olmayan aküsü boş olduğundan çalışmıyor, beyaz (kirli) renginde ticari kullahım amaçlı araçtır.
(İİK m.l 14/1,114/3)
057 VE 066 ALBÜM NO’LU 1’İNCİ VE 2’İNCİ
ERBAŞ BÖLÜK KOMUTANLIĞI BİNALARI
DUŞLARININ ONARIMININ YAPILMASI
HV.ER EĞT.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI
VE MÜSTEŞARLIK
057 ve 066 Albüm No’lu 1’inci ve 2’inci Erbaş Bölük Komutanlığı Binaları Duşlarının Onarımının Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası:2016/566701
1-İdarenin
1.    a) Adresi :HAVA ER EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI ALAYUNT YOLU 1.KM
43100 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
1.    b) Telefon ve faks numarası :2742716058 – 2742236173
2.    c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
1.    a) Niteliği, türü ve miktarı :1 ADET (057 ve 066 Al.No’lu 1’inci ve 2’inci Erbaş Bölük
Komutanlığı Binaları Duşlarının Onarımının Yapılması) Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan  idari şartnameden ulaşılabilir.
1.    b) Yapılacağı yer :Hv.Er Eğitim Tugay Komutanlığı
2.    c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi  yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
3- İhalenin
1.    a) Yapılacağı yer :İhale Komisyon Başkanlığı ( Alipaşa Mah.Merkez Komutanlığı
Arkası Kat :2) Kütahya
17.    b) Tarihi ve saati :17.01.2017 – 14:00
18.    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ III. GRUP: BİNA İŞLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.    İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.    İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale Komisyon Başkanlığı ( Alipaşa Mah.Merkez Komutanlığı Arkası Kat :2) Kütahya adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.    Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığı ( Alipaşa Mah.Merkez Komutanlığı Arkası Kat :2) Kütahya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.    İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.    Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 

İlan Gov Tr


E-Mail Bülten Kaydı
Döviz Kurları
  ALIS SATIS
$ USD 13.4020 13.4261
€ EURO 15.1892 15.2166

Arşiv Arama
- -
Dumlupınar Gazetesi | Günlük Siyasi Gazete

sanalbasin.com üyesidir

© Copyright 2020 Dumlupınar Gazetesi. Tüm hakları saklıdır. Kütahya Dumlupınar Gazetesi
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Spor Haberleri
Futbol Haberleri
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Kütahya Haberleri
MHP Haberleri
CHP Haberleri
Genel Siyaset
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
FAYDALI LiNKLER
E-Devlet
M.E.B.
Kütahya Belediyesi
E-Lonca